Nowe rozwiązania w zakresie finansów jednostek samorządu

advertisement
Nowe rozwiązania w zakresie finansów
jednostek samorządu terytorialnego
 ustawa o finansach publicznych
 ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
Ministerstwo Finansów
Finanse państwa i samorządu – system
naczyń połączonych
• Finanse państwa oraz finanse samorządu terytorialnego stanowią
finanse publiczne jednolitego państwa.
• Ich wzajemna zależność opiera się
na wspólnych ekonomicznych podstawach źródeł dochodów
budżetowych.
• Podział między państwo i samorząd ma
w dużej mierze charakter umowny, jest zmienny i może kształtować
się różnie.
Ministerstwo Finansów
Cele nowych regulacji prawnych
• Zmiana organizacji sektora finansów publicznych
• Wzmocnienie przejrzystości finansów publicznych
• Wprowadzenie instrumentów wieloletniego planowania
finansowego
• Zmiana systemu przepływów środków europejskich
Ministerstwo Finansów
NAJWAŻNIEJSZE ROZWIĄZANIA DLA JST

Ograniczenie i konsolidacja samorządowych form prawnoorganizacyjnych

Nowy kształt uchwały budżetowej i termin jej uchwalania

Wieloletnia prognoza finansowa

Zmiany dla jst w zakresie progów ostrożnościowych i sanacyjnych

Wymóg zrównoważenia budżetu w zakresie działalności bieżącej

Nowy, ustalany indywidualnie, wskaźnik limitujący spłatę zobowiązań jst

Zmiany dot. wykonywania budżetu, w tym uelastyczniające
gospodarowanie środkami „unijnymi”

Nowy tryb zatwierdzania wykonania budżetu jst

Zmiana systemu przepływu środków europejskich
Ministerstwo Finansów
Ograniczenie i konsolidacja samorządowych form
prawno-organizacyjnych (1/5)
Ministerstwo Finansów
Ograniczenie i konsolidacja samorządowych form
prawno-organizacyjnych (2/5)
Zakład budżetowy
Gospodarstwo pomocnicze
Likwiduje
organ stanowiący
kierownik jednostki
budżetowej
Wymóg uzyskania
opinii zarządu jst
brak
opinia dotyczy terminu
rozpoczęcia i zakończenia
likwidacji
Należności i
zobowiązania
zlikwidowanej
jednostki
przejmuje organ likwidujący
albo nowo utworzona
jednostka organizacyjna
przejmuje jednostka
budżetowa, przy której
funkcjonowało gospodarstwo
Ministerstwo Finansów
Ograniczenie i konsolidacja samorządowych form
prawno-organizacyjnych (3/5)
Rachunek dochodów jednostek oświatowych

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody
określone w uchwale przez organ stanowiący jst

Organ stanowiący określi w szczególności:
- jednostki budżetowe, które gromadzą dochody
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,
- przeznaczenie dochodów (zakaz finansowania wynagrodzeń osobowych),
- sposób i tryb sporządzania planu finansowego oraz dokonywania zmian w
tych planach oraz ich zatwierdzania,
- zakres i formę sprawozdania z wykonania planu finansowego

Sposób rozliczenia z budżetem: środki finansowe pozostające na rachunku, na
dzień 31.XII roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu
jst, w terminie do dnia 5.I następnego roku.
Ministerstwo Finansów
Ograniczenie i konsolidacja samorządowych form
prawno-organizacyjnych (4/5)
Likwidacja samorządowych funduszy celowych
Przychody funduszy staną się dochodami właściwych
budżetów jst
Ministerstwo Finansów
Ograniczenie i konsolidacja samorządowych form
prawno-organizacyjnych (5/5)
wojewódzkie
fundusze
powiatowe fundusze
Ministerstwo Finansów
gminne fundusze
Nowy kształt uchwały budżetowej i termin jej
uchwalenia (1/3)
czyli
plan dochodów i
wydatków oraz
przychodów i rozchodów
1) zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu
2) plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych
3) plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych
Ministerstwo Finansów
Nowy kształt uchwały budżetowej i termin jej uchwalenia (2/3)
upoważnienia do zaciągania
długu i dokonywania zmian w budżecie
szczególne zasady wykonywania budżetu
jst w roku budżetowym,
wynikające z odrębnych ustaw;
łączną kwotę planowanych
dochodów/wydatków
budżetu JST,
z wyodrębnieniem dochodów/wydatków
bieżących i majątkowych
Uchwała budżetowa
określa m.in.:
kwotę planowanego deficytu
albo planowanej
nadwyżki budżetu
wraz ze źródłami pokrycia deficytu
albo przeznaczenia nadwyżki budżetu
łączną kwotę planowanych
przychodów/rozchodów budżetu JST
Ministerstwo Finansów
kwotę wydatków przypadających do spłaty
w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez jst
limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych
Nowy kształt uchwały budżetowej i termin jej
uchwalenia (3/3)
Nowy termin uchwalania budżetów


Uchwalenie uchwały budżetowej powinno nastąpić przed rozpoczęciem
roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do
W przypadku nieuchwalenia uchwały budżetowej w terminie do dnia 31.I
roku budżetowego RIO ma obowiązek ustalenia budżetu jst w zakresie
zadań własnych oraz zadań zleconych do
Ministerstwo Finansów
Wieloletnia prognoza finansowa (1/5)
Jaka wartość dodana wiąże się z konstrukcją WPF?
integruje obecne instrumenty planowania wieloletniego
poprzez – włączenie limitów wydatków wieloletnich (WPI)
i prognozę kwoty długu do WPF
wszystkie zadania wieloletnie, które skutkują wydatkami
dla samorządu, znajdują się w jednym dokumencie
i można dla każdego roku budżetowego (także bieżącego)
określić obciążenia łączne
ułatwia zarządzanie wszystkimi zadaniami wieloletnimi
zwiększa zaufanie mieszkańców i
podmiotów zewnętrznych do samorządu
Ministerstwo Finansów
Wieloletnia prognoza finansowa (2/5)
Jaki okres obejmuje WPF?
co najmniej na:
rok budżetowy N
+
rok N + 1
+
rok N + 2
+
rok N + 3
przy czym WPF sporządza się na okres:

nie krótszy, niż okres na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich

prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz
planuje się zaciągnąć zobowiązania
Ministerstwo Finansów
Wieloletnia prognoza finansowa (3/5)
Dlaczego WPF obejmuje również bieżący rok budżetowy?
będą znane na bieżąco „skutki”
podejmowanych
decyzji, w rezultacie czego WPF będzie
wykorzystywany jako
narzędzie zarządzania
realizacja zaplanowanych i koniecznych
przedsięwzięć, np. inwestycyjnych,
remontowych itp.
nierzadko jest odsuwana w przyszłość,
prawdopodobnym jest, że zadanie
znajdzie się jednym z kolejnych budżetów
wywierając wpływ na jego wynik
brak obowiązku prezentacji w WPF bieżącego
roku budżetowego
osłabiłby instrument, nie tworząc zachęty do
aktualizacji WPF
Ministerstwo Finansów
Wieloletnia prognoza finansowa (4/5)
Zgodność wartości przyjętych w uchwale budżetowej i w WPF
Przyjęte
w obu dokumentach
wartości
powinny być zgodne
co najmniej w zakresie wyniku budżetu
i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów
oraz długu JST
Wieloletnia prognoza
finansowa
Uchwała budżetowa
Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje zarząd JST, z
wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i wydatków na przedsięwzięcia.
Ministerstwo Finansów
Wieloletnia prognoza finansowa (5/5)
Konstrukcja uchwały w sprawie WPF
PROGNOZA
ZAŁĄCZNIK
UPOWAŻNIENIA
określa dla każdego roku
objętego prognozą m.in.:
W załączniku do uchwały w
sprawie WPF określa się
odrębnie dla każdego
wieloletniego przedsięwzięcia:
1) nazwę i cel;
2) jednostkę organizacyjną
odpowiedzialną za realizację lub
koordynującą
wykonywanie przedsięwzięcia;
3) okres realizacji i łączne
nakłady finansowe;
4) limity wydatków w
poszczególnych latach;
5) limit zobowiązań.
 uchwała może
zawierać upoważnienia
dla zarządu do
zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją
przedsięwzięć ujętych w
limitach wydatków i
zobowiązań
dochody bieżące oraz wydatki
bieżące, w tym na obsługę
długu, gwarancje i poręczenia
dochody majątkowe, w tym
dochody ze sprzedaży majątku
oraz wydatki majątkowe
wynik budżetu
przeznaczenie nadwyżki oraz
sposób sfinansowania deficytu
przychody i rozchody budżetu
prognozę kwoty długu, w tym
relację wynikającą z nowego
wskaźnika limitującego spłatę
zobowiązań
Ministerstwo Finansów
 organ stanowiący
może upoważnić zarząd
do przekazania
uprawnień kierownikom
jednostek
organizacyjnych do
zaciągania zobowiązań
Zmiany dla jst w zakresie procedur ostrożnościowych i
sanacyjnych
Relacja kwoty
państwowego długu
publicznego do PKB
Ograniczenie obowiązujące jst
większa niż 55% a
mniejsza niż 60%
Wydatki budżetu jst mogą być wyższe niż tego dochody
tego budżetu powiększone o nadwyżkę budżetową z lat
ubiegłych i wolne środki, jedynie o kwotę związaną z
realizacją zadań ze środków europejskich
równa lub większa niż
60%
Wydatki budżetu jst nie mogą być wyższe niż dochody
tego budżetu
Ministerstwo Finansów
Wymóg zrównoważenia budżetu w zakresie
działalności bieżącej

Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym*:
planowane
wydatki
bieżące
planowane
dochody bieżące
są większe
niż
nadwyżka budżetowa
wolne środki

Na koniec rok budżetowego*:
wykonane
wydatki
bieżące
nie mogą
być
wyższe
niż
wykonane dochody
bieżące
nadwyżka budżetowa
wolne środki
* wyjątek stanowi przypadek realizacji zadań bieżących ze środków UE; Wówczas wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż dochody bieżące
powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań bieżących ze środków UE, gdy kwota
ta nie została przekazana w danym roku budżetowym
Ministerstwo Finansów
Cele zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów
wartościowych przez JST
finansowanie
planowanego
deficytu budżetu
pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu
spłata wcześniej
zaciągniętych
zobowiązań z
tytułu kredytów,
pożyczek i emisji
papierów
wartościowych
wyprzedzające
finansowanie działań
finansowanych ze
środków europejskich
finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne
ujęte w WPF (pożyczki w państwowych funduszach celowych)
Ministerstwo Finansów
Nowy, ustalany indywidualnie, wskaźnik limitujący spłatę zobowiązań jst
R – planowana na rok budżetowy, łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i
pożyczek (…) oraz wykupów papierów wartościowych (…)
O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek (…), odsetki i
dyskonto od papierów wartościowych emitowanych (…) oraz spłaty kwot
wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym
Db – dochody bieżące
Sm – dochody ze sprzedaży majątku
Wb – wydatki bieżące
n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja
n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja
n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata
n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata
Ministerstwo Finansów
Limit spłaty zobowiązań
Uwaga!
Dla nowych przepisów dotyczących limitu spłaty zobowiązań
przewiduje się 4-letnie vacatio-legis tj. będą miały zastosowanie po
raz pierwszy do opracowania projektów uchwał budżetowych na rok
2014 r. !
Do uchwał budżetowych na rok 2010-2013 stosuje się obecne
przepisy art. 169-171 ustawy o finansach publicznych z dnia 30
czerwca 2005 r.!
Jednocześnie, do czasu wejścia w życie nowego limitu, istnieje
obowiązek prezentacji w WPF wysokości nowego wskaźnika.
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego
Ministerstwo Finansów
Zmiany dot. wykonywania budżetu jst, w tym uelastyczniające
gospodarowanie środkami „unijnymi”

Możliwość tworzenia w budżecie rezerw celowych na wydatki związane z
programami realizowanymi ze źródeł zagranicznych bez limitowania ich
dopuszczalnej wysokości (wyłączenie z limitu 5% wydatków)

Obowiązek utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie wyższej niż 1% i nie
niższej niż 0,1% wydatków budżetu

Rozszerzono zakres uprawnień zarządu jst do wykonywania budżetu – możliwość
wprowadzania zmian w ramach działu w zakresie wydatków bieżących oraz
związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych JST

Doprecyzowano zakres wydatków niewygasających w budżecie jst; mogą
obejmować jedynie wydatki związane z realizację umów:
- w sprawie zamówienia publicznego
- które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy

Brak obowiązku opracowania układu wykonawczego budżetu oraz harmonogramu
realizacji budżetu
Ministerstwo Finansów
Nowy tryb zatwierdzania wykonania budżetu jst
Badania sprawozdania finansowego
W jednostkach samorządu terytorialnego, w których liczba mieszkańców, ustalona
przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok,
za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy przeprowadza się
corocznie badanie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości
Ministerstwo Finansów
Nowy tryb zatwierdzania wykonania budżetu jst
Właściwy
organ lub
komisja
do kiedy ?
co?
zarząd
do 31 III. roku
następującego
po roku
budżetowym
- przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
jst, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej - przekazuje
sprawozdanie także do opinii RIO
- przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdania samorządowych osób
prawnych oraz informację o stanie mienia jst
zarząd
do 31 V roku
następującego
…
przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie finansowe
komisja
rewizyjna
do 15 VI roku
następującego
…
- rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z
opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia. W przypadku gdy
jst jest zobowiązana do corocznego badania sprawozdania finansowego,
przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego
badania
- przedstawia organowi stanowiącemu wniosek w sprawie absolutorium dla
zarządu.
organ
stanowiący
do 30 VI roku
następującego
…
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jst wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu
organ
stanowiący
do 30 VI roku
następującego
…
rozpatruje wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się: 1) ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu,2) ze sprawozdaniem finansowym, 3) z opinią
z badania sprawozdania finansowego (jeśli w danej jst było badane sprawozdanie),
4) z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu, 5) informacją o stanie mienia
6) ze stanowiskiem komisji rewizyjnej
Ministerstwo Finansów
Zmiany w sprawozdawczości budżetowej
JST związane z nowa ustawą o finansach
publicznych
Zgodnie z ustawą wprowadzającą ustawę o finansach publicznych
do 31 grudnia 2010 r. trwać będzie okres przejściowy związany z
likwidacją gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych,
samorządowych funduszy celowych i rachunków dochodów
własnych. Powyższe zmiany znajdą swoje odzwierciedlenie w
sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.
Ministerstwo Finansów
Zmiany w sprawozdawczości budżetowej
JST związane z nowa ustawą o finansach
publicznych
W 2010 r. będą sporządzane sprawozdania:
Rb- 30- z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych ,
Rb - 31- z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,
Rb -33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych
nieposiadających osobowości prawnej ,
Rb -34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinasowanych.
Ministerstwo Finansów
Zmiany w sprawozdawczości budżetowej
JST związane z nowa ustawą o finansach
publicznych
Począwszy od 2011 r. nie będą sporządzane sprawozdania:

