prezentacja_23.01

advertisement
INWESTUJĄC W EKOLOGIĘ
DBASZ O PRZYSZŁOŚĆ
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
BARBARA RUTKOWSKA
-DYREKTOR BIURA-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Podstawa
prawna
działania:
• ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia
2001 r. – tekst jednolity (Dz. U. z 2008 Nr 25 poz. 150
z późn. zm.)
• Art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych z 27
sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Pochodzenie
środków
finansowych:
• wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska
i administracyjnych kar pieniężnych
• nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu
opłat
za
korzystanie
ze
środowiska
i administracyjnych kar pieniężnych
• przychody finansowe w formie odsetek z tytułu
oprocentowania udzielonych pożyczek.
2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela
dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
o których mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
z późniejszymi zmianami, na podstawie „Zasad udzielania pomocy finansowej ze
środków WFOŚiGW w Łodzi”, z uwzględnieniem przepisów prawa wspólnotowego oraz
ustawodawstwa polskiego oraz zgodnie z:
- „Strategią działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2009-2012",
- „Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi”,
- „Listą przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi”,
- „Planem działalności WFOŚiGW w Łodzi”,
- „Katalogiem kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW
w Łodzi”,
- „Procedurami udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków WFOŚiGW
w Łodzi”.
3
Zarząd WFOŚiGW w Łodzi
Prezes Zarządu:
•Tomasz Łysek
Zastępcy Prezesa Zarządu
•Cezary Dzierżek – Zespół Obsługi i Oceny Wniosków,
Zespół Przygotowania Umów
•Zbigniew Stasiak – Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej,
Zespół Kontroli Zewnętrznej
•Wiesław Łukomski – Zespół Realizacji Umów
•Andrzej Czapla – Zespół ds. Analiz i Planowania, Zespół ds. Promocji
4
WFOŚiGW w Łodzi udziela dofinansowania
w formie:
bezzwrotnych dotacji
niskooprocentowanych
pożyczek częściowo
umarzalnych oraz
pożyczek pomostowych
nagród za działalność
na rzecz ochrony
środowiska
i gospodarki wodnej
dopłat do
oprocentowania oraz
częściowych spłat
kapitału kredytów
udzielanych przez banki
przekazania środków
Państwowym
Jednostkom
Budżetowym
5
Pomoc finansowa udzielona przez WFOŚiGW
w Łodzi na podstawie umów zawartych w 2011r.
[PLN] – łącznie wykonanie planu 183,9 mln
99,680,396
100,000,000
90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
51,902,205
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
11,668,798
7,495,855
5,101,897
10,000,000
5,399,996
2,625,154
0
Ochrona powietrza
Ochrona zasobów
wodnych
Gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni
ziemi
Ochrona przyrody i
krajobrazu
Edukacja ekologiczna
Badania naukowe i
ekspertyzy/Monitoring
środowiska
Pozostałe zadania
ochrony środowiska
6
Plan finansowego wsparcia na rok 2012
[PLN] – łącznie plan 250 mln zł
132,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
86,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
9,500,000
5,000,000
9,500,000
5,000,000
3,000,000
0
Ochrona powietrza
Ochrona zasobów
wodnych
Gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni
ziemi
Ochrona przyrody i
krajobrazu
Edukacja ekologiczna
Badania naukowe i
ekspertyzy/Monitoring
środowiska
Pozostałe zadania
ochrony środowiska
7
ZASADY UDZIELANIA POMOCY
FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW
WFOŚIGW W ŁODZI W ROKU 2012
8
Wnioskodawcy
- Jednostki Samorządu
Terytorialnego
- Stowarzyszenia
rejestrowe
- Fundacje
- Szkoły wyższe
- Instytucje kultury
- Związki wyznaniowe
- Nadleśnictwa lub RDLP
•Dostępne formy pomocy:
-Pożyczki
-Pożyczki pomostowe
-Dotacje
-Dotacje w formie dopłaty
do oprocentowania
kredytów bankowych
-Promesy powyższego
dofinansowania
-ZOZ-y
-Przedsiębiorcy
9
Wnioskodawcy
Państwowe
Jednostki
Budżetowe
• Dostępne formy pomocy:
- Przekazanie środków
w 2012 roku w terminie
określonym przez Zarząd
Funduszu,
- Promesy powyższego
dofinansowania w 2013 roku konieczność złożenia wniosku o
promesę przekazania środków
do celów planistycznych
w 2012 r.
