METODA PROJEKTU SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA

advertisement
Metody aktywizujące
w szkole
,,Nauka jest najbardziej efektywna wówczas,
kiedy sprawia radość.”
Peter Kline
The Everyday Genius
AKTYWIZACJA UCZNIÓW
Ogół poczynań dydaktycznych
i wychowawczych,
umożliwiających zwiększenie
stopnia aktywności uczniów
w realizacji celów kształcenia.
Metody aktywizujące to sposoby
działania, które pomogą uczniom:
 Twórczo myśleć.
 Komunikować się.
 Przyswoić bez trudu nową wiedzę.
 Dyskutować i spierać się na różne tematy.
 Rozwinąć własne pomysły i idee.
 Wnioskować.
 Pogłębić zainteresowania wspólną sprawą.
.
STOŻEK DELE'A
Ludzie generalnie pamiętają:

10% tego co słyszą
Wykład
 20% tego co widzą
 40% tego o czym rozmawiają
Demonstracja
 90% tego co robią
Dyskusja
Inscenizacja
WYKŁAD INFORMUJĄCY
POGADANKA
OPOWIADANIE
PODAJĄCE
OPIS
PRELEKCJA
ANEGDOTA
ODCZYT
OBJAŚNIENIE LUB WYJAŚNIENIE
WYKŁAD PROBLEMOWY
PROBLEMOWE
WYKŁAD KONWERSATORYJNY
METODA KLASYCZNA
AKTYWIZUJĄCE
STUDIUM PRZYPADKU
LISTA PYTAŃ
SYTUACYJNE
INSCENIZACJA
DECYZYJNE
GRY DYDAKTYCZNE
PSYCHOLOGICZNE
ĆWICZENIA INTEGRUJĄCE
DYSKUSJA DYDAKTYCZNA
FILM
EKSPONUJĄCE
SZTUKA TEATRALNA
EKSPOZYCJA
POKAZ POŁĄCZONY Z PRZEŻYCIEM
ZWIĄZANA Z WYKŁADEM
OKRĄGŁEGO STOŁU
WIELOKROTNA
BURZA MÓZGÓW
PANELOWA
METAPLAN
Z UŻYCIEM KOMPUTERA
PROGRAMOWE
Z UŻYCIEM PODRĘCZNIKA
PROGRAMOWANEGO
POKAZ
ĆWICZENIA PRZEDMIOTOWE
ĆWICZENIA LABORATORYJNE
ĆWICZENIA PRODUKCYJNE
PRAKTYCZNE
METODA PRZEWODNIEGO TEKSTU
5
Nowoczesne metody aktywizujące:
 Metoda Webquest
 Prezi – prezentacje zupełnie
inaczej
 Praca metodą projektu
WebQuest (w wolnym tłumaczeniu "Poszukiwania w Sieci"), jest
zorientowanym na uczniowskie badania formatem zajęć
edukacyjnych, w którym wyjściowym źródłem informacji jest
Internet.
 Uczniowie w oparciu o Sieć zgłębiają zadaną tematykę, starają się
weryfikować jakość uzyskiwanej informacji (także w oparciu o
źródła pozainternetowe).
 Pozyskane informacje i tworzone na ich podstawie struktury
uczniowie gromadzą, redagują i przygotowują do prezentacji za
pomocą elektronicznych narzędzi.
 Narzędziem może być serwis internetowy (np. Google Blogger),
program do prezentacji (np. Power Point) lub w ostateczności
nawet zwykły edytor tekstowy z osadzonymi ilustracjami i linkami
do źródeł.
 Uczy efektywnego korzystania z Internetu jako źródła informacji.
Jest tak zaprojektowany, aby motywować młodego badacza do
twórczego wykorzystania informacji, a nie tylko ich wyszukania,
aby wspomagać jego myślenie na wyższych poziomach
taksonomicznych: analizy, syntezy i ewaluacji.
Prezi to edytor prezentacji online
Nie opiera się na typowych seriach slajdów. Zamiast tego
użytkownik zapełnia obiektami i blokami treści rodzaj wielkiej karty.
Może to być obraz, mapa mentalna lub szereg okienek slajdów. Przepływamy nad poszczególnymi elementami,
obracamy, przybliżamy i oddalamy ich fragmenty lub grupy.
Pozwala to pokazywać relacje między elementami
prezentowanej całości w sposób ciekawy wizualnie, a
jednocześnie bardziej zrozumiały dla... obu półkul mózgowych.
„Dobry projekt to taki,
który pogłębia szkolną edukację
i jest powiązany z programem,
a zarazem odpowiada
zainteresowaniom uczniów
i wiąże sensowną działalność
praktyczną z pracą umysłową.”
Trochę historii
 Pochodzenie: Stany Zjednoczone, początek XX w.
 Twórca: William H. Kilpatrick
 Założenia:
- uczniowie powinni samodzielnie zdobywać wiadomości i
sprawdzać umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych,
- uczniów nie powinno się zmuszać do podejmowania niechcianych
przez nich działań, bo jako niechciane – nie przyniosą trwałego i
zadowalającego efektu.
Metoda projektu obecnie
Projekt obecnie sprowadza się do tego, że
zespół uczniów inicjuje, planuje i wykonuje
pewne przedsięwzięcie
oraz ocenia jego wykonanie.
To metoda nauczania, której istota polega na
tym, że uczniowie realizują określone zadanie
w oparciu o przyjęte wcześniej założenia.
Główne założenia metody
projektu w szkole:
 interdyscyplinarność ,
 progresywistyczna rola nauczyciela,
 podmiotowość ucznia ,
 odejście od tradycyjnego sposobu oceniania .
Fazy projektu:
wybór tematu
przygotowanie instrukcji do projektu
wykonanie projektu
prezentacja projektu
ocena projektu.
1) Wybór tematu projektu.
Temat powinien być dostosowany do możliwości
i zainteresowań uczniów, potrzeb nauczyciela
i środowiska szkolnego.
2) Przygotowanie instrukcji do
projektu.
Instrukcja powinna zawierać:
 temat projektu i jego cele,
 zadania, które mają prowadzić do realizacji celów,
 źródła, w których należy poszukiwać informacji,
 termin prezentacji projektu i terminy poprzedzających
ją konsultacji,
 możliwe sposoby prezentacji projektu i czas tej
prezentacji,
 kryteria oceny projektu.
3) Wykonanie projektu.
 uczniowie prowadzą własne prace badawcze, zbierają
materiały, segregują je i opracowują;
 nauczyciel dyskretnie nadzoruje prace uczniów, udziela
im rad, podsuwa literaturę, ułatwia dotarcie do
zdobycia informacji
4) Prezentacja projektu.
Efektem pracy nad projektem może być:
 wykonanie pomocy dydaktycznych,
 wykonanie przedmiotów użytkowych,
 wykonanie dokumentacji na potrzeby klasy lub szkoły,
 opracowanie artykułów do gazetek szkolnych i prasy lokalnej,
 organizacja wystaw, konkursów, festynów
 przygotowanie i przeprowadzenie zajęć lekcyjnych, wywiadówek
dla rodziców itp.
Prezentacja projektu może odbyć się
w formie:







