Konspekt (2)_Istota sprawozdań finansowych

advertisement
Konspekt (2)_Istota sprawozdań finansowych.doc
(76 KB) Pobierz
Wykład: Standardy Sprawozdawczości Finansowej
prof. UE, dr hab. Mirosława Kwiecień
Konspekt (2) Istota sprawozdań finansowych
47. Sprawozdania finansowe obrazuje skutki finansowe transakcji i innych zdarzeń poprzez
grupowanie ich w szerokie kategorie zgodnie z ich cechami ekonomicznymi. Te szerokie
kategorie określa się mianem składników sprawozdania finansowego. Składnikami
bezpośrednio związanymi z ustaleniem sytuacji finansowej w bilansie są aktywa,
zobowiązania i kapitał własny. Składnikami bezpośrednio związanymi z określeniem
wyników jednostki w rachunku zysków i strat są przychody i koszty. Sprawozdanie ze zmian
sytuacji finansowej odzwierciedla zwykle składniki rachunku zysków i strat oraz zmiany
składników bilansu.
48. Prezentacja opisanych wyżej składników w bilansie czy rachunku zysków i strat wiąże się z
dalszym podziałem na podkategorie. Na przykład aktywa i zobowiązania mogą być
sklasyfikowane według charakteru lub funkcji w działalności jednostki, co ma na celu
przedstawianie informacji w sposób najbardziej użyteczny dla użytkowników przy
podejmowaniu decyzji gospodarczych.
Sytuacja finansowa
49. Składniki bezpośrednio związane z ustaleniem sytuacji finansowej jednostki gospodarczej to
aktywa, zobowiązania oraz kapitał własny. Definiuje się je w następujący sposób
Składnik aktywów to zasób kontrolowany przez jednostkę w wyniku zdarzeń z
a)
przeszłości, z którego, według przewidywań, jednostka osiągnie w przyszłości korzyści
ekonomiczne.
b) Zobowiązanie to obecny obowiązek jednostki powstały w wyniku zdarzeń z przeszłości,
którego wypełnienie, według przewidywań, spowoduje wypływ z jednostki zasobów
zawierających korzyści ekonomiczne.
Kapitał własny to udział pozostały w aktywach jednostki po odjęciu wszystkich jej
c)
zobowiązań.
Aktywa
53. Przyszłe korzyści ekonomiczne zawarte w składniku aktywów to potencjał – pośredniego lub
bezpośredniego – przyczynienia się do wpływu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów do
jednostki. Potencjał taki może mieć charakter produkcyjny, czyli może stanowić element
działalności operacyjnej jednostki. Może on też przyjmować formę możliwości zamiany na
środki pieniężne i ich ekwiwalenty, albo zdolności do ograniczenia wypływu środków
pieniężnych, na przykład poprzez zmniejszenie kosztów produkcji w wyniku wprowadzenia
innej technologii.
55. Jednostka osiągnąć może przyszłe korzyści ekonomiczne zawarte w składniku aktywów na
szereg sposobów. Na przykład zakładnik aktywów może być:
a) użytkowany pojedynczo lub w połączeniu z innymi aktywami przy wytwarzaniu przez
jednostkę produktów lub usług przeznaczonych na sprzedaż,
b) zamieniony na inne aktywa,
c) wykorzystany do uregulowania zobowiązań lub
d) rozdzielny pomiędzy właścicieli jednostki.
56. Wiele rodzajów aktywów, na przykład rzeczowe aktywa trwałe, ma postać fizyczną. Postać
fizyczna nie jest jednak konieczna dla istnienia aktywów. w związku z tym, na przykład,
patenty i prawa autorskie stanowią aktywa, jeżeli, według przewidywań, jednostka osiągnie z
nich korzyści ekonomiczne i jeżeli je kontroluje.