10
Wnioskodawcy
Osoby
fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą
•Dostępne formy pomocy:
- pożyczki,
- dotacje,
- dotacje w formie dopłaty
do oprocentowania
kredytów bankowych
11
Wnioskodawcy
Osoby fizyczne
nieprowadzące
działalności
gospodarczej
• Dostępne formy pomocy:
- Dotacje w formie częściowej
spłaty kapitału kredytów
bankowych(w ramach
ogłaszanych przez Fundusz
Programów Priorytetowych)
- Dotacje przeznaczone na
zadania z zakresu ochrony
przyrody i krajobrazu zgodnie
z § 15 pkt 1 lit. f „Zasad…”
12
Ogólne zasady udzielania dofinansowania
Fundusz przyznaje dofinansowanie
na podstawie złożonego przez
Wnioskodawcę wniosku
13
Ogólne zasady udzielania dofinansowania
Przed wypełnianiem wniosku
należy zapoznać się z Instrukcją
wypełniania wniosków oraz z
przypisami znajdującymi się w
treści formularza
14
Ogólne zasady udzielania dofinansowania
Fundusz nie dofinansowuje zadań,
które zostały zakończone przed
datą złożenia wniosku o ich
dofinansowanie
15
Ogólne zasady udzielania dofinansowania
Dofinansowanie ze środków Funduszu może zostać
przeznaczone tylko na koszty kwalifikowane, czyli takie,
które są niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego.
Są one ustalone dla poszczególnych dziedzin ochrony
środowiska zgodnie z „Katalogiem kwalifikacji
kosztów…”
oraz
programami
priorytetowymi
i regulaminami konkursowymi.
16
Ogólne zasady udzielania dofinansowania
Na realizację jednego zadania może zostać udzielone
następujące dofinansowanie zgodnie z § 2 ust 5, 6 i 7 „Zasad…”:
-pożyczka
-dotacja, w tym jako:
-dopłata do oprocentowania kredytów bankowych
-częściowa spłata kapitału kredytów bankowych
-pożyczka pomostowa
- przekazanie środków dla PJB
UWAGA!!! W ramach programów priorytetowych można łączyć
dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji.
17
ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK
18
Rodzaje pożyczek
Pożyczki na zadania ze środków krajowych
Pożyczki stanowiące krajowy wkład własny na zadania
współfinansowane ze środków UE lub innych funduszy
zagranicznych
Pożyczki pomostowe na zapewnienie ciągłości
finansowania zadań współfinansowanych ze środków
UE lub innych funduszy zagranicznych
19
Pożyczki na zadania ze środków krajowych
Finansowanie pożyczką do 95% kosztu całkowitego zadania
Oprocentowanie w stosunku rocznym oparte o stopę redyskonta weksli
Oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi r=(s.r.w. - 2,25 p.p.), lecz nie
mniej niż 2,5%
Długi okres kredytowania – do 10 lat od dnia upływu okresu karencji
Karencja w spłacie rat kapitałowych – do 24 miesięcy od daty zawarcia
umowy, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zakończenia zadania
Możliwość umorzenia do 50% kwoty pożyczki
20
Pożyczki stanowiące krajowy wkład własny na
zadania współfinansowane ze środków UE lub
innych funduszy zagranicznych
Pożyczka przeznaczona na uzupełnienie wkładu własnego Wnioskodawcy
Oprocentowanie w stosunku rocznym oparte o stopę redyskonta weksli
wynosi r=(s.r.w. – 3,25 p.p.), lecz nie mniej niż 1,5%
Długi okres kredytowania – do 15 lat od dnia upływu okresu karencji
Karencja w spłacie rat kapitałowych – do 24 miesięcy od daty zawarcia
umowy, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zakończenia zadania
Brak możliwości umorzenia pożyczki
21
Pożyczki pomostowe na zapewnienie ciągłości
finansowania zadań współfinansowanych ze
środków UE lub innych funduszy zagranicznych
