John Fischer - System Ewaluacji Oświaty

advertisement
Na czym polega bycie dobrym
nauczycielem?
dr John M. Fischer
Bowling Green State University
Ohio, USA
Kontekst prezentacji
Wymaganie 2.2
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy
programowej.
Wymaganie 2.3
Procesy edukacyjne mają charakter
zorganizowany.
Wymaganie 2.4
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania
nauczycieli.
Dobry nauczyciel?
Trzy kluczowe kwestie
• Poczucie własnej
skuteczności: Czym jest
i jak może nam pomóc
odpowiedzieć na nasze
pytanie?
• Co inni sądzą o tej
odpowiedzi?
• Jak pracować z nauczycielami,
aby pozytywnie wpływać na
samoocenę i metody pracy, tak
aby wszyscy byli „dobrymi
nauczycielami”.
Nauczyciele i poczucie własnej skuteczności
Poczucie własnej skuteczności jako własna
świadomość możliwości uczenia się
i wykonywania zadań lub zespół zachowań
na określonym, optymalnym poziomie.
Tyler i Boelter, 2008
Nauczyciele i poczucie własnej skuteczności
„Wiedza, umiejętności
i wcześniejsze osiągnięcia
często nie są miarodajnymi
wskaźnikami na przyszłość,
ponieważ przekonanie
o własnych możliwościach
i efektach podejmowanych
wysiłków ma ogromny
wpływ na dalsze
zachowanie osoby.”
Pajares, str. 543
Nauczyciele i poczucie własnej skuteczności
Tschannen-Moran i Hoy (2001) uważają, że samoocena
nauczyciela:
– wpływa na wysiłek wkładany w nauczanie,
– wpływa na stawiane cele,
– wpływa na poziom aspiracji.
Zadanie do wykonania w trzyosobowych grupach: Czego
należy szukać? Jak znaleźć „dobrego nauczyciela”?
• Proszę sporządzić listę
w grupach.
• Proszę zostawić miejsce
na liście na ważne
kwestie (np. cele lekcji
w tym tygodniu).
• Proszę się zastanowić,
co można zobaczyć
na przykład na wizytacji.
Próba zdefiniowania, kim jest „dobry nauczyciel”
• Ustawa NCLB i „wysoko
wykwalifikowany
nauczyciel”
• Stanowe systemy
ewaluacji nauczycieli
• System oceny nauczycieli
edTPA
• Ramy Danielsona
• Skuteczne metody pracy
w klasie
• Wizytacje
Ustawa No Child Left Behind (równe szanse dla
wszystkich dzieci)
Ustawa NCLB i „wysoko
wykwalifikowany nauczyciel”
Wysoko wykwalifikowani nauczyciele
Wg amerykańskiej definicji wysoko
wykwalifikowany nauczyciel powinien
spełniać poniższe kryteria:
– posiadać odpowiednie certyfikaty
lub licencje stanowe,
– posiadać przynajmniej dyplom
ukończenia czteroletnich studiów
licencjackich,
– posiadać kompetencje we wszystkich
nauczanych przez siebie przedmiotach.
Stanowe systemy ewaluacji nauczycieli: Ohio
• Wskaźniki rozwoju uczniów
• Formalne obserwacje
nauczycieli
• Wizytacje
• Porównanie wyników uczniów
z lokalnymi wskaźnikami
rozwoju
System oceny nauczycieli (edTPA)
1.
2.
3.
4.
5.
Planowanie - oceniane na podstawie planu
lekcji i materiałów lekcyjnych opracowanych
przez kandydata oraz komentarza samego
kandydata;
Prowadzenie lekcji - oceniane na podstawie
15-20 minutowego nagrania wideo z lekcji
przeprowadzonej przez kandydata
oraz komentarza samego kandydata;
Metody oceny - oceniane na podstawie
sposobu oceny całej klasy i dwóch wybranych
uczniów przez nauczyciela oraz na podstawie
przykładowych prac uczniów;
Analiza wykonywanej pracy – oceniana
na podstawie codziennych przemyśleń
kandydata oraz pomysłów na modyfikację
planów lekcji w oparciu o obserwację pracy
uczniów;
Język akademicki - oceniany na podstawie
umiejętności kandydata rozszerzania zasobu
słownictwa uczniów w zakresie omawianego
tematu.
