W związku z występującymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania

advertisement
W związku z występującymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania zmienionych przepisów
z zakresu zasad rachunkowości przychodów , niewygasających wydatków funduszy unijnych oraz
sporządzania sprawozdań budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalna Izba
Obrachunkowa w Warszawie wyjaśnia:
1. Do przychodów urzędu JST w myśl przepisu § 7 ust. 1 zmienionego Rozporządzeniem
Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów JST ….
(Dz. U. Nr 72 z 2008r. poz. 422) zalicza się
dochody budżetu JST nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek
budżetowych.
Dotyczy to dotychczas nie ujmowanych w przychodach jednostek budżetowych dochodów
z tytułu subwencji, dotacji, środków z UE, jak również w niektórych jednostkach udziałów
w podatkach. Przepis ten nakazuje zaewidencjonować począwszy od 1 stycznia 2008 r.
w księgach rachunkowych urzędu JST rozumianego jako jednostka budżetowa: urząd gminy,
powiatu, województwa wszystkie dochody budżetu z w/wym. tytułów, które dotychczas
ujmowane były wyłącznie w ewidencji budżetu JST tzw. ,, organu”. Przy czym dochody
z powyższych tytułów należy pozostawić także w ewidencji budżetu JST.
Sposób księgowania tych przychodów w urzędzie JST będzie następujący:
 przy założeniu, że Gmina prowadzi wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu JST
wówczas zapisy na koncie 130 są wtórnikiem do konta 133.
- wpływ subwencji - budżet - Wn 133/ Ma 224 lub 901(w zależności od stosowanych
rozwiązań ) - urząd - Wn 130 /Ma 750
Zamknięcie konta 130 – Ma 130/ Wn 222, przeksięgowanie zrealizowanych
dochodów Wn 800 /Ma 222 i Wn 750/ Ma 860

przy założeniu, że Gmina prowadzi odrębne rachunki bankowe dla budżetu i urzędu
JST, a wpływy z tytułu subwencji, dotacji , udziałów w podatkach przyjmowane są na
rachunek budżetu – konto 133.
- wpływ subwencji
- budżet - Wn 133/ Ma 224 lub 901 (w zależności od
stosowanych rozwiązań ) - urząd - Wn 222 /Ma 750 (na podstawie ,,PK”)
przeksięgowanie zrealizowanych dochodów Wn 800 /Ma 222 i Wn 750/ Ma 860.
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetów JST zmieniło komentarz do konta 904 ,,Niewygasające wydatki ”. Zapisy na koncie 904 dostosowano do ewidencji wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego pochodzących z budżetu UE. Aktualnie na
koncie 904 księguje się między innymi po stronie Wn ,, przeniesienie równowartości
wydatków dokonanych z wyodrębnionych rachunków środków finansowych funduszy
pomocowych, objętych planem niewygasających wydatków, w korespondencji z kontem
960”.
Przywołane powyżej rozporządzenie nie normuje zasad działania rachunków bankowych
w zakresie środków dotyczących niewygasających wydatków. W tym zakresie należy
stosować postanowienia art. 191 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że
środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku
bankowego jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych ,, nie wygasają z upływem roku
budżetowego wydatki budżetowe JST przeznaczone na programy i projekty realizowane przy
udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-4 ufp ”.Natomiast z art. 191 ust.2 wynika
możliwość ustalenia przez organ stanowiący JST wykazu wydatków, do których nie stosuje
się przepisu art. 191 ust. 1 ufp, oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego
wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Do tych wydatków
stosujemy wówczas konta : 903 i 904.
Sposób ujęcia księgowego z
przebiegu operacji dotyczących
niewygasających w ewidencji budżetu JST przedstawia się następująco:

w roku bieżącym:
- wpływ środków z funduszy unijnych
Wn 137/Ma 907
- środki UE określone w art. 5 ust.3 pkt. 2-4
ufp objęte planem niewygasających wydatków
w rozumieniu art.191 ust. 1a ufp
Wn 903/Ma 904
- przeksięgowanie zrealizowanych dochodów
funduszy unijnych ( PK pod datą 31.XII.)
Wn 907/Ma 967
- przeksięgowanie niewykonanych wydatków
zatwierdzonych do realizacji w roku następnym

Wn 961/Ma 903
w roku następnym:
- przeksięgowanie wyniku finansowego budżetu
z roku ubiegłego
Wn 960/Ma 961
- przekazanie środków na wydatki dla jednostki
budżetowej realizującej zadanie np. urząd JST
Wn 225/Ma 137
- rozliczenie poniesionych przez jednostkę
budżetową wydatków( na podstawie ustalonego
wewnętrznego dokumentu)
- przeniesienie równowartości
wydatków dokonanych z wyodrębnionego rachunku
środków funduszy unijnych na skumulowaną
Wn 908/Ma 225
wydatków
nadwyżkę lub niedobór na zasobach budżetu
Wn 904/Ma 960
- przeksięgowanie zrealizowanych wydatków
ze środków funduszy unijnych
Wn 967/Ma 908
3. W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu danych wykazywanych w nowym wzorze
sprawozdania Rb-N wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 stycznia
2008 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia
27 czerwca 2006 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej
(Dz. U. Nr 16, poz. 100), wyjaśniamy:
 należności z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym , które wpływają
na rachunek JST np. w miesiącu lipcu za miesiąc czerwiec ujmuje się w sprawozdaniu
Rb-27S za II kw. w kolumnie ,, Należności ” i ,, Wykonanie”, natomiast
w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5.2 w kolumnie 5 – grupa I.
Analogicznie należy traktować dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe,
wykazane w sprawozdaniu Rb-27S jako dochody wykonane, które jeszcze nie zostały
przekazane na rachunek jednostek samorządu terytorialnego.
4. Zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdania Rb-27S, określonymi
w § 3 ust 5
instrukcji stanowiącej załącznik Nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca
2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz.78) z późn. zm.), dane
w kolumnie ,,Należności” sprawozdania Rb -27S w zakresie dochodów otrzymanych przez
jednostki z tytułu udziału w podatku dochodowym, z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji
celowych powinny być ujmowane dla celów sprawozdawczych w wysokości zrealizowanych
dochodów.
Stanowiska w powyższych sprawach potwierdziło
25 sierpnia 2008r Nr BP10/4170/55/BKB/08/353.
Sporządziła:
Starszy specjalista WIAS Zespół Radom
Małgorzata Bojek
Ministerstwo Finansów w piśmie
z dnia
Download