Barbara Kawa Bogusław Kaczmarczyk - PTE Kraków

advertisement
Zeszyty
Naukowe nr 13
Kraków 2012
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Barbara Kawa
Bogusław Kaczmarczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wskaźnikowy i modelowy sposób
oceny sytuacji finansowej Gminy
Kraków na koniec 2011 roku
1. Wprowadzenie
Finanse publiczne z uwagi na rolę, jaką odgrywają zarówno w życiu społecznym, jak i gospodarczym kraju, znajdują się w centrum zainteresowania wielu
grup. Interesują się nimi nie tylko badacze, ale również politycy i społeczeństwo.
Właściwe zarządzanie finansami ma szczególne znaczenie w kraju o ustroju
demokratycznym, gdzie społeczeństwo ma prawo do wyrażania preferencji odnośnie do dostarczanych przez państwo dóbr [Nowe zarządzanie… 2011, s. 9]. Celem
artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność właściwego zarządzania finansami publicznymi oraz zaproponowanie narzędzia umożliwiającego efektywne
zarządzanie długiem publicznym. Nowa metoda zarządzania długiem publicznym została przedstawiona na przykładzie długu publicznego Gminy Kraków na
koniec 2011 r. i ma stanowić alternatywę dla stosowanej w samorządach analizy
wskaźnikowej.
Na gruncie przykładowej analizy wskaźnikowej oceny sytuacji finansowej
Gminy Kraków za 2011 r. w pracy postawiono następujące hipotezy badawcze:
1. Budowa i zastosowanie pakietu wskaźników może stanowić problem zarządzania budżetem JST, wnioskowanie bowiem zależy od kompozycji (dekompozycji) wybranych wskaźników.
2. Pojedyncze wskaźniki budżetowe co do zasady mają stosunkowo niską wartość poznawczą, są zbudowane z dwóch, trzech, maksymalnie czterech atrybutów.
200
Barbara Kawa, Bogusław Kaczmarczyk
3. Analiza wskaźnikowa jest rozwiązaniem niełącznym i niewieloatrybutowym.
4. Budżet Gminy Kraków opisany ustawą o finansach publicznych i rozporządzeniami wykonawczymi to budżet, dla którego na gruncie metod ilościowych
istnieje opis rocznego modelu zadłużenia w formule U × E = K.
2. Samorząd terytorialny i nadzór nad nim
Władza publiczna jest zasadniczo podzielona na władzę centralną i samorząd
terytorialny. Centralne władze państwowe oraz jednostki samorządu terytorialnego są podstawowymi pomiotami publicznoprawnymi prowadzącymi operacje finansowe zaliczane do finansów publicznych [Filipiak 2011, s. 19]. Zadania
wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego można usystematyzować
według dwóch podstawowych kryteriów: powszechności oraz przynależności
[Piotrowska-Marczak 1997, s. 17]. Podział według kryterium przynależności
klasyfikuje zadania do zadań własnych, zadań zleconych, zadań powierzonych
oraz zadań wspólnych. Z kolei pod względem powszechności zadania dzieli
się na obligatoryjne oraz fakultatywne. Skoro jednostki samorządu terytorialnego zostały powołane do realizacji określonych zadań, muszą zostać wyposażone w określone zasoby, w tym publiczne zasoby pieniądza. W istocie, jak
pisze B. Filipiak [2011, s. 20–21]: „finanse samorządowe to procesy gromadzenia
i wydatkowania publicznych środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w ich skład pomiotów oraz ich związków”. Węższe ujęcie finansów samorządowych wprowadza podział finansów samorządowych na
finanse regionalne i finanse lokalne. W ujęciu tym finanse regionalne to procesy
gromadzenia i wydatkowania publicznych środków finansowych jednostek samorządowych szczebla regionalnego, a finanse lokalne – jednostek samorządowych
znajdujących się poniżej szczebla regionalnego.
W jednostkach budżetowych ewidencja wykonania budżetu, tj. dochodów
i wydatków budżetowych, odbywa się zgodnie z zasadą kasową. Wymóg ten
wynika explicite z rozporządzenia Ministra Finansów, które stanowi, że państwowe jednostki budżetowe ujmują w księgach rachunkowych: podatkowe
i niepodatkowe dochody budżetu państwa i wydatki budżetu państwa faktycznie (kasowo) zrealizowane na rachunkach bankowych dochodów lub wydatków
budżetowych w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem okresu przejściowego określonego w odrębnych przepisach1. Ewidencja kasowa realizacji planu
§ 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów JST, jednostek budżeto1
Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji...
