kategorie wyrażające sposób oddziaływania inwestora na

advertisement
NOWE POJĘCIA (1): kategorie wyrażające
sposób oddziaływania inwestora na powiązaną z
nim jednostkę
 Sprawowanie kontroli to zdolność inwestora
do kierowania polityką finansową i operacyjną
innej jednostki w celu osiągnięcia z tego tytułu
korzyści ekonomicznych (art. 3, ust. 1, pkt. 34)
 Sprawowanie współkontroli oznacza tę samą
zdolność, na równi z innymi udziałowcami lub
wspólnikami (art. 3, ust. 1, pkt. 35).
 Znaczący wpływ to nie mająca znamion
kontroli lub współkontroli zdolność inwestora
do wpływania na politykę finansową lub
operacyjną innej jednostki (art.3,ust.1,pkt. 36).
 Aktywa
netto
to
aktywa
jednostki
pomniejszone o zobowiązania, odpowiadające
wartościowo
kapitałowi
własnemu
spółki
(art.3,ust.1,pkt. 29)
1
NOWE POJĘCIA (2): kategorie porządkujące i
określające podmiotowość grupy kapitałowej
(art. 3, ust. 1, pkt . 38-46).
 Jednostka
zależna
oznacza
jednostkę
kontrolowaną przez inwestora,
 Jednostka współzależna to spółka handlowa
lub każda inna, współkontrolowana przez
inwestora i innych udziałowców na podstawie
statutu, umowy spółki lub umowy zawartej na
okres dłuższy niż 1 rok.
 Jednostka stowarzyszona oznacza spółkę, na
którą inwestor wywiera znaczący wpływ.
 Jednostki
powiązane
kapitałowych
to
grupa
obejmująca
spółek
jednostkę
dominującą lub znaczącego inwestora oraz
powiązane
z
nim
jednostki
zależne,
współzależne oraz stowarzyszone
2
 Jednostki
jednostki
podporządkowane
zależne
jednostki
bądź
dominującej
oznaczają
współzależne
oraz
od
jednostki
stowarzyszone ze znaczącym inwestorem.
 Grupa
kapitałowa
obejmuje
jednostkę
dominującą, jednostki zależne i współzależne
nie będące spółkami handlowymi

Konsolidacja oznacza łączenie sprawozdań
finansowych
jednostek
tworzących
grupę
kapitałową poprzez sumowanie odpowiednich
pozycji sprawozdań finansowych jednostek:
dominującej, zależnych i współzależnych, nie
będących spółkami handlowymi i dokonanie
niezbędnych wyłączeń i korekt

Kapitały mniejszości to ta część aktywów
netto jednostki zależnej, która należy do
udziałowców spoza grupy kapitałowej
3
 Metoda praw własności jest przyjętą przez
jednostkę
inwestora
dominującą
metodą
lub
wyceny
znaczącego
udziałów
w
aktywach netto jednostki podporządkowanej.
Wartość początkową udziału aktualizuje się na
dzień bilansowy o zmiany wartości aktywów
netto,
jakie
wystąpiły
w
okresie
sprawozdawczym, wynikające z osiągniętego
wyniku finansowego, skorygowanego o odpis
raty wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Metoda konsolidacji proporcjonalnej polega
na
sumowaniu
pozycji
sprawozdań
finansowych jednostki dominującej z częścią
wartości pozycji sprawozdań finansowych
jednostki współzależnej, proporcjonalną do
udziałów
posiadanych
przez
jednostkę
dominującą oraz na dokonaniu odpowiednich
wyłączeń (art. 61, ust. 1).
4
NOWE POJĘCIA (III): łączenie spółek
 Łączenie się spółek handlowych rozlicza się
i ujmuje na dzień połączenia w księgach:
1. spółki przejmującej tj. spółki na którą
przechodzi majątek łączących się spółek
=> metoda nabycia
2. spółki
nowo
zawiązanej
w
wyniku
połączenia => metoda łączenia udziałów
(art. 44a, ust. 1)
 Dzień połączenia spółek to dzień wpisania
połączenia do rejestru właściwego dla spółki
przejmującej lub zawiązanej (art. 44a, ust. 2)
 Metoda
nabycia
polega
na
sumowaniu
poszczególnych pozycji aktywów i pasywów
spółki
przejmującej,
księgowej
z
wg
ich
odpowiednimi
wartości
pozycjami
aktywów i pasywów spółki przejętej wg ich
wartości godziwej (art. 44b, ust. 1)
5
 Wartość godziwa aktywów/zobowiązań dla:
 notowanych
papierów
wartościowych
-
aktualny kurs notowań minus koszty sprzedaży
 nie notowanych papierów wartościowych wartość oszacowana
 należności - wartość bieżąca (zdyskontowana)
kwot do zapłaty, na bazie bieżących stóp
procentowych, pomniejszona o odpisy na
należności zagrożone i nieściągalne oraz
koszty windykacji
 produkty gotowe i towary - cena sprzedaży
pomniejszona o koszty doprowadzenia zapasu
przez spółkę przejmującą do sprzedaży
 produkty w toku – cena sprzedaży produktów
gotowych minus koszty zakończenia produkcji
i koszty doprowadzenia zapasu do sprzedaży
 materiały – cena nabycia
6
 środki trwałe – wartość rynkowa lub wartość
wg niezależnej wyceny; gdy nie jest to
możliwe – aktualna cena nabycia lub koszt
wytworzenia z uwzględnieniem zużycia
 wartości niematerialne i prawne -
wartość
oszacowana na bazie cen rynkowych takich
samych lub zbliżonych aktywów; wartość
firmy zawarta w bilansie spółki przejętej –
wartość zerowa
 zobowiązania
-
wartość
bieżąca
(zdyskontowana) kwot do zapłaty, na bazie
bieżących stóp procentowych
 rezerwy, aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego – wartość możliwa do realizacji
przez połączone spółki (art. 44b, ust. 4)
7
 cena przejęcia - cena nabycia udziałów (przy
nabyciu), cena rynkowa udziałów lub inaczej
ustalona ich wartość godziwa (przy emisji
udziałów w celu połączenia) (art. 44b, ust. 5)
 wartość firmy - nadwyżka ceny przejęcia nad
wartością godziwą aktywów netto przejętej
spółki, wykazywana w aktywach spółki na
którą przeszedł majątek połączonych spółek
lub spółki powstałej w wyniku połączenia (art.
44b, ust. 6)

odpisy amortyzacyjne – dokonywane w
okresie nie dłuższym niż 5 lat metodą liniową,
zaliczane
do
pozostałych
kosztów
operacyjnych; w uzasadnionych przypadkach
okres ten może być wydłużony do 20 lat
8
Download