Pożyczka do wysokości otrzymanych środków z UE lub innych funduszy
zagranicznych
Oprocentowanie równe stopie redyskonta weksli (s.r.w.), lecz nie może
być niższa niż 4,5% w stosunku rocznym
Okres spłaty – do czasu otrzymania refundacji środków z UE lub innych
funduszy zagranicznych
Brak możliwości umorzenia pożyczki
22
ZASADY UMARZANIA POŻYCZEK
ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH
23
Warunki częściowego umorzenia
pożyczki:
•terminowa realizacja zadania
•osiągnięcie wskazanych w umowie efektów ekologicznych
i rzeczowych
•terminowa spłata nie podlegającej umorzeniu części pożyczki wraz
z należnymi odsetkami
•wywiązywanie się Pożyczkobiorcy z obowiązku uiszczenia opłat za
korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych za
przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska
stanowiących przychody Funduszu oraz zobowiązań finansowych
wobec Funduszu
24
Umorzeniem można objąć kwotę
pożyczki w wysokości:
•do 25% wypłaconej kwoty pożyczki
•Wysokość umorzenia
może zostać zwiększona o:
- 10 p.p. gdy wypłata całej kwoty pożyczki na zadanie
objęte dofinansowaniem nastąpiła w roku, w którym
zawarto umowę ,
- 15 p.p. w przypadku przeznaczenia całości środków
pochodzących z umorzenia na realizację innego zadania,
które zostanie zakończone do 2 lat od daty podjęcia
decyzji o umorzeniu pożyczki
25
Nie podlegają umorzeniu:
•pożyczki, o umorzenie których Wnioskodawca wystąpił po ich spłacie
•pożyczki o okresie spłaty do 1 roku lub spłacone w okresie 1 roku
•pożyczki pomostowe
•pożyczki stanowiące krajowy wkład własny Beneficjenta na pokrycie
kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem
bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
lub z innych funduszy zagranicznych
26
UWAGA!
• Powyższe zasady dotyczą umów pożyczek zawartych po
01.01.2012r.
• Na wniosek Pożyczkobiorcy, po wyrażeniu zgody przez Zarząd
Funduszu, zasady obowiązujące w roku 2012 mogą być
stosowane do umarzania pożyczek, których umowy zostały
zawarte do 31.12.2011 r. i kwalifikują się do umorzenia w roku
bieżącym za wyjątkiem możliwości zwiększenia wysokości
umorzenia o 10 p.p.
27
ZASADY UDZIELANIA DOTACJI
28
DOTACJE
Dotacje mogą być przeznaczane
tylko na zadania wskazane literalnie
w „Zasadach…”
• Wysokość dofinansowania szczegółowo określono w rozdziale V „Zasad…”
29
Maksymalne dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi:
Dotacja oraz
dofinansowanie w
formie przekazania PJB
do 99% kosztu
całkowitego m. in. na:
•dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów
zawierających azbest na terenie województwa łódzkiego
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne oraz państwowe jednostki
budżetowe
•likwidację skutków klęsk żywiołowych
•likwidację skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub
działań innego żywiołu w zakresie wyszczególnionym
w „Zasadach…” przez podmioty do tego zobowiązane na
podstawie stosownych przepisów prawa
• edukację ekologiczną organizowaną przez samorząd
terytorialny dla dzieci do 18 roku życia zamieszkałych
w nieruchomościach na terenie województwa dotkniętych
skutkami żywiołów
•zadania, których realizacja jest wynikiem konkursu
ogłoszonego przez Fundusz
•zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu na terenach
znajdujących się pod ochroną
30
Maksymalne dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi:
Dotacja oraz
dofinansowanie
w formie przekazania
środków PJB do 90%
kosztu całkowitego m.
in. na:
•edukacja ekologiczna
•system kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze
środowiska przewidzianych ustawą, a w szczególności
tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze
środowiska zobowiązanych do wnoszenia opłat
•wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu
środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych
oraz badań i nadzoru nad stanem środowiska, a także
systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła
• system ewidencji i przetwarzania danych o środowisku i jego
ochronie
31
Maksymalne dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi:
Dotacja oraz
dofinansowanie
w formie przekazania
środków PJB do 80%
kosztu całkowitego
m. in. na:
•zadania z zakresu małej retencji ujęte w Wojewódzkim
Programie Małej Retencji, retencja korytowa, budowa, remont
budowli piętrzących i zbiorników wodnych oraz roboty
konserwacyjne i zabezpieczające na rzekach, zbiornikach
wodnych,
wałach
przeciwpowodziowych,
budowlach
wodnych.
•budowa lub modernizacja systemów energetycznych
wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach
użyteczności publicznej oraz w infrastrukturze publicznej
• wojewódzkie programy
ochrony środowiska, programy
ochrony przed hałasem, plany gospodarowania wodami
i odpadami, programy ochrony powietrza oraz usuwania
wyrobów zawierających azbest.
• opracowanie planów ochrony dla obszarów podlegających
ochronie oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego
• rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków
przetwarzania informacji
• budowa, odtwarzanie, przebudowa i rozbudowa wałów
przeciwpowodziowych
• pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu.
•badania oraz upowszechnianie wyników badań w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
• likwidacja mogilników
32
Maksymalne dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi:
Dotacja oraz
dofinansowanie
w formie przekazania
środków PJB do 40%
kosztu całkowitego
m. in. na:
•działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych
awarii oraz ich skutków, w tym zwiększenie potencjału
technicznego jednostek, których statutowym celem jest
prewencja oraz działania zmierzające do zmniejszenia lub
likwidacji skutków występowania żywiołów, poprzez dokonanie
zakupu niezbędnego do tego celu sprzętu
•zakup materiałów, sprzętu i narzędzi w celu wyposażenia
gminnych, powiatowych i wojewódzkich magazynów
przeciwpowodziowych.
• pozostałe zadania inwestycyjne z dziedziny ochrony środowiska
i gospodarki wodnej realizowane przez państwowe jednostki
budżetowe
33
PROGRAMY PRIORYTETOWE
34
„Program priorytetowy dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy
środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”
• Cel: poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz
zaopatrzenie w wodę na obszarach wiejskich.
• Okres wdrażania: w latach 2012-2013.
• Pula środków do rozdysponowania: 80.000.000,00 zł.
•
Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja (kwota
wsparcia nie może przekroczyć wkładu własnego), z tym że:
- dotacje z WFOŚiGW w Łodzi do 50% obszarów gminnych(Natura 2000,
obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty, parki krajobrazowe)
- do 40% możliwego dofinansowania - pozostałe gminy
35
„Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz
zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu
terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”
• Cel: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację
inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków
służącej racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych
źródeł energii.
• Okres wdrażania: w latach 2012-2013.
• Pula środków do rozdysponowania: 80.000.000,00 zł.
•
Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja, łączna
kwota wsparcia do 95% kosztów całkowitych zadania (dotacja nie może
przekroczyć 50% kwoty możliwego dofinansowania).
