SYLABUS Finanse publiczne Unii Europejskiej

advertisement
SYLABUS
Finanse publiczne Unii Europejskiej
1) Podstawowe informacje o przedmiocie
Skrócony opis
Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu
prawa finansów publicznych Unii Europejskiej, w tym pozycję prawną
budżetu UE oraz procedurę budżetową, dochody i wydatki UE,
instytucje pomocy publicznej dla przedsiębiorców, finansowanie
polityki spójności regionalnej i rolnej oraz system waluty euro i banku
centralnego UE.
Pełny opis
Tematyka wykładu obejmuje następujące zagadnienia:
1. Prawo budżetowe UE - pojęcie i układ budżetu ogólnego UE,
procedurę jego tworzenia, uchwalania, wykonywania i kontroli
wykonania, wieloletnie ramy finansowe.
2. System dochodów budżetowych UE.
3. Wydatki budżetu UE oraz podstawy prawne i procedury ich
dokonywania.
4. Regulacje prawne dotyczące pomocy publicznej dla
przedsiębiorców.
5. Mechanizmy prawne funkcjonowania funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności i funduszy rolnych.
6. Unia Gospodarcza i Walutowa. Funkcjonowanie waluty euro
i Europejskiego Banku Centralnego.
7. Związki prawa finansów publicznych UE z prawem finansów
publicznych w Polsce.
8. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ustawa
o finansach publicznych.
Tematyka ćwiczeń obejmuje następujące zagadnienia:
1. Prawo budżetowe UE - pojęcie i układ budżetu ogólnego UE,
procedurę jego tworzenia, uchwalania, wykonywania i kontroli
wykonania, wieloletnie ramy finansowe.
2. Prawo o dochodach i wydatkach UE.
1
3. Regulacje prawne dotyczące pomocy publicznej dla
przedsiębiorców.
4. Mechanizmy prawne funkcjonowania funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności i funduszy rolnych.
5. Unia Gospodarcza i Walutowa. Funkcjonowanie waluty euro
i Europejskiego Banku Centralnego.
6. Związki prawa finansów publicznych UE z prawem finansów
publicznych w Polsce.
Literatura
Literatura podstawowa:
C. Kosikowski, Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa
finansowego, Temida 2, Białystok 2010, ss. 249.
A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, wyd. IV zm.,
Toruń 2010, ss. 294.
Literatura uzupełniająca:
C. Kosikowski, Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii
Europejskiej, Warszawa 2008, ss. 501.
L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, wyd. II zm., Warszawa 2009,
ss. 320.
Efekty uczenia
Wiedza:
Po ukończeniu przedmiotu student:
- definiuje podstawowe pojęcia i instytucje prawa finansów
publicznych Unii Europejskiej,
- wymienia i charakteryzuje główne akty normatywne regulujące sferę
finansów publicznych Unii Europejskiej.
Umiejętności:
Po ukończeniu przedmiotu student interpretuje przepisy głównych
aktów normatywnych z zakresu prawa finansów publicznych Unii
Europejskiej.
Inne kompetencje:
Po ukończeniu przedmiotu student potrafi identyfikować główne
problemy prawne związane z kształtem systemu prawa finansów
publicznych Unii Europejskiej.
2
Metody i kryteria
oceniania
Forma oceny efektów uczenia się przedmiotu: egzamin pisemny
lub ustny.
Wymagania egzaminacyjne: zbadanie rozumienia pojęć i instytucji
prawa finansów publicznych UE poprzez stawianie pytań, ocenę
odpowiedzi na pytania, a także w ramach dyskusji na temat regulacji
prawno-finansowych UE.
Praktyki
zawodowe
Brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych.
2) Zajęcia: wykład
Literatura
Zgodna z podaną w tabeli w punkcie 1.
Efekty uczenia
Wiedza:
Po ukończeniu wykładu student:
- definiuje podstawowe pojęcia i instytucje prawa finansów
publicznych Unii Europejskiej,
- wymienia i charakteryzuje główne akty normatywne regulujące sferę
finansów publicznych Unii Europejskiej.
Umiejętności:
Po ukończeniu wykładu student interpretuje przepisy głównych aktów
normatywnych z zakresu prawa finansów publicznych Unii
Europejskiej.
Inne kompetencje:
Po ukończeniu wykładu student potrafi identyfikować główne
problemy prawne związane z kształtem systemu prawa finansów
publicznych Unii Europejskiej.
Kryteria
oceniania
Forma oceny efektów uczenia się przedmiotu: egzamin pisemny
lub ustny.
Wymagania egzaminacyjne: zbadanie rozumienia pojęć i instytucji
prawa finansów publicznych UE poprzez stawianie pytań, ocenę
odpowiedzi na pytania, a także w ramach dyskusji na temat regulacji
prawno-finansowych UE.
Zakres tematów
1. Pozycja, charakter prawny i układ budżetu UE.
2. Zasada równowagi i inne zasady budżetowe w budżecie UE.
3. Procedury budżetowe w UE.
3
4. Wieloletnie ramy finansowe.
5. System prawny dochodów budżetowych UE.
6. Wydatki budżetu UE. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności,
fundusze rolne.
7. Procedury dotyczące wydatków UE w prawie Unii i w świetle
polskiego ustawodawstwa.
8. System waluty euro. Kryteria konwergencji. Działalność
Europejskiego Banku Centralnego.
9. Pojęcie, znaczenie i formy pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
10. Podstawowe regulacje podatkowe UE.
Metody
dydaktyczne
Wykład prowadzony w formie tradycyjnej.
3) Zajęcia: ćwiczenia
Literatura
Efekty uczenia
Zgodna z podaną w tabeli w punkcie 1.
Wiedza:
Po ukończeniu ćwiczeń student:
- rozróżnia podstawowe pojęcia i instytucje prawa finansów
publicznych Unii Europejskiej,
- wymienia i charakteryzuje główne akty normatywne regulujące sferę
finansów publicznych Unii Europejskiej.
Umiejętności:
Po ukończeniu ćwiczeń student:
- interpretuje przepisy głównych aktów normatywnych z zakresu prawa
finansów publicznych Unii Europejskiej,
- bierze czynny udział w dyskusji dotyczącej głównych problemów
prawnych i stosowania prawa finansów publicznych Unii Europejskiej.
Inne kompetencje:
Po ukończeniu przedmiotu student potrafi identyfikować główne
problemy prawne związane z kształtem systemu prawa finansów
publicznych Unii Europejskiej.
Kryteria
oceniania
Forma oceny efektów uczenia się uzyskanych podczas ćwiczeń:
kolokwium
4
Zakres tematów
1. Prawo budżetowe UE - pojęcie i układ budżetu ogólnego UE,
procedura jego tworzenia, uchwalania, wykonywania i kontroli
wykonania, wieloletnie ramy finansowe.
2. Prawo o dochodach i wydatkach UE.
3. Regulacje prawne dotyczące pomocy publicznej dla
przedsiębiorców.
4. Mechanizmy prawne funkcjonowania funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności i funduszy rolnych.
5. Unia Gospodarcza i Walutowa. Funkcjonowanie waluty euro
i Europejskiego Banku Centralnego.
6. Związki prawa finansów publicznych UE z prawem finansów
publicznych w Polsce.
Metody
dydaktyczne
Omawianie podstawowych zagadnień i przepisów z zakresu prawa
finansów publicznych Unii Europejskiej z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych, analiza i interpretacja przepisów aktów prawnych.
5
Download