Rzeszów, dnia - Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i

advertisement
Rzeszów, ……………….…..
data
Zgłoszenie zadania badawczego
w ramach działalności statutowej w …............ r.
Wydział
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Jednostka
Kierownik tematu (*)
Rodzaj wniosku
DS / DS-M (zakreślić właściwe)
Zadanie
kontynuowane
TAK / NIE (zakreślić właściwe)
Nazwa zadania
(temat) (**)
Cel realizacji
zadania (**)
Planowane efekty
naukowe i
praktyczne (**)
Koszty planowane
na przyszły rok
….....................................................................................................
w tym koszty aparatury: …..............................................................
Uzasadnienie kosztów aparaturowych:
….....................................................................................................
….....................................................................................................
….....................................................................................................
….....................................................................................................
Spójność z
Krajowym
Programem Badań
Wypełnić
w przypadku
wniosku DS-M
TAK / NIE
Planowany tytuł rozprawy doktorskiej:
….....................................................................................................
Planowany termin wszczęcia przewodu doktorskiego:
….....................................................................................................
Informacja o realizowanych umowach DS-M w latach poprzednich:
Nie były realizowane, były (tytuły, w jakich
latach)….............................................................................................
........
Informacja o pobieraniu stypendiów
….....................................................................................................
Wykaz uczestników
Osoba kontaktowa
(***)
………………………………
Kierownik tematu
……..…….…………………….……
Kierownik Katedry/Zakładu
(*)
W przypadku wniosków DS-M studentów studiów III stopnia niebędących pracownikami WBIŚiA kierownikiem
tematu musi być opiekun naukowy studenta będący pracownikiem WBIŚiA
(**)
Łączna liczba słów dotyczących jednego zadania nie może przekraczać 300
(***) Osoba odpowiedzialna za sprawy formalne (zgłoszenie, przygotowanie raportu, itp.).
Download