Nazwa: Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi Kod: 231011

advertisement
Nazwa:
Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi
Kod:
231011
Synteza:
Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z różnych działów nauk o Ziemi
na poziomie wyższym; przygotowuje książki i skrypty do zajęć
dydaktycznych; prowadzi badania w ramach swojej dyscypliny lub
specjalności - określa stosunki ilościowe pierwiastków chemicznych oraz
cechy geometryczne globu ziemskiego; opracowuje mapy geologiczne czy
też klasyfikuje struktury sedymentacyjne; sprawuje opiekę nad młodszymi
pracownikami nauki i studentami; uczestniczy w organizacji kształcenia i
badań naukowych.
opracowywanie i doskonalenie programów kształcenia z zakresu
geofizyki, geografii, geologii i oceanologii;
eksperymentalne opracowywanie i wdrażanie nowych metod i technik
nauczania;
przygotowywanie lub uaktualnianie podręczników i skryptów;
opracowywanie lub udoskonalanie nowych środków dydaktycznych;
prowadzenie wykładów, seminariów, ćwiczeń i laboratoriów;
przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
badanie form powierzchni Ziemi i procesów kształtujących tę
powierzchnię;
badanie i określanie geologicznych warunków występowania użytecznych
kopalin;
badanie występowania ilościowego zróżnicowania i obiegu pierwiastków
chemicznych w środowiskach naturalnych;
Zadania
badanie genezy minerałów i substancji mineralnych, określanie ich
zawodowe: własności fizykochemicznych i sposobu ich modyfikacji;
wykonywanie prac studialnych i badawczych zmierzających do ustalenia
ilości i jakości wód podziemnych oraz możliwości ich eksploatacji;
badanie skał i procesów skałotwórczych, opracowywanie map
geologicznych oraz opisów występowania skał;
badanie procesów i produktów sedymentacji, klasyfikowanie i określanie
struktur sedymentacyjnych;
badanie zjawisk i procesów zachodzących we wszystkich geosferach kuli
ziemskiej;
wykonywanie innych badań z zakresu nauk o Ziemi i publikowanie ich
wyników;
sprawowanie opieki nad młodszymi pracownikami naukowymi oraz
studentami wyższych lat studiów i doktorantami;
udział w konferencjach i kongresach naukowych w kraju i za granicą;
uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards