MSR II UoR MSR Ceny, kosztów i wartości stosowane do wyceny

advertisement
MSR II
UoR
MSR
Ceny, kosztów i wartości stosowane do wyceny aktywów i pasywów.
Cena zakupu
Cena nabycia
Koszt wytworzenia
Cena sprzedaży netto
Trwała utrata wartości
Cena nabycia / koszt wytworzenia środków trwałych
Cena nabycia / koszt wytworzenia towarów i produktów
Skorygowana cena nabycia aktywów finansowych i zobowiązań finansowych na dzień bilansowy
Cena zakupu składnika aktywów obejmuje:
- kwotę należną sprzedającemu,
- bez podlegających odliczeniu podatku od
towarów i usług oraz podatku akcyzowego a
w przypadku importu powiększona o
obciążenia o charakterze publiczno prawnym
a obniżona o rabaty, upusty, inne podobne
zmniejszenia i odzyski.
MSR 2.10 Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia
zapasów składają się wszystkie koszty zakupu, koszty
przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie
doprowadzania zapasów do ich aktualnego miejsca i
stanu.
MSR 2.11 Koszty zakupu zapasów składają się z:
- ceny zakupu,
- ceł importowych i pozostałych podatków (innych niż
te możliwe do wykorzystania w okresie późniejszym
Cena nabycia to cena zakupu – powiększona przez jednostkę gospodarczą od urzędów skarbowych)
o koszty bezpośrednio związane z zakupem i oraz – kosztów transportu, załadunku i wyładunku,
przystosowaniem składnika aktywów do
innych kosztów dających się bezpośrednio
stanu zdatnego do używania lub
przyporządkować do pozyskania wyrobów gotowych,
wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami materiałów i usług. Przy określaniu kosztów zakupu
transportu jak też załadunku, wyładunku,
odejmuje się opusty, rabaty handlowe, inne podobne
składowania lub wprowadzenia do obrotu a
pozycje.
obniżona o rabaty, upusty, inne podobne
zmniejszenia i odzyski.
Art.28.3 Koszty wytworzenia produktu:
- koszty pozostające w bezpośrednim
związku z danym produktem,
- uzasadnioną część kosztów pośrednio
związanych z wytwarzaniem tego produktu.
Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu
wytwarzania produktu części kosztów
pośrednich zalicza się – zmienne, pośrednie
koszty produkcji oraz – tę część stałych,
pośrednich kosztów produkcji, które
odpowiadają poziomowi tych kosztów przy
normalnym wykorzystaniu zdolności
produkcyjnej. Za normalny poziom
wykorzystania zdolności produkcyjnych
uznaje się przeciętną, zgodną z
oczekiwaniami w typowych warunkach
MSR 2.12 Na koszty przetworzenia zapasów
składają się koszty związane bezpośrednio z jednostką
produkcji takie jak robocizna bezpośrednia. Składają
się na nie także systematycznie przypisane stałe i
zmienne, pośrednie koszty produkcji poniesione przy
przetwarzaniu materiałów w wyroby gotowe. Stałymi,
pośrednimi kosztami produkcji są te pośrednie koszty
produkcji, które pozostają stosunkowo niezmienne
niezależnie od wielkości produkcji takie jak: koszty
amortyzacji i utrzymania budynków i wyposażenia
fabryki oraz produkcyjne (fabryczne) koszty
zarządzania i administracji.
Zmiennymi pośrednimi kosztami produkcji są te
pośrednie koszty produkcji, które zmieniają się
bezpośrednio lub prawie bezpośrednio wraz ze zmianą
wielkości. Dla celów przypisania stałych, pośrednich
wielkość produkcji za daną liczbę okresów
lub sezonów przy uwzględnieniu planowych
remontów.
Do kosztów wytworzenia produktów nie
zalicza się :
- będących konsekwencją
niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
i strat produkcyjnych,
- ogólnego zarządu, które nie są związane z
doprowadzeniem produktu do postaci i
miejsca, w jakich się znajduje w dzień
wyceny,
- magazynowania wyrobów gotowych i
półproduktów, chyba że poniesienie tych
kosztów jest niezbę1)dne w procesie
produkcji,
- kosztów sprzedaży produktów.