Ramy Danielsona
•
•
•
•
•
•
•
•
Metody pracy oparte na wysokich oczekiwaniach
co do osiągnięć uczniów.
Demonstrowanie skutecznych metod nauczania.
Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb
edukacyjnych poszczególnych uczniów
i opracowywanie strategii zaspokajania tych
potrzeb.
Koncentrowanie się na tematyce lekcji
i programie nauczania.
Tworzenie bezpiecznego środowiska
sprzyjającego uczeniu się.
Modyfikowanie zadań i poprawa efektów nauki
na podstawie szeregu informacji na temat
poszczególnych uczniów.
Kontakty i współpraca z rodzicami i
społecznością szkolną.
Koleżeńska współpraca dążąca do udoskonalania
metod pracy i osiągania lepszych efektów nauki.
Washington State summary
Wizytacje w klasach? Szukanie dobrego
nauczyciela?
• Czego należy szukać? Na co należy
zwracać szczególną uwagę?
Które klasy należałoby odwiedzić?
• Co by się stało, gdyby nauczyciele
wiedzieli o planowanej wizytacji
i jej celu? Co by było, gdybyśmy
powiedzieli nauczycielom,
czego szuka wizytator?
• Na początku wizytacji
obserwatorom przypomina się
o celu wizyt i rozdaje materiały
i informacje wykorzystywane
przez wizytowanych nauczycieli.
“Learning Walks”(Resnick, Spillane, Goldman, and Rangel,
2010, Nature of Learning)
Skuteczne metody pracy w klasie
(Dean, Hubbell, Pitler, Stone, 2012)
• Motywowanie uczniów do nauki
Wyznaczanie celów, komentowanie, wspieranie wysiłków,
docenianie efektów, wspólne uczenie się.
• Pomoc uczniom w zrozumieniu omawianego tematu
Zadawanie naprowadzających pytań, porządkowanie wiedzy,
stosowanie pomocy wizualnych/wykresów,
podsumowywanie i robienie notatek, umożliwianie
sprawdzenia wiedzy w praktyce.
• Poszerzanie i praktyczne zostawanie wiedzy
Określanie podobieństw i różnic, stawianie i sprawdzanie
hipotez.
Na co zwracają uwagę sami
nauczyciele?
Studium lekcji
• Wybór tematu, który jest
trudny do nauczenie
i przyswojenia, wyszukanie
wypróbowanych propozycji
potraktowania tego tematu
w literaturze fachowej.
• Opracowanie planu modułu
lekcji dotyczących takiego
trudnego tematu
wraz z określeniem
wskaźników opanowania tego
materiału przez uczniów.
Rozpoczęcie studium lekcji
• Spotkanie w małej grupie nauczycieli w celu
omówienia wybranych tematów i określenia,
dlaczego są trudne do nauczenia.
• Opracowanie testu sprawdzającego wiedzę
przed i po omówieniu danego tematu (należy
zastosować różne formy oceny: test wielokrotnego
wyboru, pytania zamknięte, pytania otwarte).
Można korzystać ze źródeł, takich jak PISA
czy TIMSS.
Przeprowadzanie studium
• Przeprowadzenie testu
wstępnego i opracowanie
krótkiej, ale szczegółowej analizy
słabych i mocnych stron
oraz problemów.
• Przeprowadzenie
przygotowanego modułu lekcji,
w trakcie którego należy zebrać
przykładowe prace uczniów,
przeprowadzić różne formy
oceniania kształtującego
(formatywnego) oraz nagrać
lekcje w formacie cyfrowym.
• Przeprowadzenie testu
końcowego i opracowanie
krótkiej, ale szczegółowej analizy
wyników nauczania w odniesieniu
do słabych i mocnych stron
oraz problemów zanalizowanych
na podstawie wstępnego testu.
• Stworzenie nagrania „i-movie”/
nagrania cyfrowego z
przeprowadzonego modułu lekcji.