57. Wiele aktywów, na przykład należności ni nieruchomości, wiąże się z tytułem prawnym,
łącznie z prawem własności. Dla ustalenia, czy składnik aktywów istnieje, tytuł własności nie
jest sprawą zasadniczą. W związku z tym na przykład nieruchomość posiadana na podstawie
umowy leasingowej stanowi składnik aktywów, jeżeli dana jednostka gospodarcza kontroluje
korzyści, które, według przewidywań, osiągnie z tej nieruchomości. Chociaż zdolności
jednostki do sprawowania kontroli nad korzyściami jest zazwyczaj wynikiem posiadania
tytułu prawnego, to mimo to dany składnik może spełniać wymogi definicji składnika
aktywów nawet wówczas, gdy jednostka nie sprawuje nad nim kontroli z prawnego punktu
widzenia. Na przykład know-how uzyskany przez jednostkę dzięki pracom rozwojowym
może spełniać definicję składnika aktywów w sytuacji, gdy dzięki zachowywaniu tego knowhow w tajemnicy, jednostka kontroluje korzyści, które, według przewidywań, dzięki niemu
osiągnie.
58. Aktywa jednostki gospodarczej powstają dzięki transakcjom lun innym zdarzeniom z
przeszłości. Jednostki uzyskują zwykle aktywa poprzez ich zakup lub wytworzenie, lecz
aktywa mogą powstawać również w wyniku innych rodzajów transakcji lub zdarzeń
Zobowiązania
60. Zasadniczą cechą zobowiązania jest to, że na jednostce gospodarczej ciąży obecny obowiązek.
Obowiązek to powinność podjęcia działań w pewien określony sposób. Obowiązki te można
egzekwować na drodze prawnej, na podstawie zawartej umowy lub przepisów prawa. Dzieje
się tak zwykle w przypadku kwot podlegających zapłacie za otrzymane produkty lub usługi.
Obowiązki powstają jednak także w wyniku zwykłej praktyki gospodarczej, zwyczajów,
pragnienia zachowania dobrych stosunków z kontrahentami bądź chęci działania w uczciwy
sposób. Jeśli na przykład jednostka decyduje się na politykę usuwania usterek swoich
produktów nawet wówczas, gdy wyjdą one na jaw dopiero po upływie okresu gwarancji, to
kwoty,, których poniesienie przewiduje się w związku z już sprzedanymi produktami, zalicza
się do zobowiązań.
61. Należy odróżnić obecny obowiązek od przyszłego zobowiązania. Decyzja podjęta przez
kierownictwo jednostki gospodarczej o nabyciu w przyszłości aktywów sama w sobie nie
rodzi obecnego obowiązku. Obowiązek powstaje zazwyczaj tylko wówczas, gdy składnik
aktywów został dostarczony, lub gdy jednostka zawarła nieodwołalną umowę, której
przedmiotem jest nabycie składnika aktywów.
63. Wypełnienie obecnego obowiązku zwykle pociąga za sobą oddanie przez jednostkę zasobów
zawierających korzyści ekonomiczne w celu zaspokojenia roszczeń drugiej osoby.
Wypełnienie obecnego obowiązku może następować na szereg sposobów, na przykład
poprzez:
a) zapłatę w formie pieniężnej,
b) przekazanie innych aktywów,
c) świadczenie usług,
d) zastąpienie danego obowiązku innym lub
e) zamianę obowiązku na akcje/udziały jednostki.
Kapitał własny
65. Aczkolwiek pojęcie kapitału własnego zostało zdefiniowane w paragrafie 49 jako różnica
pomiędzy aktywami a zobowiązaniami, to w bilansie kapitał własny podzielić można na
mniejsze części składowe. Na przykład w przypadku spółek kapitałowych oddzielnie
wykazywać można środki wniesione przez udziałowców, niepodzielony zysk lat ubiegłych,
kapitały rezerwowe powstałe z odpisów z niepodzielonego zysku lat ubiegłych, kapitały
rezerwowe powstałe z odpisów z niepodzielonego zysku lat ubiegłych oraz kapitały
rezerwowe stanowiące skutek dokonania alokacji służących zachowaniu kapitału.