W przypadku gdy roczne sprawozdanie
finansowe jednostki nie podlega
obowiązkowi badania i ogłaszania obliczając
koszt wytworzenia produktu jednostka może
do kosztów bezpośrednich doliczyć koszty
pośrednie związane z wytworzeniem tego
produktu, niezależnie od poziomu
wykorzystania zdolności produkcyjnych.
kosztów produkcji do kosztów przetworzenia zapasów
przyjmuje się normalną zdolność produkcyjną
urządzeń produkcyjnych, którą określa produkcja na
średnim poziomie, której uzyskania oczekuje się w
czasie kilku okresów lub sezonów z uwzględnieniem
utraty zdolności produkcyjnej wynikającej z
planowanej konserwacji.
Wielkości stałych pośrednich kosztów przypisanych do
każdej wielkości produkcji nie zwiększa się w wyniku
niskiego poziomu produkcji lub w wyniku
niewykorzystanej zdolności produkcyjnej któregoś z
urządzeń. Nieprzypisane koszty pośrednie ujmowane
są jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.
W okresach nietypowo wysokiej produkcji wielkość
stałych pośrednich kosztów przypisanych do każdej
jednostki produkcji zmniejsza się tak, aby nie wyceniać
zapasów powyżej ich kosztu wytworzenia. Zmienne
pośrednie koszty produkcji przypisuje się do każdej
jednostki produkcji na podstawie aktualnego stanu
wykorzystania urządzeń produkcyjnych.
Art. 34 ust.1.W przypadkach uzasadnionych
niezbędnym długotrwałym przygotowaniem
towaru lub produktu do sprzedaży bądź
długim okresem wytwarzania produktu, cenę
nabycia lub koszt wytworzenia można
zwiększyć o koszt obsługi zobowiązań
zaciągniętych w celu finansowania zapasów
towarów lub produktów w okresie ich
przygotowania do sprzedaży bądź
wytworzenia i związanych z nimi różnic
kursowych, pomniejszone o przychody z
tego tytułu.
MSR 2 Zapasy dopuszcza również możliwość
aktywowania kosztów finansowania zapasów w
wyjątkowych przypadkach. Stwierdza się, że w
nielicznych przypadkach przewidzianych w MSR 23
Koszty finansowania zewnętrznego, koszty
finansowania zewnętrznego zalicza się do ceny nabycia
lub kosztu wytworzenia zapasów. Koszty finansowania
zewnętrznego są to odsetki oraz inne koszty poniesione
przez jednostkę gospodarczą w związku z pożyczeniem
środków. Aby mogły być aktywowane, muszą być
bezpośrednio związane z tzw. Składnikiem
dostosowywanym, to jest takim, który wymaga
znacznego okresu czasu niezbędnego do
przygotowania go do zamierzonego użytkowania lub
sprzedaży.
MSR 16 § 15. Na cenę nabycia lub koszt
wytworzenia pozycji rzeczowych aktywów trwałych
składają się:
- cena zakupu łącznie z cłami importowymi i
bezzwrotnym podatkiem od zakupu pomniejszona o
opusty handlowe i rabaty,
- wszystkie inne pozwalające się bezpośrednio
przyporządkować koszty poniesione w celu
dostosowania składnika aktywów do miejsca i
Art. 28 ust. 8. Według UoR cena nabycia i
koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych obejmuje ogół
ich kosztów poniesionych przez jednostkę za
okres budowy, montażu, przystosowania i
ulepszenia, do dnia bilansowego lub
przyjęcia do używania, w tym również:
- niepodlegający odliczeniu podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w
celu ich finansowania i związane z nimi
różnice kursowe, pomniejszone o przychody
z tego tytułu.
warunków potrzebnych do rozpoczęcia jego
funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami
kierownictwa,
- szacunkowe koszty demontażu i usunięcia składnika
aktywów oraz koszty przeprowadzenia renowacji
miejsca, w którym się znajdował, do którego jednostka
jest zobowiązana , w związku z nabyciem pozycji
rzeczowych aktywów trwałych lub używaniem
składnika rzeczowych aktywów trwałych w danym
okresie w celu innym niż wytwarzania produktów.