Nagranie powinno zawierać kilka
dwuminutowych fragmentów
istotnych elementów jednej
lub kilku lekcji.
Dzielenie się wynikami...
• Opracowanie prezentacji
dla kolegów na temat
przeprowadzonych lekcji
i użytych metod nauczania.
• Omówienie wyników oceny
wstępnej i końcowej,
zaprezentowanie nagrania.
• Przeprowadzenie dyskusji
na temat problemów
związanych z wybranym
tematem trudnym
do nauczenia i przyswojenia.
Przykładowe studium lekcji „Becca”
•
•
•
•
•
•
Around the Clock, Inc.
Findlay, Ohio
Grupa przedszkolna
Dzieci w wieku 3-5 lat
12-19 osób w grupie
Różna sytuacja rodzinna
Temat trudny do nauczenia i przyswojenia
Zakres nauczania przedszkolnego
Matematyka: Liczby, zmysł liczbowy, działania na liczbach
• 2. Dotykanie przedmiotów i wymawianie liczb przy okazji
codziennych czynności i zabaw.
• 3. Pokazywanie związku pomiędzy liczbą a ilością liczonych
przedmiotów.
• 6. Porównywanie zestawów z równą, mniejszą i większą ilością
przedmiotów i używanie słów określających porównania.
• 10. Pokazanie i nazwanie liczb od 0 do 9.
Strona internetowa Departamentu Edukacji Stanu Ohio:
www.ode.state.oh.us/
Czy dzieci się nauczyły?
• TAK!!
• Różnorodne formy oceny formatywnej i oceny końcowej
pokazują, że dzieci przyswoiły wiedzę.
• Pracowałam z dziećmi również w czasie przeznaczonym na
zabawę.
Czy nauczyły się wszystkiego?
• Nie.
• Jednak nastąpiła poprawa, dzięki czemu mogłam
wprowadzić pojęcia, których dzieci będą się uczyć przez
cały rok.
Wnioski nauczyciela:
Co zrobiłabym następnym razem?
• Przeznaczyłabym więcej czasu na naukę.
• Dokładniej określiłabym polecenia.
• Zastanowiłabym się co się dzieje w grupie każdego
dnia.
• Poświęcałabym więcej czasu na uczenie przez zabawę.
Temat studium lekcji: komórki, komórki
macierzyste, biotechnologia i etyka
• Test wstępny
• Test końcowy
Pytanie zamknięte 2: Do czego mogą służyć rośliny i zwierzęta modyfikowane genetycznie? Podaj
przykład rośliny lub zwierzęcia zmodyfikowanego
genetycznie i powodu, dla którego dokonano
jego modyfikacji genetycznej.
Wnioski nauczyciela
„Na podstawie wyników testu wstępnego i końcowego mogę
stwierdzić, że przeprowadzone przez nas lekcje wpłynęły
na poziom wiedzy uczniów, z wyjątkiem materiału dotyczącego
komórek macierzystych. Przeprowadziliśmy ćwiczenia
lub dyskusje na temat struktury komórek i na tematy dotyczące
biotechnologii/etyki. Niestety zabrakło nam czasu na omówienie
komórek macierzystych. Uważam, że zbyt ambitnie
zaplanowaliśmy zakres tematyczny lekcji. Podsumowując,
uczniowie po przeprowadzonych lekcjach mają większą wiedzę
na temat komórek i dzięki temu mogą podejmować lepsze
decyzje etyczne na kontrowersyjne tematy naukowe.”
Rola liderów
• Pamiętać, że świadomość własnej
skuteczności nauczyciela ma znaczenie.
• Pracować z nauczycielami tak,
aby z niezłych stawali się dobrymi
a z dobrych - wspaniałymi.
• Pomóc odpowiedzieć na pytanie,
co to znaczy być dobrym nauczycielem?
Jakie działania są ważne?
Jak badać metody pracy nauczycieli?
• Jak pracować z nauczycielami,
aby udoskonalać ich metody pracy?
• Co się stanie, jeśli niczego nie zmienimy?
(Senge)
• Zadawanie pytań
• Dążenie do
poprawy warunków
w każdej klasie
Download