Klasyfikacja taka może być przydatna z punktu widzenia podejmowania decyzji przez
użytkowników sprawozdań finansowych, ponieważ wskazuje na zdolność jednostki
gospodarczej do podziału kapitału własnego lub wykorzystania go w inny sposób. Taka
klasyfikacja może także odzwierciedlać to, że strony posiadające udziały w jednostce mają
zróżnicowane prawa w zakresie otrzymywania dywidend czy zwrotu kapitału.
Wyniki działalności
69. Zysk wykorzystuje się często jako miarę wyników działalności jednostki lub jako podstawę do
wyliczania innych miar, np. zwrotu z inwestycji lub zysku na jedną akcję. Składnikami
bezpośrednio związanymi z ustalaniem zysku są przychody i koszty. Ujmowanie i ustalanie
wartości przychodów i kosztów, a co za tym idzie zysku, zależy częściowo od koncepcji
kapitału i zachowania kapitału stosowanych przez jednostkę przy sporządzaniu sprawozdań
finansowych.
70. Przychody i koszty definiuje się w następujący sposób:
a)
Przychody to zwiększenia korzyści ekonomicznych w trakcie okresu obrotowego w
formie uzyskania lub ulepszenia aktywów albo zmniejszenia zobowiązań, powodujące
wzrost
kapitału
własnego,
z
wyjątkiem
wkładów
wnoszonych
przez
udziałowców/akcjonariuszy.
b) Koszty to zmniejszenia korzyści ekonomicznych w trakcie okresu obrotowego w formie
rozchodu lub spadku wartości aktywów albo powstania zobowiązań, powodujące
zmniejszenie kapitału własnego, z wyjątkiem podziału kapitału na rzecz właściciela.
Ujmowanie poszczególnych składników w sprawozdaniu finansowym
83. Daną pozycję, spełniającą definicję składnika, należy ująć, jeżeli:
a) prawdopodobne jest, że jednostka osiągnie ewentualne przyszłe korzyści ekonomiczne
związane z tą pozycją lub że nastąpi ich wypływ z jednostki oraz
b) pozycja ta posiada cenę nabycia lub koszt wytworzenia lub też wartość, którą można
wiarygodnie ustalić.
Prawdopodobieństwo przyszłych korzyści ekonomicznych
85. Pojęcie prawdopodobieństwa stosuje się w kryteriach ujmowania w odniesieniu do stopnia
niepewności co do wpływu lub wypływu przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z
daną pozycją. Pojęcie prawdopodobieństwa wiąże się z niepewnością charakteryzującą
środowisko, w którym działa jednostka gospodarcza. Ocenę stopnia niepewności
towarzyszącej przypływowi przyszłych korzyści ekonomicznych przeprowadza się w oparciu
o dane dostępne w momencie sporządzania sprawozdania finansowego.
Wycena składników sprawozdania finansowego
100. Istnieje szereg różnych zasad wyceny w różnym stopniu i w różnych połączeniach
stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Należą do nich poniżej opisane:
a) Zasada kosztu historycznego. Aktywa ujmuje się na dzień nabycia w wartości równej
zapłaconej za nie kwocie pieniężnej lub w wartości godziwej zapłaty niepieniężnej
dokonanej celem ich nabycia. Zobowiązania wycenia się w wartości równej kwocie
wpływów otrzymanych w zamian za przyjęcie na siebie obowiązku lub, w pewnych
wypadkach (na przykład w odniesieniu do podatku dochodowego), w wartości równej
kwocie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, która według przewidywań zostanie
zapłacona w celu uregulowania zobowiązania w normalnym toku działalności
gospodarczej.
b) Zasada aktualnej ceny nabycia. Aktywa wycenia się w wartości równej kwocie, jaką
należałoby zapłacić w razie nabywania takiego samego lub równoważnego składnika
aktywów w chwili obecnej. Zobowiązania wycenia się w wysokości nie zdyskontowanej
kwoty środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, która byłaby w chwili obecnej
wymagana do uregulowania obowiązku.
