MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT OUTSOURCINGU Serdecznie

advertisement
MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT OUTSOURCINGU
Serdecznie zaprasza Jednostki Samorządu Terytorialnego do udziału w projekcie
współfinansowanym ze środków EFS w ramach działania
2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
W ramach konkursu przewidziane jest wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających
efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności
gospodarczej na obszarach gmin. Maksymalna wartość dofinansowania dla gminy lub powiatu wynosi
200.000zł, a dla miast na prawach powiatu 400.000zł.
W projekcie realizowane mogą być działania takie jak:
1) elektronizacja systemu podatkowego,
2) doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi
elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa,
3) wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi
przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania
jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej,
4) wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o
lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa
obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją,
5) doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym
zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania
satysfakcją, orzecznictwa,
6) wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu
nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy,
elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu
współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.
Proponowany tytuł projektu: „Dobrzy-Lepsi-Najlepsi-Samorządni”.
Liderem Projektu będzie Międzynarodowy Instytut Outsourcingu, a jednostki samorządu terytorialnego
zgłaszające chęć wzięcia udziału w projekcie będą Partnerami Projektu.
Do Lidera należeć będzie m.in. opracowanie wniosku o dofinansowanie, koordynacja działań
projektowych, wniesienie wkładu własnego, rozliczenie i zamknięcie projektu.
Międzynarodowy Instytut Outsourcingu w latach 2013 – 2015 prowadził 2 projekty dofinansowane w
ramach priorytetu 5 Dobre rządzenie o łącznej wartości blisko 3,7 mln złotych.
Tematyka ww. projektów była spójna z tematyką działania 2.18. W sumie przeszkoliliśmy blisko 400
pracowników JST z 3 województw. W ramach obydwu projektów udało się wypracować wszystkie
wskaźniki, jednocześnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli JST pod względem jakości
szkoleń oraz dostosowania projektu do ich zapotrzebowania, co poparte jest referencjami od wszystkich
jednostek biorących udział w projektach.
W ramach projektu planujemy przeprowadzić działania takie jak:
1) specjalistyczne szkolenia o tematyce:
a) obsługa klienta,
b) praca z klientem „trudnym”,
c) etyka w pracy,
d) gospodarowanie nieruchomościami,
MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT OUTSOURCINGU / INTERNATIONAL OUTSOURCING INSTITUTE
ul. St. Wyspiańskiego 16A-B, 82-300 Elbląg, tel.: 552394874, faks 552394877, http://www.fioi.org, [email protected], NIP: 5782967692, REGON: 280199929, KRS: 0000278196
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
zagospodarowanie przestrzenne,
zarządzanie finansami w JST,
postępowanie z konfliktami interesów,
ustalanie podatków i opłat lokalnych,
zarządzanie procesowe,
kwantyfikacja celów,
zarządzanie satysfakcją,
Kodeks Postępowania Administracyjnego, oraz inne tematy zaproponowane przez
Przedstawicieli JST,
doskonalenie kadr JST poprzez udział pracowników w studiach podyplomowych takich jak:
a) samorząd terytorialny i rozwój lokalny,
b) zarządzanie nieruchomościami,
c) szacowanie nieruchomości,
d) rachunkowość budżetowa,
e) podatki i opłaty lokalne,
warsztaty, szkolenia oraz doradztwo w zakresie opracowywania planów rewitalizacji (produktem
będzie dokument „Program rewitalizacji dla Gminy”) – zgodnie z Ustawą z dnia 9 października
2015 roku o rewitalizacji Gminy musza posiadać wdrożony program rewitalizacji – przepisy
weszły w życie w dniu 01 stycznia 2016 roku,
zakup oprogramowania do obsługi podatków, nieruchomości wraz z niezbędnymi szkoleniami z
zakresu oprogramowania,
wdrożenie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526), wypełnianie wymagań obowiązuje wszystkie JST
od dnia 31 maja 2015 roku,
ponowna ocena standingu urzędu z zastosowaniem metody CAF,
opracowanie i wdrożenie w JST minimalnego zakresu zasad (procedur) współpracy z inwestorem,
rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną JST, w tym określenie zasad
przygotowywania, aktualizacji i upowszechniania informacji dot. oferty inwestycyjnej.
Na obecnym etapie przygotowywania projektu przewidujemy także inne zadania – zaproponowane przez
Partnerów, wg indywidualnych potrzeb wpisujących się w tematykę poddziałania 2.18.
Ekspertem wiodącym w zakresie doskonalenia JST w naszym projekcie będzie autorytet uznany w skali
międzynarodowej Pan Marek Jefremienko-Przyłubski, autor i wykonawca innowacyjnych rozwiązań
zarządczych, szkoleń oraz dokumentacji strategicznej dla administracji rządowej i samorządowej.
W celu przystąpienia do projektu prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa (w załączeniu).
Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu 55 239 48 74, e-mailowo: [email protected]
Zgłoszenia chęci udziału w projekcie prosimy przesyłać drogą e-mailową: [email protected]
Zapraszam serdecznie
Dariusz Klimowski, Prezes MIO
MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT OUTSOURCINGU / INTERNATIONAL OUTSOURCING INSTITUTE
ul. St. Wyspiańskiego 16A-B, 82-300 Elbląg, tel.: 552394874, faks 552394877, http://www.fioi.org, [email protected], NIP: 5782967692, REGON: 280199929, KRS: 0000278196
Download