METODA PROJEKTU SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA

advertisement
„Dobry projekt to taki,
który pogłębia szkolną edukację
i jest powiązany z programem,
a zarazem odpowiada
zainteresowaniom uczniów
i wiąże sensowną działalność
praktyczną z pracą umysłową.”
Pochodzenie: Stany Zjednoczone, początek
XX w.
 Twórca: William H. Kilpatrick
 Założenia:
- uczniowie powinni samodzielnie
zdobywać wiadomości i sprawdzać
umiejętności w konkretnych sytuacjach
życiowych,
- uczniów nie powinno się zmuszać do
podejmowania niechcianych przez nich
działań, bo jako niechciane – nie przyniosą
trwałego i zadowalającego efektu.

Projekt obecnie sprowadza się do tego,
że zespół uczniów inicjuje, planuje i
wykonuje pewne przedsięwzięcie
oraz ocenia jego wykonanie.
To metoda nauczania, której istota polega
na tym, że uczniowie realizują określone
zadanie w oparciu o przyjęte wcześniej
założenia.
interdyscyplinarność ,
 progresywistyczna rola nauczyciela,
 podmiotowość ucznia ,
 odejście od tradycyjnego sposobu
oceniania .

wybór tematu
przygotowanie instrukcji do projektu
wykonanie projektu
prezentacja projektu
ocena projektu.
- temat powinien być dostosowany do
możliwości i zainteresowań uczniów,
potrzeb nauczyciela i środowiska
szkolnego.
Instrukcja powinna zawierać:
 temat projektu i jego cele,
 zadania, które mają prowadzić do realizacji
celów,
 źródła, w których należy poszukiwać
informacji,
 termin prezentacji projektu i terminy
poprzedzających ją konsultacji,
 możliwe sposoby prezentacji projektu i czas
tej prezentacji,
 kryteria oceny projektu.
uczniowie prowadzą własne prace
badawcze, zbierają materiały, segregują
je i opracowują;
 nauczyciel dyskretnie nadzoruje prace
uczniów, udziela im rad, podsuwa
literaturę, ułatwia dotarcie do zdobycia
informacji

Efektem pracy nad projektem może być:
 wykonanie pomocy dydaktycznych,
 wykonanie przedmiotów użytkowych,
 wykonanie dokumentacji na potrzeby klasy
lub szkoły,
 opracowanie artykułów do gazetek
szkolnych i prasy lokalnej,
 organizacja wystaw, konkursów, festynów,
 przygotowanie i przeprowadzenie zajęć
lekcyjnych, wywiadówek dla rodziców itp.
wykładu, referatu,
 pokazu filmu video,
 prezentacji modelu,
 gier i zabaw angażujących innych
uczniów,
 konkursu przygotowanego dla innych
uczniów,
 książeczki, broszury,
 prezentacji multimedialnej .

Etapy realizacji
projektu
Umiejętności
a)
formułowanie
tematu
- precyzyjne sformułowanie tematu
- jasne określenie celów
b) zbieranie i
opracowywani
e informacji
- selekcja informacji
- krytyczna ocena informacji
c) prezentacja
- wykorzystanie czasu prezentacji
- zainteresowanie innych uczniów
- sposób mówienia (precyzja
wypowiedzi, akcentowanie)
d) praca w
grupie
- przekazywanie informacji
- podejmowanie decyzji
- słuchanie siebie nawzajem
- rozwiązywanie konfliktów
- samoocena postępów
Uwagi
Ocena
Metodą projektu można
pracować na każdym
przedmiocie.
Metoda ta pozwala na realizację
dowolnego tematu.
 „Ten
zegar stary” – o
sposobach mierzenia czasu.
 Sposoby liczenia dawniej
i dziś.
 Wielcy matematycy.
 Świat
mitów.
 Zapoznanie z lekturą „Ogniem i
mieczem” Sienkiewicza.
 Tradycje świąteczne (Wielkanoc,
Boże Narodzenie).
 Czym jest patriotyzm?
 O teatrze… - od starożytności do
dnia dzisiejszego.
 Zdrowa żywność w moim
 Kraj moich marzeń.
 Przedziwna zawartość
życiu.
domowego kosza na śmieci
(opakowania i ich wpływ na
środowisko).
 Pomagamy ptakom przetrwać
zimę.
 Środki uzależniające.
 Życie
w … (wybranym państwie).
 Słynne postacie z przeszłości.
(danego kraju)
 Angielska rodzina królewska.
 Osiągnięcia
współczesnej
techniki.
 Woda jako żywioł (prezentacja w
Power Point)
Download