MSR 16 § 15. Koszty finansowania zewnętrznego
należy ujmować jako koszty w okresie, w którym je
poniesiono, z wyjątkiem kosztów aktywowanych
zgodnie z §11.
MSR 23 § 11. Koszty finansowania zewnętrznego,
które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu,
budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika
aktywów, należy aktywować jako część ceny nabycia
lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów .
MSR 23 § 11 W zakresie, w jakim środki pożycza się
specjalnie w celu dostosowywania danego składnika
aktywów, kwotę kosztów finansowania zewnętrznego,
którą można aktywować jako część tego składnika
aktywów , należy ustalić jako różnicę między
rzeczywistymi kosztami finansowania zewnętrznego
poniesionymi z tytułu danej pożyczki lub kredytu w
danym okresie a przychodami z tytułu tymczasowego
zainwestowania pożyczonych pieniędzy.
Za cenę (wartość) sprzedaży netto
składników aktywów przyjmuje się
możliwą do uzyskania na dzień bilansowy
cenę jego sprzedaży, bez podatku od
towarów i usług i podatku akcyzowego
pomniejszoną o rabaty, opusty i inne
podobne zmniejszenia oraz koszty związane
z przystosowaniem składnika aktywów do
sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży a
powiększoną o należną dotację
przedmiotową. Art.28.5
Art. 28.6 Za wartość godziwą przyjmuje się
kwotę za jaką dany składnik aktywów
mógłby zostać wymieniony a zobowiązanie
uregulowane na warunkach transakcji
rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i
dobrze poinformowanymi niepowiązanymi
ze sobą stronami.
Art. 28.6. Wartość godziwą instrumentów
finansowych znajdujących się w obrocie na
aktywnym rynku stanowi:
MSR 2.6 Wartość netto możliwa do uzyskania jest to
różnica pomiędzy szacowaną ceną sprzedaży
dokonanej w toku zwykłej działalności gospodarczej a
szacowanymi kosztami wykończenia i kosztami
niezbędnymi do doprowadzenia sprzedaży do skutku.
MSR 2.6 Wartość godziwa to kwota za jaką dany
składnik aktywów mógłby być wymieniony lub
zobowiązanie uregulowane pomiędzy dobrze
poinformowanymi stronami na warunkach transakcji
rynkowej.
MSR 39 Załącznik A §OS 72. Właściwą kwotowaną
ceną rynkową dla posiadanego składnika aktywów lub
zobowiązania, które ma zostać zaciągnięte, jest
- cena rynkowa,
- pomniejszona o koszty związane z
przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich
wysokość była znacząca.
Definicja ceny rynkowej instrumentów
finansowych zależy od tego, czy mamy do
czynienia z aktywami (lub pasywami), które
jednostka już posiada, czy też dopiero
zamierza nabyć (zaciągnąć).
Cena rynkowa aktywów posiadanych przez
jednostkę oraz zobowiązań, które jednostka
zamierza zaciągnąć stanowi zgłoszona na
rynku bieżąca cena kupna.
Cenę rynkową aktywów finansowych, które
jednostka zamierza nabyć oraz
zaciągniętych zobowiązań finansowych
stanowi zgłoszona na rynku bieżąca cena
sprzedaży.
zazwyczaj bieżąca cena kupna,
a dla składników aktywów, który ma zostać nabyty lub
zaciągnięte zobowiązanie bieżąc cena sprzedaży.
Art. 28.8 a. Skorygowana cena nabycia
aktywów finansowych i zobowiązań
finansowych to cena nabycia (wartość), w
jakiej składnia aktywów finansowych został
po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg
rachunkowych , pomniejszona o spłatę
wartości nominalnej, odpowiednio
skorygowana o skumulowaną kwotę
zdyskontowanej różnicy między wartością
początkową składnika i jego wartością w
terminie wymagalności, wyliczoną za
pomocą efektywnej stopy procentowej, a
także pomniejszona o odpisy aktualizujące
wartość.
