Obligacje jako instrument finansowania inwestycji

advertisement
jako instrument finansowania
inwestycji rewitalizacyjnych JST
Katowice, dnia 18 kwietnia 2011 roku

Operator projektu
◦ przygotowanie wstępnych analiz
◦ pozyskanie finansowania
 w tym emisja obligacji
◦ koordynacja realizacji i rozliczenia inwestycji

Koszty rewitalizacji
◦ finansowanie z WFOŚiGW
 80 proc. kosztów kwalifikowanych
◦ finansowanie oparte o obligacje
 20 proc. kosztów kwalifikowanych (wkład własny)
 100 proc. kosztów niekwalifikowanych

Papiery wartościowe emitowane w serii
◦ emitentem m.in. JST, ich związki i spółki komunalne
◦ obligacje reprezentują prawa majątkowe
◦ podzielone są na określoną liczbę równych jednostek

Sprzedawane / emitowane na rzecz inwestorów
◦ emitent staje się dłużnikiem właścicieli obligacji
◦ emitent zobowiązuje się do określonego świadczenia
 w przypadku JST co do zasady pieniężnego


Mogą być notowane na giełdzie
W terminie zapadalności wykupywane
i umarzane przez emitenta

Przygotowanie wstępnych analiz
◦ możliwości budżetowe JST
 ustawowe limity zadłużenia JST
 wolne środki na równoległe inwestycje
 horyzont spłaty zadłużenia
◦ wielkość niezbędnego finansowania
◦ zakres i struktura finansowania
 finansowanie z WFOŚiGW oraz oparte o obligacje
◦ rozwiązania zawsze „szyte na miarę”


Powołanie Operatora projektu
Uzyskanie promesy finansowania WFOŚiGW

Emisja obligacji
◦ uchwała rady na podstawie wstępnych analiz







kwota emisji, nominał i waluta oraz próg emisji (PLN)
typ obligacji (na okaziciela)
struktura emisji (transze, serie, termin emisji i wykupu)
cena emisyjna (dyskonto)
źródło spłaty emisji
sposób emisji (emisja prywatna lub publiczna)
cel emisji (realizacji projektu rewitalizacji)
◦ pozytywna opinia RIO

Emisja obligacji c.d.
◦ przygotowanie dokumentacji emisyjnej
◦ plasowanie emisji i pozyskanie środków
 oferta prywatna
 maks. 99 oznaczonych adresatów, bez pośrednictwa mediów
 oferta publiczna
 możliwość skierowania oferty do mieszkańców
◦ rejestracja i dematerializacji obligacji w KDPW
◦ wprowadzenie obligacji na Catalyst

Realizacja promesy finansowania WFOŚiGW

Orientacyjny czas trwania etapów Programu
◦
◦
◦
◦

analizy wstępne, Operator, promesa: 2-6 mies.
uchwała rady, opinia RIO, dokumentacja: 1-2 mies.
plasowanie emisji i pozyskanie środków: 1 mies.
wprowadzenie na Catalyst: 1 mies.
Na wszystkich etapach Programu wsparcie dla
JST specjalistów z WFOŚiGW i Nobilis Counsels
◦
◦
◦
◦
sporządzanie analiz finansowych i budżetowych JST
pozyskiwanie finansowania z WFOŚiGW
emisja obligacji
koordynacja działań w ramach Programu

Finanse publiczne
◦ typowa emisja obligacji podlega limitom zadłużenia JST
 art. 169 i 170 u.f.p. z 2005 roku
 art. 243 u.f.p. z 2009 roku
 planując emisje długoterminowe trzeba uwzględnić
zmiany w sposobie liczenia limitów od 2014 roku
◦ możliwość nieuwzględnienia emisji obligacji
w ustawowych limitach zadłużenia JST
 obligacje przychodowe

