Program wspólnego finansowania rewitalizacji

advertisement
w oparciu o zasoby WFOŚiGW w Katowicach
oraz giełdowy rynek obligacji Catalyst
Katowice, dnia 18 kwietnia 2011 roku


Programy ekologiczne WFOŚiGW w Katowicach
Wyzwania dla Partnerów WFOŚiGW
◦ finansowanie wkładu własnego
◦ finansowanie kosztów niekwalifikowanych
◦ połączenie podmiotów publicznych i prywatnych



Raport Nobilis Counsels nt. finansowania
opartego o emisję obligacji
Sondażowe badanie popytu wśród Partnerów
Sprofilowanie Programu
◦ finansowanie rewitalizacji obszarów miejskich

Koszty rewitalizacji obszarów miejskich
◦ Koszty kwalifikowane dla WFOŚiGW





budowa i modernizacja źródeł ciepła
docieplenie obiektów i usuwanie z nich azbestu
wymiana okien i drzwi
budowa i modernizacja instalacji c.o.
odnawialne źródła energii
◦ Koszty niekwalifikowane dla WFOŚiGW




prace przygotowawcze i projektowe
prace remontowe niezwiązane z termomodernizacją
koszty generalnego wykonawcy i nadzoru
koszty finansowe
Koszty rewitalizacji
Kwalifikowane
dla WFOŚiGW
80 proc.
WFOŚiGW
20 proc.
wkład własny
Pożyczka + ew. dotacja
(WFOŚiGW)
Niekwalifikowane
dla WFOŚiGW
100 proc.
Emisja obligacji
(Nobilis Counsels)

Inwestycje wielopodmiotowe
◦ JST, spółki komunalne
◦ wspólnoty
◦ operatorzy sieci (media)

Rozwiązania „szyte na miarę”
◦ spółki celowe lub wybrani Partnerzy

Zadania Operatora projektu
◦ przygotowanie wstępnych analiz
◦ pozyskanie finansowania (WFOŚiGW i obligacje)
◦ koordynacja realizacji i rozliczenia inwestycji

Ogranicza zadłużenie JST z tytułu projektu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kontakt z WFOŚiGW w Katowicach
Przygotowanie wstępnych analiz
Powołanie Operatora projektu
Uzyskanie promesy finansowania WFOŚiGW
Emisja obligacji
Realizacja promesy finansowania WFOŚiGW
Zakończenie inwestycji i rozpoczęcie spłat
Częściowe umorzenie finansowania WFOŚiGW
Zakończenie spłat


Połączone finansowanie: WFOŚiGW + obligacje
Finansowanie z WFOŚiGW
◦ pożyczki preferencyjne
 0,6 stopy redyskonta, nie mniej niż 3 proc.
 w 2011 roku – 3 proc.
 okres spłaty do 15 lat
◦ możliwość umorzenia do 50 proc. pożyczki
 po spłacie połowy pożyczki
 pod warunkiem reinwestycji w projekty ekologiczne
◦ bezzwrotne dotacje
 do 0,4 mln zł

Finansowanie oparte o obligacje
◦ obligacje notowane na giełdowym rynku Catalyst
◦ emisja w seriach z różnymi terminami wykupu
 termin zapadalności nawet do 15 lat
◦ oprocentowanie
 zmienne: WIBOR6M + marża
 WIBOR6M: 4,5 proc. / typowe marże: do 2,5 pkt proc.
 spłata w okresach półrocznych
 tylko raty odsetkowe
◦ obligacje niezabezpieczone

Możliwość nieuwzględnienia kosztów projektu
w ustawowych limitach zadłużenia JST

Giełdowy rynek obligacji Catalyst
◦ lepszy dostęp do kapitału
 elastyczność
 niski koszt
 długi okres zapadalności
◦ promocja JST
 znakomita okazja do promocji JST
 większe zainteresowanie inwestorów
 możliwość kierowania oferty do mieszkańców
◦ większa wiarygodność JST
 ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości
 realizacja obowiązków informacyjnych



Realizacja kompleksowych projektów
z pełnym efektem rewitalizacyjnym
Łączenie różnych podmiotów
sektora publicznego i prywatnego
Korzystne finansowanie wszystkich kosztów
◦ preferencyjne oprocentowanie
◦ możliwość umorzenia części finansowania
◦ duża elastyczność strukturalizacji finansów

Możliwość nieuwzględnienia kosztów projektu
w ustawowych limitach zadłużenia JST

Kancelaria adwokacka Nobilis Counsels
Polewczak Gładysz Grocholski sp.k. w Warszawie
◦ Błażej Gładysz, Partner Założyciel






ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa
Hotel Europejski, I p., lok. 148-154
tel.: (22) 826 05 00
faks: (22) 826 02 66
e-mail: [email protected]
internet: www.nobiliscounsels.com
Download