Efektywna stopa procentowa oznacza stopę,
za pomocą której następuje zdyskontowanie
do bieżącej wartości związanych z
instrumentem finansowym przyszłych
przepływów pieniężnych oczekiwanych w
okresie do terminu wymagalności , a w
przypadku instrumentów o zmiennej stopie
procentowej – do terminu następnego
oszacowania przez rynek poziomu
odniesienia.
RMF§ 3.11). Efektywna stopa procentowa
stanowi wewnętrzną stopę zwrotu składnika
aktywów lub zobowiązania finansowego za
dany okres. Przy wyliczaniu skumulowanej
kwoty dyskonta aktywów finansowych i
zobowiązań finansowych za pomocą
efektywnej stopy procentowej uwzględnia się
MSR 39 § 47. Po początkowym ujęciu, jednostka
wycenia wszystkie zobowiązania finansowe według
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody
efektywnej stopy procentowej, z wyjątkiem:
- zobowiązań wycenianych w wartości godziwej przez
wynik finansowy (…).
MSR 39 § 9. Zamortyzowany koszt składnika
aktywów finansowych jest to kwota, w jakiej składnik
aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe
wycenia się w momencie początkowego ujęcia,
pomniejszona o spłaty kapitału oraz powiększona lub
pomniejszona o ustaloną z zastosowaniem efektywnej
stopy procentowej skumulowaną amortyzację
wszelkich różnic pomiędzy wartością początkową a
wartością w terminach wymagalności oraz
pomniejszona o wszelkie odpisy z tytułu utraty
wartości lub nieściągalności.
wszelkie opłaty płacone lub otrzymywane
przez strony kontraktu.
Art. 28.7 Trwała utrata wartości –
zachodzi wtedy, gdy istnieje duże
prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez
jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w
przyszłości w znaczącej części lub w całości
przewidywanych korzyści ekonomicznych.
Uzasadnia to dokonanie odpisu
aktualizującego doprowadzającego wartość
składników aktywów wynikającą z ksiąg
rachunkowych do ceny sprzedaży netto a w
przypadku jej braku do ustalonej w inny
sposób wartości godziwej. W MSR nie ma
pojęcia trwałej utraty wartości, jest jednak
określenie utraty wartości.
MSR 36.9 Na każdy dzień bilansowy jednostka
powinna ocenić czy istnieją jakiekolwiek przesłanki
wskazujące na to, że mogłaby nastąpić utrata wartości
któregoś, ze składników aktywów. W razie
stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą jednostka
powinna oszacować wartość odzyskiwaną tego
składnika aktywów.
MSR 36 §6. Odpis aktualizujący z tytułu utraty
wartości jest nadwyżką wartości bilansowej danego
składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego
środki pieniężne nad jego wartością odzyskiwalną
MSR 36 §59 Wartość bilansową składnika aktywów
należy obniżyć do poziomu jego wartości
odzyskiwanej wtedy i tylko wtedy, gdy wartość
odzyskiwana tego składnika aktywów jest niższa od
jego wartości bilansowej. Korekta tej obniżki stanowi
odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości.
MSR 36 §6. Wartość bilansowa jest wartością, w jakiej
dany składnik aktywów jest ujmowany w bilansie. po
pomniejszeniu o łączne odpisy amortyzacyjne oraz o
łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty
wartości.
MSR 36 §6. Wartość odzyskiwalna odpowiada
- wartości godziwej powiększonej o koszty sprzedaży,
- wartości użytkowej składnika aktywów lub ośrodka
wypracowującego środki pieniężne, zależnie od tego,
która z nich jest wyższa.
MSR 36 §6. Wartość użytkowa jest bieżącą,
szacunkową wartością przyszłych przepływów
pieniężnych, których uzyskania oczekuje się z tytułu
dalszego użytkowania składnika aktywów lub ośrodka
wypracowującego środki pieniężne.
Download