c)
Zasada wartości możliwej do uzyskania (realizacji). Aktywa wycenia się w wartości
równej kwocie pieniężnej, jaką można by w chwili obecnej uzyskać zbywając dany
składnik aktywów w normalnej zaplanowanej transakcji. Zobowiązania wykazuje się w
wartości realizacji, czyli w wysokości zdyskontowanej kwoty środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów, jaką według przewidywań zapłaci się w celu uregulowania zobowiązań w
normalnym toku działalności gospodarczej.
d) Zasada wartości bieżącej. Aktywa wycenia się w zdyskontowanej wartości bieżącej
przyszłych wpływów środków pieniężnych netto, które dana pozycja, według
przewidywań, wypracuje się w zdyskontowanej wartości bieżącej przyszłych wypływów
środków pieniężnych netto, które według przewidywań będą wymagane do uregulowania
zobowiązań w normalnym toku działalności gospodarczej.
Koncepcje zachowania kapitału i ustalania zysku
104. Z koncepcjami kapitału omówionymi w paragrafie 102 wiążą się następujące koncepcje
zachowania kapitału:
a) Finansowa koncepcja zachowania kapitału. Według tej koncepcji zysk osiąga się tylko
wówczas, gdy wartość finansowa (lub pieniężna) aktywów netto na koniec okresu
obrotowego przewyższa wartość finansową (lub pieniężną) aktywów netto na początek
tego okresu, po wyłączeniu wszelkich wypłat na rzecz właścicieli i wkładów
wniesionych przez właścicieli w danym okresie obrotowym. Zachowanie kapitału
finansowego mierzyć można albo jednostkami pieniężnymi w wartości nominalnej, albo
jednostkami o stałej sile nabywczej.
b) Rzeczowa koncepcja zachowania kapitału. Według tej koncepcji zysk osiąga się tylko
wówczas, gdy zdolności produkcyjne (lub możliwości operacyjne) jednostki (lub zasoby
bądź fundusze potrzebne do osiągnięcia tych zdolności) na koniec okresu obrotowego,
przewyższają zdolności produkcyjne na początek tego okresu, po wyłączeniu wszelkich
wypłat na rzecz właścicieli i wkładów wniesionych przez właścicieli w danym okresie
obrotowym
105. Koncepcja zachowania kapitału dotyczy tego, w jaki sposób jednostka gospodarcza definiuje
kapitał, który stara się zachować. Tworzy ona powiązanie pomiędzy koncepcjami kapitału a
koncepcjami zysku, ponieważ stanowi punkt odniesienia dla ustalania zysku. Jest konieczna
dla rozróżnienia pomiędzy “zwrotem z kapitału” jednostki a “zwrotem kapitału”. Za zysk i
w konsekwencji za zwrot z kapitału można uznać tylko tę część zwiększenia stanu aktywów,
która przekracza kwotę niezbędną do zachowania kapitału. Zysk stanowi zatem różnicę
pomiędzy przychodami a kosztami (oraz w uzasadnionych wypadkach alokacjami służącymi
zachowaniu kapitału). W wypadku, gdy koszty przewyższają przychody, różnica stanowi
stratę netto.
107. Podstawowa różnica pomiędzy dwiema opisanymi koncepcjami zachowania kapitału polega
na odmiennym podejściu do skutków zmian cen aktywów i wartości zobowiązań jednostki.
Ogólnie rzecz biorąc, jednostka gospodarcza zachowuje swój kapitał,, jeżeli jej kapitał na
koniec danego okresu nie różni się od kapitału na początek tego okresu. Wszelka nadwyżka
ponad kwotę, która jest konieczna dla zachowania kapitału z początku okresu, stanowi zysk.
