finanse-publiczne-materialy-do-egzaminu

advertisement
15
CECHY BUDŻETU PAŃSTWA
BP jest funduszem scentralizowanych zasobów pieniężnych gromadzonych i dzielonych przez
państwo w związku z realizacją zadań państwa
Gromadzenie środków budżetowych odbywa się – z reguły – w sposób przymusowy
Szczególna rola budżetu w funkcjonowaniu państwa
Procesy gromadzenia i dzielenia dochodów za pomocą budżetu implikują zasady ustrojowokonstytucyjne
Procesy gromadzenia i dzielenia przez państwo dochodów w budżecie zawsze mają charakter nie
tylko ekonomiczny, lecz także społeczny
Dochody budżetowe są bezzwrotne
BP jest planem dochodów i wydatków państwa na z góry określony czas
Budżet cechuje się specjalizacją, polegającą na nadaniu rygorów prawnych wydatkom budżetowym
BP tworzą strumienie dochodów i strumienie wydatków, co oznacza konieczność egzekwowania w
danym okresie dochodów, jak również obliguje do wydatkowania środków budżetowych przed
upływem okresu budżetowego
Zadania własne gminy obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,
2) gminnych óg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu ogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
Samodzielność JST wyjaśnia Ustawa ustrojowa
Konstytucja RP
Ustawa ustrojowa i konstytucja RP
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:
Zadania własne JST finansowane są tylko ze środków transferowych…
Zadania zlecone finansowane są z dochodów własnych
Zadania własne i zlecone wykonywane są w oparciu o szereg…
W strukturze dochodów gminy występuje m in
Wpłaty od gminnych jednostek budżetowych
Dotacje strukturalne służące pozyskiwaniu środków unijnych
Podatki i opłaty lokalne
Wzrost udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego…
Stycznie 1990
Stycznia 2004
Stycznia 2010
Nadzór nad samorządem terytorialnym w Polsce sprawuje:
Tylko wojewoda
Prezes rady ministrów, wojewoda, …
Rada ministrów, wojewoda, …
Zapis że samorząd terytorialny w sprawowaniu władzy …
Konstytucji RP
Każdej z ustaw ustrojowych
Ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrze i prezydenta…
Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST
Nie istnieje
Wejdzie w życie od 1 stycznia 2014r
Jest obecnie opracowywany przez ministra finansów
Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest przekazywana przez M…
W 12 ratach miesięcznych w terminie do 5 dnia każdego miesiąca W 12 ratach miesięcznych w
terminie do 15 dnia każdego miesiąca
W 12 ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia każdego miesiąca
Limit kosztów obsługi zadłużenia JST nie może przekroczyć
15% planowanych w tym roku dochodów
15% planowanych w tym roku wydatków
15% wykonywanych w tym roku dochodów Szczególną cechą Finansów publicznych jest to że:
Są nastawione na zysk
Podlegają kontroli
Nie służą zaspokajaniu potrzeb publicznych
Przygotowanie projektu budżetu JST leży w gestii organu
a ) kontrolnego
b) wykonawczego
c) Uchwałodawczego
Ustawę budżetowa wyróżnia:
brak możliwości zwrócenia Sejmowi ustawy budżetowej przez Pre…
przyjęcie takich samych terminów prac nad projektem ustawy…
określenie w ustawie zasadniczej elementów
podatek ustalany jest odgórnie i ta jego
(…)
…. zł, co
stanowi 27% przychodów funduszy.
Do grupy funduszy celowych korzystających z dodatkowego zasilenia w postaci dotacji z budżetu
państwa zaliczamy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz
Prewencji i Reilitacji oraz Państwowy Fundusz Reilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W 2011 r. łączne wydatki funduszy (po wyeliminowaniu przepływów między funduszami) wyniosły
200.934.519 tys. zł.
Podział funduszy:
1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi
Do grupy funduszy związanych z ubezpieczeniami społecznymi zaliczamy:
1) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
2) Fundusz Emerytalno-Rentowy,
3) Fundusz Prewencji i Reilitacji,
4) Fundusz Administracyjny,
5) Fundusz Emerytur Pomostowych.
Do zadań realizowanych przez tę grupę funduszy należy m.in. realizacja zadań
z zakresu ubezpieczeń społecznych, finansowanie świadczeń dla rolników z ubezpieczenia
emerytalno-rentowego, obsługa zadań w zakresie ubezpieczenia zowotnego, finansowanie
kosztów obsługi ubezpieczenia.
2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa
Do tej grupy funduszy możemy zaliczyć:
1) Fundusz Pracy,
2) Państwowy Fundusz Reilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń…
…, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych, wyjątek stanowią Państwowy Fundusz Reilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które to posiadają osobowość prawną.
Podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy obejmujący
wydatki na cele wskazane w ustawie powołującej fundusz…
…). ponadto państwo dokonuje też korekty bardzo wysokich dochodów pewnej części
społeczeństwa. redystrybucja wewnątrz systemu finansów publicznych dokonuje się natomiast przez
system transferów z budżetu państwa na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
funduszy ubezpieczeń społecznych.
Z funkcją tą wiąże się funkcja fiskalna - jej istota polega na przejmowaniu na rzecz państwa
dochodów, co wiąże…
… z nauką, kulturą i kulturą fizyczną
Do funduszy związanych z nauką i kulturą fizyczną zaliczamy:
1) Fundusz Promocji Twórczości,
2) Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów,
3) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
4) Fundusz Promocji Kultury,
5) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej.
Powyższe fundusze realizowały zadania w zakresie: rozwijania sportu wśród dzieci,
młodzieży i osób niepełnosprawnych…
… oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zazewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,
15) utrzymania…
… wartościowych
Dochodami pochodzącymi z emisji obligacji skarbowych
Środkami pochodzącymi z budżetu UE
Postulat opracowywania budżetu w układzie podmiotowym został zawarty:
W zasadzie zupełności
Zasadzie operatywności
Zasadzie specjalizacji
Państwowe fundusze celowe :
Posiadają osobowość prawną
Nie są wyoębnionym rachunkiem bankowym
Działają w oparciu o plan finansowy
Traktat z Maastricht określił kryteria…
Budżet państwa - wykład - scentralizowany fundusz publiczny
Wykład - finanse publiczne
Budżet Państwa-oparcowanie
Budżet państwa - Definicje Budżetu Państwa
Wydatki publiczne i dług publiczny-oparcowanie
Ekonomia - Funkcje finansów publicznych
Reklama






Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego

























.
Download