Rb - 30 - z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,

Rb- 31- z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,

Rb -33- z wykonania planów finansowych funduszy celowych
nieposiadających osobowości prawnej,

Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych .
Natomiast będą sporządzane sprawozdania:
•
Rb -30S – z wykonania planów finansowych samorządowych
zakładów budżetowych,
•
Rb - 34S – z wykonania dochodów i wydatków na warunkach,
o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.
Ministerstwo Finansów
Zmiany w sprawozdawczości budżetowej
JST związane z nowa ustawą o finansach
publicznych
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
art. 41 p. 5,6 i 7 zmieni się obieg sprawozdań Rb-Z i Rb-N.
Począwszy od 2011 r. sprawozdania te będą gromadzone i
przetwarzane przez GUS, Ministerstwo Finansów będzie
otrzymywać ww. sprawozdania do wiadomości.
Ministerstwo Finansów
System przekazywania sprawozdań z JST
do Regionalnych Izb Obrachunkowych i Min. Fin. obowiązujący w 2011 r.
Rb-N,
Rb-Z
budżetowe
Rb-27S
Rb-28S,
Rb-27ZZ,
Rb-50,
Rb-34S,
Rb-ST,
Rb-N,
Rb-Z
Do wiadomości
Zakłady
budżetowe
Rb-N,
Rb-Z
Rb-30S
GUS
RIO
Min. Fin.
SEJM
Do
JST
Rb-27S
Rb-28S,
Rb-27ZZ,
Rb-50,
Rb-34S,
Rb-PDP,
Rb-ST,
Rb-N,
Rb-NDS
Rb-Z
Rb-27ZZ
Rb-50
Ministerstwo Finansów
wiadomości
Jednostki
RIO
Dysponenci
główni
przekazujący
dotacje
EUROSTAT
Rb-27ZZ, Rb-50
(zbiorcze)
INNE
Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny prowadzi się w jst, jeżeli w uchwale budżetowej kwota
dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła
wysokość 40 mln zł

AW prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce albo usługodawca
niezatrudniony w jednostce

AW może być prowadzony przez usługodawcę, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej
kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów jest niższa niż
100 mln zł
Ministerstwo Finansów
Zmiany w zakresie gospodarowania
środkami europejskimi oraz innymi
środkami bezzwrotnymi
• Wyodrębnienie, w ramach budżetu państwa „budżetu
środków europejskich”.
• Deficyt związany ze środkami europejskimi nie jest
wliczany do deficytu budżetu państwa i jego
finansowanie stanowi dodatkową potrzebę pożyczkową
budżetu.
Ministerstwo Finansów
Zmiany w zakresie gospodarowania
środkami europejskimi oraz innymi
środkami bezzwrotnymi
•
Nadwyżka środków europejskich również nie jest wliczana do
budżetu państwa. Jest ona źródłem spłaty zobowiązań
budżetu państwa, zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu
środków europejskich
Ministerstwo Finansów
Zmiany w zakresie gospodarowania
środkami europejskimi oraz innymi
środkami bezzwrotnymi
• Zmieniony sposób dokonywania płatności dla
beneficjentów programów
• wprowadzenie odrębnego podmiotu – płatnika (Bank
Gospodarstwa Krajowego) dokonującego płatności
na rzecz beneficjentów
Ministerstwo Finansów
• Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje wszystkich
płatności w programach
na rzecz wszystkich beneficjentów
z rachunków otwartych w tym Banku przez Ministra
Finansów, z wyjątkiem wydatków dokonywanych w
ramach projektów pomocy technicznej.
• Oznacza to, że płatności realizowane przez BGK są
jedyną formą przekazywania środków beneficjentom, a
tym samym płatności te nie mają formy dotacji
rozwojowych.
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów
Dziękuję za uwagę
Ministerstwo Finansów
Download