36
OD ZŁOŻENIA WNIOSKU DO
WYPŁATY DOFINANSOWANIA
37
Uproszczony schemat procesu
rozpatrywania wniosku
Wpłynięcie dokumentacji: wniosku/aktualizacji
wniosku
Ocena formalna wniosku
Ocena merytoryczna wniosku
Decyzja Zarządu/Rady Nadzorczej o przyznaniu
/odmowie przyznania dofinansowania
Podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie do
3 miesięcy od daty decyzji o przyznaniu
dofinansowania, ale nie później niż do 31 grudnia
38
Realizacja i rozliczenie zadania
Realizacja zadania przez Beneficjenta
Kontrola u Beneficjenta
Rozliczenie finansowe zadania (wypłata
jednorazowa, w transzach albo sukcesywnie)
Rozliczenie zadania pod kątem uzyskanego efektu
rzeczowego i ekologicznego
Odbiór ustanowionych zabezpieczeń
39
DOTACJE W FORMIE DOPŁAT DO
OPROCENTOWANIA KREDYTÓW
BANKOWYCH
40
Beneficjent:
•Wnioskodawcy realizujący zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Kwota kredytu:
•do 99% kosztu całkowitego zadania
Okres
kredytowania:
•do 10 lat
•do 15 lat - dla kredytów na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z UE lub
innych funduszy zagranicznych
•do dnia przekazania Kredytobiorcy środków pochodzących z UE lub innych funduszy
zagranicznych – w przypadku kredytów pomostowych
Okres karencji
w spłacie kapitału:
•do 24 m-cy od daty zawarcia umowy kredytowej, nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty
planowanego zakończenia zadania
•wliczany do okresu kredytowania
Oprocentowanie:
•WIBOR 3M + 2,5 % pomniejszone o dopłatę ze środków WFOŚiGW w wysokości 3 % (tj. 4,45% na
dzień 28.11.2011r.)
41
DOTACJE W FORMIE CZĘŚCIOWEJ
SPŁATY KAPITAŁU KREDYTÓW
BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH
42
„Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej
dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału
kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie
przyłączy kanalizacyjnych”
Cel
Okres wdrażania
Pula środków
Intensywność
dofinansowania
• budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych, w
celu umożliwienia oczyszczania ścieków socjalno-bytowych.
• w latach 2011 - 2013
•
8.500.000,00 zł.
• nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych zadania (koszty
kwalifikowane nie mogą przekroczyć kwoty 1.000,00 zł za 1 mb
wykonanego przyłącza). Kredytem bankowym mogą zostać objęte
także koszty niekwalifikowane.
43
„Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie
ochrony wód dla osób fizycznych – dotacje na częściowe
spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na
wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków”
Cel
Okres
wdrażania
Pula środków
Intensywność
dofinansowania
• wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej
5 m3/d na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa
zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
• w latach 2011 - 2013
• 1.056.000,00 zł.
• nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych zadania (koszt
kwalifikowany inwestycji nie może przekroczyć kwoty 12.000,00 zł
brutto). Kredytem bankowym mogą zostać objęte także koszty
niekwalifikowane.
44
„Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie
ochrony powietrza dla osób fizycznych – dotacje na częściowe
spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację
zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii”
Cel
Okres wdrażania
Pula środków
Intensywność
dofinansowania
• modernizacja źródeł ciepła i wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii w budynkach mieszkalnych, w celu ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery.
• w latach 2011 - 2013
• 3.150.000,00 zł.
• nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Kredytem
bankowym mogą zostać objęte także koszty niekwalifikowane.
Maksymalna jednorazowa kwota dofinansowania to 20.000 zł.
45
Zespoły merytoryczne w WFOŚiGW w Łodzi
Zespół Obsługi i Oceny Wniosków
• Tel. 42 6634 160 do 168 i 192
Zespół Przygotowania Umów
• Tel. 42 66 34 185 do 188
Zespół Realizacji Umów
• Tel. 42 66 34 131 do 134 oraz 42 66 34 140 do 42 66 34 149
Zespół ds. Analiz i Planowania
• Tel 42 66 34 135 do 139
46
Zapraszamy do odwiedzenia
naszych stron internetowych
www.zainwestujwekologie.pl
Download