Praca z uczniami gimnazjum metodą projektów (prezentacja)

advertisement
PRACA Z UCZNIAMI
GIMNAZJUM METODĄ
PROJEKTÓW
Opracowała: mgr Urszula Tuziak
Celem wprowadzenia metody projektów
w gimnazjum jest sprawdzenie
następujących kompetencji ucznia:
• praca zadaniowo – projektowa,
• współdziałanie i praca zespołowa,
• inicjatywność i kreatywność.
Projekt edukacyjny jest systematycznym,
długoterminowym przedsięwzięciem
prowadzonym przez zespół uczniów pod
opieką nauczyciela, na które składają się:
• planowanie,
• wykonanie,
• publiczna prezentacja efektów.
Na projekt edukacyjny składają się:
• wybór tematu/problemu,
• określenie celów i zaplanowanie etapów
jego realizacji,
• wykonanie zaplanowanych działań,
• publiczne przedstawienie rezultatów.
Wykonywanie zadań projektowych
dzielimy na cztery fazy:
I. Przygotowanie projektu.
II. Realizacja projektu.
III. Publiczne przedstawienie
rezultatów projektu.
IV. Ocena rezultatów projektu.
Przygotowanie projektu przez
nauczyciela.
Sformułowanie tematu/problemu
projektu z uwzględnieniem działań
międzyprzedmiotowych.
II. Zapoznanie uczniów z zasadami
wykonywania projektów i pracy w
zespole.
I.
Przygotowanie projektu przez
nauczyciela.
III. Przygotowanie dla uczniów opisu
projektu, zawierającego:
-
tytuł projektu/temat,
czas wykonywania projektu,
uzasadnienie wyboru tematu,
cele projektu,
kryteria oceny projektu.
Przygotowanie projektu przez
nauczyciela.
IV. Określenie sposobu dokumentowania
projektu przez uczniów (karta projektu).
V. Przygotowanie wraz z uczniami
kontraktu i podpisanie go.
Przygotowanie się uczniów do
realizacji projektu.
Zapoznanie się z wcześniej zrealizowanymi
projektami.
II. Wybór tematu projektu jako problemu do
rozwiązania.
III. Zapoznanie się z opisem projektu.
IV. Opracowanie szczegółowego planu działania.
V. Przygotowanie wraz z opiekunem kontraktu
i podpisanie go.
I.
Kontrakt powinien zawierać:
•
•
•
•
•
•
•
•
temat projektu,
zobowiązania uczniów i opiekuna,
zakres prac projektowych,
przedmiot badań,
terminy konsultacji z opiekunem,
terminy oceny etapowej i końcowej,
termin zakończenia projektu,
konsekwencje wynikające z
niedotrzymania terminu realizacji zadań.
Sprawozdanie
Pierwsza strona:
- tytuł projektu,
- nazwa szkoły,
- rok szkolny,
- imiona i nazwiska uczestników projektu,
- imię i nazwisko opiekuna projektu.
Druga strona:
- zestawienie ocen zachowania i pracy uczestników
projektu.
Sprawozdanie
Dalsze strony:
1. Opis projektu,
2. Harmonogram projektu,
3. Scenariusz prezentacji,
4. Karta projektu (wykonywana przez uczniów),
Sprawozdanie
5. Informacje o udziale ucznia w realizacji
projektu:
- arkusz obserwacji zachowań ucznia w
grupie,
- arkusz samooceny ucznia,
- arkusz oceny umiejętności ucznia
doskonalonych podczas realizacji projektu,
- arkusz oceny publicznej prezentacji projektu.
Sprawozdanie
6. Ewaluacja projektu na podstawie ankiety
dla uczestników projektu.
7. Uwagi końcowe.
8. Załączniki.
Nie zabieraj uczniom pracy,
przecież masz co robić!
Download