Pobierz dokument

advertisement
Załącznik nr 1
do Istotnych postanowień
umowy o badanie
sprawozdania finansowego
za 2015 rok Gminy Lublin
Lublin, dnia ……………………. 2015 roku
Oświadczenie
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
…………………………………………………………………………………………….
dotyczące badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Gmina Lublin
Oświadczamy niniejszym, co następuje:
1. nie posiadamy udziałów, akcji ani innych tytułów własności w jednostce, w której wykonujemy czynności
rewizji finansowej, lub w jednostce z nią powiązanej,
2. nie jesteśmy i nie byliśmy w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem
organów nadzorujących, zarządzających, administrujących lub pracownikiem jednostki, w której wykonujemy
lub wykonywaliśmy czynności rewizji finansowej, albo jednostki z nią powiązanej,
3. w ostatnich 3 latach nie uczestniczyliśmy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych ani sporządzaniu
sprawozdania finansowego jednostki, w której wykonywaliśmy czynności rewizji finansowej,
4. nie osiągnęliśmy w żadnym z ostatnich 5 lat co najmniej 40% rocznego przychodu z tytułu świadczenia usług
na rzecz jednostki, w której wykonywaliśmy czynności rewizji finansowej, lub jednostki z nią powiązanej,
5. żaden z naszych członków zarządu i organów nadzorczych ani żadna z innych osób wykonująca czynności
rewizji finansowej: nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia ani nie
jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących,
zarządzających lub administrujących jednostki, w której wykonujemy czynności rewizji finansowej, ani nie
zatrudniamy do wykonywania czynności rewizji finansowej takich osób,
6. nie uczestniczymy w podejmowaniu decyzji przez jednostkę, w której wykonujemy czynności rewizji
finansowej w zakresie mającym związek ze świadczonymi usługami,
7. nie występują inne powiązania, o których mowa w Zasadach etyki,
8. nie występują inne powody uniemożliwiające sporządzenie bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu.
Powyższe oświadczenie potwierdzamy w całej rozciągłości:
.....................................................................................
podpis osób/ osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy
Załącznik nr 2
do Istotnych postanowień
umowy o badanie
sprawozdania finansowego
za 2015 rok Gminy Lublin
Harmonogram
prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego
Lp.
Czynności
( grupy czynności )
Strona umowy
zobowiązana
do wykonania
Termin
wykonania lub okres
wykonania
Zamawiający
od 01.01.2016 r.
do 31.03.2016 r.
od 01.01.2016 r.
do 31.03.2016 r.
1.
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.
2.
Bilanse
jednostek
budżetowych.
zakładów
jak wyżej
3.
Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych
i zakładów budżetowych.
jak wyżej
budżetowych
i
od 01.01.2016 r.
do 31.03.2016 r.
4.
Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych
i zakładów budżetowych.
jak wyżej
od 01.01.2016 r.
do 31.03.2016 r.
5.
Łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych.
jak wyżej
od 01.04.2016 r.
do 30.04.2016 r.
6.
Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych,
i zakładów budżetowych.
jak wyżej
od 01.04.2016 r.
do 30.04.2016 r.
7.
Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych.
jak wyżej
od 01.04.2016 r.
do 30.04.2016 r.
Za Wykonawcę
Za Zamawiającego
Załącznik nr 3
do Istotnych postanowień
umowy o badanie
sprawozdania finansowego za
2015 rok Gminy Lublin
Harmonogram
wykonania zobowiązań umownych
Lp.
Czynności
( grupy czynności )
Strona umowy
zobowiązana
do wykonania
Wykonawcy
harmonogramu
prac Zamawiający
ze
sporządzeniem
sprawozdania
Termin
wykonania lub okres
wykonania
w dniu podpisania
umowy
1.
Przekazanie
związanych
finansowego.
2.
Udostępnienie biegłym rewidentom
dokumentacji w zakresie inwentaryzacji.
3.
Udostępnienie biegłym rewidentom Wykonawcy Zamawiający
sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.
od 01.04.2016 r.
do 25.05.2016 r.
4.
Udostępnienie biegłym
dowodów księgowych
dokumentów.
bieżąco w toku
badania
5.
Badanie sprawozdania finansowego.
6.
Udzielanie
osobom
badającym
sprawozdanie Zamawiający
wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do
opracowania opinii i raportu.
na bieżąco po
zgłoszeniu
zapotrzebowania
przez Wykonawcę
7.
Składanie przedstawicielom Wykonawcy niezbędnych Zamawiający
pisemnych oświadczeń.
jak wyżej
8.
Korygowanie ksiąg rachunkowych i sprawozdania Zamawiający
finansowego w zakresie uzgadnianych przez strony
zmian.
niezwłocznie
po zestawieniu
zmian
9.
Wydawanie dyspozycji na wniosek przedstawicieli Zamawiający
Wykonawcy wykonania przez personel Zamawiającego
wymagalnych czynności.
10.
Przekazanie Zamawiającemu opinii biegłego rewidenta Wykonawca
o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego
wraz z raportem z badania.
Za Wykonawcę
rewidentom
i innych
Wykonawcy Zamawiający
Wykonawcy Zamawiający
niezbędnych
na
bieżąco
wg
zapotrzebowania
Wykonawcy
od 01.04.2016 r.
do 25.05.2016 r.
Wykonawca
niezwłocznie po
zgłoszeniu potrzeby
przez Wykonawcę
do 25.05.2016 r.
Za Zamawiającego
Download