Zamówienia publiczne
◦ wyłączenie spod rządów Prawa zamówień publicznych



Na okaziciela, zdematerializowane
Emitowane w transzach i seriach
Terminy zapadalności nawet do 15 lat
◦ typowe terminy zapadalności 7-8 lat

Świadczenia wyłącznie pieniężne
◦ półroczny okres odsetkowy, bez kapitalizacji odsetek
◦ oprocentowanie zmienne: WIBOR6M + marża



Niezabezpieczone
Emisja prywatna na rynku krajowym
Autoryzowane lub notowane na Catalyst





Operator projektu: JST
Cel: realizacja programu rewitalizacji
Czas trwania inwestycji: 2 lata
Kwota emisji: 10,0 mln PLN
Struktura emisji
◦ transza w 2011 roku – 6,0 mln zł
 seria A11 – 1,0 mln PLN z terminem wykupu w 2015 roku
 seria B11 – 2,0 mln PLN z terminem wykupu w 2017 roku
 seria C11 – 3,0 mln PLN z terminem wykupu w 2019 roku
◦ transza w 2012 roku – 4,0 mln zł
 seria D12 – 4,0 mln PLN z terminem wykupu w 2020 roku

Oprocentowanie (szacunki wg danych bieżących)
◦ zmienne, WIBOR6M + średnio 1,0 pkt proc. marży
 WIBOR6M obecnie 4,5 proc.
 typowe marże na rynku na poziomie 0,5-2,5 pkt proc.



Emisja niezabezpieczona
Plasowana w ofercie prywatnej
Wprowadzona do obrotu w ASO na Catalyst

Czynniki obniżające marżę
◦
◦
◦
◦
◦
◦

wielkość JST
dobry stan finansów JST
krótszy termin wykupu obligacji
kompletna, przejrzysta dokumentacja ofertowa
konkurencja między nabywcami obligacji
planowane wprowadzenie do obrotu na Catalyst
Czynniki obniżające pozostałe koszty
◦ ostrożny dobór firmy doradczej
◦ optymalna struktura emisji
◦ rezygnacja z usług subemisji

Elastyczność
◦
◦
◦
◦

terminy emisji i wykupu
ustalenie okresu karencji
wybór okresów odsetkowych
dostosowanie do możliwości budżetu
Długi okres zapadalności
◦ nawet do 15 lat
◦ możliwość rolowania emisji

Uproszczona procedura
◦ wyłączenie spod rządów Prawa zamówień publicznych

Aspekty wizerunkowe
◦ prestiż dla władz JST
◦ lepszy odbiór społeczny
◦ możliwość obejmowania emisji przez mieszkańców

Mniejsze obciążenia dla budżetu
◦
◦
◦
◦

spłata tylko rat odsetkowych
długie okresy odsetkowe
niskie marże dzięki konkurencji między inwestorami
niższy koszt pieniądza w przyszłości
Możliwość nieuwzględnienia emisji
w ustawowych limitach zadłużenia JST

Większa elastyczność
◦ lepsze dostosowanie struktury do możliwości budżetu
◦ luźniejsze wymogi dotyczące określenia celów emisji

Niższy koszt obsługi zadłużenia
◦
◦
◦
◦



niższe lub porównywalne marże, brak zabezpieczeń
mniejsze obciążenia w czasie trwania inwestycji
dłuższe okresy odsetkowe – niższe odsetki
konkurencja między podmiotami obejmującymi emisję
Wyłączenie z Prawa zamówień publicznych
Łatwa możliwość rolowania zadłużenia
Lepiej odbierane społecznie

Kancelaria adwokacka Nobilis Counsels
Polewczak Gładysz Grocholski sp.k. w Warszawie
◦ Błażej Gładysz, Partner Założyciel






ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa
Hotel Europejski, I p., lok. 148-154
tel.: (22) 826 05 00
faks: (22) 826 02 66
e-mail: [email protected]
internet: www.nobiliscounsels.com
Download