Zgierz, dnia 04.09.2015 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im

advertisement
Zgierz, dnia 04.09.2015 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu ogłasza
postępowanie ofertowe na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 951/15
z dnia 24 sierpnia 2015 roku na wybór Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa
na badanie sprawozdań finansowych Szpitala za 2015 rok.
§1
Oferty mogą składać podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych spełniające
kryteria bezstronności i niezależności określone w art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 ze zm.) oraz wpisane
na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową
Izbę Biegłych Rewidentów. Oprócz wymagań określonych powyżej oferenci musza również
posiadać doświadczenie w zakresie badań sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych
§2
Oferent zobowiązany jest załączyć:
1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku oferentów podlegających
wpisowi do rejestru przedsiębiorców (dopuszczalny aktualny wydruk ze strony internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/), a w przypadku oferentów prowadzących
działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, informację o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (aktualny wydruk ze strony
internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/);
2. wykaz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych w okresie
ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, według załączonego wzoru (w celu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu ofertowym konieczne jest wykazanie co najmniej
3 różnych podmiotów leczniczych);
3. oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w § 1 zgodnie z załącznikiem do niniejszych
zasad;
4. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru biegłych rewidentów lub/i Uchwałę Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych.
5. polisę ubezpieczeniową OC, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia
2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1583);
6. oświadczenie o zaakceptowaniu warunków załączonego ramowego wzoru umowy o badanie
sprawozdania finansowego.
§3
Kserokopie dokumentów stanowiących załączniki do oferty muszą zostać potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu. Oferta nie odpowiadająca warunkom opisanym
w ogłoszeniu o konkursie ofert będzie odrzucona.
§4
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami:
A. Cena oferty – 80%
B. Doświadczenie podmiotu – 20%
a)
Cena oferty będzie obliczana według następującego wzoru:
Cena oferty X = (Cmin/CX) x 80
gdzie: Cmin – cena oferty najtańszej
CX – cena oferty badanej
b)
Kryterium doświadczenia podmiotu będzie obliczone w następujący sposób:
Doświadczenie podmiotu oferty X = (Dośw. podmiotu X/Dośw. podmiotu max) x 20
gdzie: Dośw. podmiotu X – doświadczenie podmiotu X w zakresie przeprowadzonych badań
sprawozdań finansowych różnych podmiotów leczniczych, w okresie ostatnich 24 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie
Dośw. podmiotu max – doświadczenie podmiotu, który przebadał największą liczbę różnych
podmiotów leczniczych, w okresie ostatnich
24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie
§5
Termin składania ofert upływa 15 września 2015 r. o godz. 1300
(decyduje data wpływu do Kancelarii Szpitala znajdującej się w budynku administracyjnym)
Oferty można składać osobiście w Kancelarii Szpitala lub przesłać na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35.
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na badanie sprawozdania
finansowego”.
§6
Wyboru oferty dokonuje Zarząd Województwa Łódzkiego.
Zarząd Województwa Łódzkiego może unieważnić postepowanie ofertowe na każdym etapie.
§7
Szczegółowych informacji w sprawie oferty udziela Zamawiający pod numerami telefonu:
(42) 71-44-558 oraz (42) 71-44-265.
§8
W załączeniu przedstawiamy:
- ramowy wzór umowy
- wzór oświadczenia o spełnieniu wymagań określających zasady wyboru Biegłych Rewidentów
- wykaz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych
- wykaz osób, którym Wykonawca powierza wykonanie umowy
Powyższe dokumenty są dostępne do pobrania na stronie internetowej Szpitala, należy
je wypełnić i przesłać wraz z ofertą.
Download