Regulamin - profilaktyka specjalistyczna aktualny

advertisement
Regulamin
dofinansowania przez WFOŚiGW w Katowicach
działalności profilaktycznej dla dzieci do lat 16:
− zagrożonych schorzeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska
− dotyczącej chorób związanych z ogólnym obniżeniem odporności
organizmu u dzieci chorych
Ustalony uchwałą Zarządu Funduszu nr 183/2013 z dnia 21.02.2013 r. z późn. zm.
Regulamin określa warunki otrzymania dotacji na dofinansowanie działalności profilaktycznej
dla dzieci do lat 16 zagrożonych schorzeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska
oraz dotyczącej chorób związanych z ogólnym obniżeniem odporności organizmu u dzieci
chorych.
Tablica 1. Warunki dofinansowania
1.1. Wnioskodawca
Wnioski o dofinansowanie zadań mogą składać podmioty, których
celem statutowym jest profilaktyka zdrowotna dzieci.
1.2. Adresat
Z dofinansowania mogą skorzystać:
−
dzieci do lat 16 zagrożone schorzeniami związanymi
z zanieczyszczeniem środowiska,
−
dzieci do lat 16, u których zdiagnozowano choroby związane
z ogólnym obniżeniem odporności organizmu.
1.3. Przeznaczenie
środków oraz
wysokość
dofinansowania
Środki Funduszu mogą być przeznaczone na realizację programów
profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w miejscu
zamieszkania, jak i podczas wyjazdów.
Fundusz dofinansuje: badania, zabiegi profilaktyczno–lecznicze,
zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, prelekcje proekologiczne, zakup
nagród w konkursach ekologicznych, zakup materiałów
plastycznych, druk wydawnictw itp.
Wyjazdy są dofinansowane ze środków Funduszu przy
zastosowaniu stawek:
− po 350 zł na jedno dziecko - dla dzieci zagrożonych
schorzeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska,
− po 300 zł na jedno dziecko - dla dzieci, u których
zdiagnozowano choroby związane z ogólnym obniżeniem
odporności organizmu.
Wyjazdy muszą spełniać następujące warunki:
− wyjazd musi być zorganizowany do miejscowości czystej
ekologicznie,
− Fundusz dofinansowuje wyłącznie wyjazdy realizowane na
terenie kraju,
− turnusy winny trwać co najmniej 14 dni.
1
Regulamin dofinansowania przez WFOŚiGW w Katowicach specjalistycznej profilaktyki zdrowotnej
Tablica 2. Wymagane dokumenty
2.1. Wniosek
1. Wniosek A wraz z odpowiednimi załącznikami dotyczącym
pomocy publicznej.
2. Wniosek B1 wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
terminarzem planowanych działań,
kosztorysem zadania,
potwierdzeniem posiadania udziału środków własnych,
pozyskanych z innych źródeł (np. wyciąg z uchwały
budżetowej, kopia umowy) lub oświadczeniem,
dokumentami określającymi status prawny wnioskodawcy.
Wniosek należy złożyć przynajmniej
rozpoczęciem realizacji zadania.
30
dni
przed
2.2. Załączniki do
wniosku
Do wniosku należy załączyć:
program profilaktyki zdrowotnej potwierdzony przez
odpowiednią specjalistyczną placówkę medyczną
oświadczenie że wydatki kwalifikowane podlegające
dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Katowicach nie są
finansowane ze środków NFZ.
2.3. Warunki
dodatkowe
Beneficjent zobowiązany jest do oznakowania przedsięwzięcia
zgodnie
z
„Zasadami
oznakowania
przedsięwzięć
dofinansowywanych przez WFOŚiGW w Katowicach”, które
dostępne są na stronie internetowej Funduszu.
Tablica 3. Warunki rozliczenia
3.1. Dokumenty do
rozliczenia
W celu prawidłowego rozliczenia dotacji należy w Biurze
WFOŚiGW przedłożyć:
1. Sprawozdanie z realizacji profilaktyki specjalistycznej
dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz
z dokumentami rozliczającymi zadanie.
2. Listy wyjeżdżających dzieci (imię i nazwisko, data urodzenia,
dokładny adres zamieszkania: gmina, miejscowość, ulica)
zagrożonych schorzeniami związanymi z zanieczyszczeniem
środowiska lub dzieci, u których zdiagnozowano choroby
związane z ogólnym obniżeniem odporności organizmu
potwierdzone przez specjalistyczną placówkę medyczną.
3. Opinię odpowiedniego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub
Sanepidu o stanie czystości ekologicznej (w szczególności
powietrza) miejscowości, do których wyjeżdżały dzieci.
4. W przypadku wyjazdów dzieci na obszar województwa
śląskiego - sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu
regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
2
Regulamin dofinansowania przez WFOŚiGW w Katowicach specjalistycznej profilaktyki zdrowotnej
Download