wykładu, referatu,
pokazu filmu video,
prezentacji modelu,
gier i zabaw angażujących innych uczniów,
konkursu przygotowanego dla innych uczniów,
książeczki, broszury,
prezentacji multimedialnej lub prezi
5) Ocena projektu.
Etapy realizacji
projektu
Umiejętności
a)
formułowanie
tematu
- precyzyjne sformułowanie tematu
- jasne określenie celów
b) zbieranie i
opracowywani
e informacji
- selekcja informacji
- krytyczna ocena informacji
c) prezentacja
- wykorzystanie czasu prezentacji
- zainteresowanie innych uczniów
- sposób mówienia (precyzja
wypowiedzi, akcentowanie)
d) praca w
grupie
- przekazywanie informacji
- podejmowanie decyzji
- słuchanie siebie nawzajem
- rozwiązywanie konfliktów
- samoocena postępów
Uwagi
Ocena
UWAGA!!!
Metodą projektu można
pracować na każdym
przedmiocie.
Metoda ta pozwala na realizację
dowolnego tematu.
język polski, historia
 Stefan Żeromski - syn ziemi kieleckiej
 Nasza mała ojczyzna.
 Czym jest patriotyzm?
 Literacko- historyczne wędrówki w
czasie.
Nauczanie wczesnoszkolne
O Orle Białym w książkach dla dzieci.
Mój Dom – Moja Ojczyzna.
Organizowanie spotkań z ciekawymi
ludźmi lokalnej społeczności
matematyka
„Ten zegar stary” – o
sposobach mierzenia czasu.
Sposoby liczenia dawniej
i dziś.
Wielcy matematycy.
Muzyka
Przegląd Pieśni Patriotycznych
Apele, akademie, festiwale
Religia
 Nasz patron – św. Eugeniusz de Mazenod
 Jan Paweł II – wychowawca i przyjaciel
przyroda
 Piękna nasza Polska cała.
 Pomagamy ptakom przetrwać zimę.
 Chrońmy naszą małą ojczyznę.
języki obce
 Życie w … (wybranym kraju
europejskim).
 Słynne postacie z przeszłości.
Poznajemy kraje Unii Europejskiej
Wychowanie fizyczne
Bieg Niepodległości
technika, informatyka
Osiągnięcia współczesnej
techniki.
 prezentacje audiowizualne
Download