108. Według finansowej koncepcji zachowania kapitału, zgodnie z którą kapitał definiuje się w
kategoriach nominalnych jednostek pieniężnych, zysk to przyrost nominalnego kapitału
pieniężnego w danym okresie obrotowym. W związku z tym, zgodnie z tą koncepcją, do
zysków zalicza się wzrost cen aktywów posiadanych przez jednostkę gospodarczą w danym
okresie obrotowym, zwyczajowo określany mianem “zysków z tytułu posiadania majątku”.
Zyski te nie mogą jednak zostać ujęte, dopóki nie nastąpi zbycie aktywów w transakcji
wymiany. Jeżeli finansowa koncepcja zachowania kapitału definiowana jest w kategoriach
jednostek o stałej sile nabywczej, zysk stanowi wzrost zainwestowanej siły nabywczej w
danym okresie obrotowym. Za zysk uważa się jednak tylko tę część wzrostu cen aktywów,
która przewyższa wzrost wynikający z ogólnego poziomu cen. Pozostała część wzrostu
traktuje się jako alokacje służące zachowaniu kapitału, a co za tym idzie – za część kapitału
własnego.
109. Według rzeczowej koncepcji zachowania kapitału, zgodnie z którą kapitał definiuje się w
kategoriach zdolności produkcyjnych, zysk stanowi przyrost takiego kapitału w danym
okresie. Wszelkie zmiany cen wpływające na aktywa i zobowiązania jednostki uważa się za
zmiany w wycenie zdolności produkcyjnych jednostki i traktuje się je jako alokacje służące
zachowaniu kapitału, stanowiące część kapitału własnego, a nie zysk.
 ZAKRES PRZEDMIOTOWY MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
RACHUNKOWOŚCI (MSR)
tę część konspektu opracowano na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
International Accounting Standards Board, Londyn 2001 publikowanych przez SkwPolsce
MSR 1
Prezentacja sprawozdań finansowych
MSR 2
Zapasy
MSR 7
Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
Zysk lub strata netto okresu obrotowego, podstawowe błędy i zmiany
MSR 8
zasad rachunkowości
MSR 10
Zdarzenia warunkowe oraz zdarzenia następujące po dniu bilansowym
MSR 11
Umowy o budowę
MSR 12
Podatek dochodowy
MSR 14
Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności
MSR 15
Informacje odzwierciedlające skutki zmiany cen
MSR 16
Rzeczowy majątek trwały
MSR 17
Leasing
MSR 18
Przychody
MSR 19
Świadczenia pracownicze
MSR 20
Dotacje państwowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy państwa
MSR 21
Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
MSR 22
Połączenie jednostek gospodarczych
MSR 23
Koszty finansowania zewnętrznego
MSR 24
Informacje ujawniane na temat podmiotów powiązanych
MSR 26
Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych
MSR 27
Skonsolidowane sprawozdania finansowe
MSR 28
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
MSR 29
Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
MSR 30
Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych banków i podobnych
instytucji finansowych
MSR
31
Sprawozdawczość
finansowa
dotycząca
przedsięwzięciach
MSR 32
Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja
MSR 33
Zysk przypadający na jedną akcję
MSR 34
Śródroczna sprawozdawczość finansowa
udziałów
we
wspólnych
Działalność w stanie zaniechania
MSR 35
MSR
Utrata wartości aktywów
36
MSR 37
Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
MSR 38
Wartości niematerialne
MSR 39
Instrumenty finansowe 0 ujmowanie i wycena
MSR 40
Majątek inwestycyjny
MSR 41
Rolnictwo (od 1 stycznia 2003)
...
Plik z chomika:
UpgradeMee
Inne pliki z tego folderu:


Ewel 025.jpg (358 KB)
 SSF testy egzamin 2.docx (50 KB)
 Zestaw-1.pdf (51 KB)
Standardy-sprawozdawczości-finansowej-pytania.docx (19 KB)
 File0055.jpg (531 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin



Strona główna
Aktualności
Kontakt
Galeria




Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards