Zał. 6) Katalog zabezpieczeń do umowy pożyczki

advertisement
Załącznik nr 6 do wniosku o dofinansowanie
KATALOG ZABEZPIECZEŃ DO UMOWY POŻYCZKI
I. W przypadku kwoty inwestycji do 10 000 zł – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
II. W przypadku kwoty inwestycji powyżej 10 000 zł:
 do kwoty 30 000 zł – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo
jedna inna forma zabezpieczenia
 powyżej 30 000 zł - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo
dwie inne formy zabezpieczenia
z katalogu poniżej:
1. Poręczenie osoby fizycznej o udokumentowanych regularnych dochodach
2. Poręczenie osoby prawnej o udokumentowanych regularnych dochodach
3. Poręczenie Instytucji z Funduszu Poręczeń
4. Gwarancja bankowa
5. Gwarancja firmy ubezpieczeniowej
6. Cesja wierzytelności z lokaty bankowej, cesja innych wierzytelności
7. Hipoteka wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości
8. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu ich ubezpieczenia
9. Przewłaszczenie rzeczy ruchomych wraz z cesją praw z tytułu ich ubezpieczenia
10. Blokada środków pieniężnych na rachunku (obligacji, jednostek uczestnictwa w funduszach
powierniczych) wraz z pełnomocnictwem do rachunku.
11. Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 pkt k.p.c.
12. Inne formy zabezpieczenia, zaakceptowane przez WFOŚiGW w Białymstoku
Zasady dotyczące form zabezpieczenia pożyczki:
1) Wysokość zabezpieczenia powinna być równa wartości kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami
umownymi.
2) Możliwe jest łączenie poszczególnych form zabezpieczenia dla jednej pożyczki.
3) WFOŚiGW w Białymstoku podejmuje decyzję w sprawie akceptacji proponowanego (we Wniosku o
udzielenie pożyczki) przez Wnioskodawcę zabezpieczenia. WFOŚiGW w Białymstoku może uzależnić
podpisanie umowy pożyczki od przedstawienia innego zabezpieczenia, niż zaproponowane we
Wniosku o udzielenie pożyczki, które zostanie przez WFOŚiGW w Białymstoku zaakceptowane.
4) Akceptując zaproponowane przez Wnioskodawcę zabezpieczenie pożyczki, WFOŚiGW w Białymstoku
uwzględnia przede wszystkim wartość zaproponowanego przedmiotu zabezpieczenia i jego
zbywalność. W przypadku zabezpieczenia w formie weksla wraz z deklaracją wekslową poręczonego
przez osobę fizyczną, brane pod uwagę są przede wszystkim dochody (wielkość i źródło) poręczycieli,
ich majątek oraz zaciągnięte zobowiązania; w przypadku poręczenia osoby prawnej jej aktualna
sytuacja ekonomiczno-finansowa.
5) WFOŚiGW w Białymstoku ma prawo wymagać dokumentów potwierdzających stan prawny oraz
faktyczny proponowanego przedmiotu zabezpieczenia oraz dokumentów potwierdzających jego
wartość. Koszty przedłożenia tego typu dokumentów obciążają Wnioskodawcę. WFOŚiGW w
Białymstoku zastrzega sobie prawo nie zaakceptowania zaproponowanego zabezpieczenia oraz
dokumentów opisujących wartość przedmiotu zabezpieczenia.
6) Nieruchomości bądź ruchomości przyjmowane na zabezpieczenie powinny być ubezpieczone co
najmniej na wartość kwoty pożyczki, którą zabezpieczają wraz z odsetkami (WFOŚiGW w Białymstoku
ma prawo wymagać podniesienia wartości ubezpieczenia, jeżeli uzna, że nie jest ona adekwatna do
wartości zobowiązań Pożyczkobiorcy). Jeżeli nieruchomość bądź rzecz ruchoma zabezpiecza również
inne zobowiązania Pożyczkobiorcy, wartość ubezpieczenia musi być wystarczająca dla dokonania cesji
na rzecz WFOŚiGW w Białymstoku i pozostałych wierzycieli. Standardowy zakres ubezpieczenia
wymaganego przez WFOŚiGW w Białymstoku obejmuje ubezpieczenie od ognia bądź innych zdarzeń
losowych; jeżeli natomiast wymaga tego specyfika przedmiotu zabezpieczającego pożyczkę,
WFOŚiGW w Białymstoku ma prawo wymagać rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o inne ryzyka,
np. kradzież.
Wersja z dnia 2015-08-05
Download