201
finansowego jednostki budżetowej pozwala kontrolować stan i zmiany środków
pieniężnych oraz ustalić nadwyżkę lub niedobór budżetu.
Zakres finansów samorządowych został usankcjonowany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego
wykonują zadania publicznie niezastrzeżone dla innych organów władz publicznych2. Konstytucja wskazuje gminę jako podstawową jednostkę samorządu terytorialnego.
Prezes
Rady
Ministrów
Wojewoda
RIO
JST
Rys. 1. Struktura nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
Źródło: opracowanie własne.
Nadzór nad samorządem terytorialnym jest uregulowany przez Konstytucję
RP oraz ustawę o samorządzie terytorialnym 3. Jest on pełniony na podstawie
kryterium legalności4 oraz zgodności z prawem5. Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego jest sprawowany przez wojewodów, Prezesa Rady Ministrów, a w zakresie spraw finansowych – przez regionalne izby obrachunkowe6.
Na rys. 1 zaprezentowano te zależności.
wych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza RP (Dz.U. 2010, nr 128, poz. 861).
2
Art. 16 ust. 2 i art. 163 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
3
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95).
4
Art. 171 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997,
nr 78, poz. 483).
5
Art. 85 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990, nr 16,
poz. 95).
6
Art. 171 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997,
nr 78, poz. 483); art. 86 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990,
nr 16, poz. 95).
202
Barbara Kawa, Bogusław Kaczmarczyk
3. Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego
3.1. Uwagi ogólne
W literaturze przedmiotu za instrument służący do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego uważa się analizę ekonomiczną. Celem
analizy ekonomicznej jest [Dylewski, Filipiak i Gorzałczyńska-Koczkodan 2011,
s. 10–11]:
– sporządzenie charakterystyk obrazujących aktywność samorządu terytorialnego, która umożliwi dokonanie oceny osiągniętych nakładów oraz efektów,
– ustalenie czynników, które mają wpływ na realizację przedsięwzięć oraz
zadań,
– podejmowanie zarówno decyzji finansowych, jak i zarządczych służących
zwiększeniu efektywności wydatkowania środków publicznych oraz podniesieniu
jakości zarządzania jednostką samorządową.
Zastosowanie analizy ekonomicznej nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w nowym zarządzaniu publicznym, w którym kładzie się nacisk na zwiększenie efektywności oraz racjonalności podejmowanych działań i decyzji. Do
analizy ekonomicznej zalicza się analizę strategiczną, analizę techniczno-ekonomiczną oraz analizę finansową [Dudycz i Wrzosek 2000, s. 11].
Ważną rolę w analizie ekonomicznej odgrywa analiza finansowa. Zajmuje się
ona badaniem stanu oraz rozwoju finansów jednostki samorządu terytorialnego
oraz diagnozą i analizą finansowych skutków podejmowanych decyzji oraz zrealizowanych działań [Dylewski, Filipiak i Gorzałczyńska-Koczkodan 2011, s. 12].
Dzięki zastosowaniu analizy finansowej organy zarządcze mogą stwierdzić m.in.,
czy czynniki odpowiedzialne za kształtowanie sytuacji finansowej mają trwały
trend, czy też nie, a także jakie czynniki determinują przebieg zjawisk finansowych.
3.2. Analiza wskaźnikowa
Istotne miejsce w analizie finansowej jednostek samorządu terytorialnego zajmuje analiza wskaźnikowa. Polega ona na analizowaniu i syntetycznym ujęciu
zbioru czynników oraz wyznaczaniu wskaźników. Wskaźniki są formułą ilorazową co najmniej dwóch wielkości liczbowych – ich wyznaczenie pozwala na
określenie relacji pomiędzy badanymi wielkościami. Do najczęściej stosowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego wskaźników należą:
1) wskaźnik ogólnego zadłużenia:
Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji...
WOZ =
203
ŁKD
⋅ 100%,
DBO
gdzie:
WOZ – wskaźnik ogólnego zadłużenia,
ŁKD – łączna kwota długu JST na koniec danego roku budżetowego,
DBO – dochody budżetu ogółem JST w danym roku budżetowym.
Zgodnie z wymogami ustawowymi wskaźnik ogólnego zadłużenia dla jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60%. Ponieważ jednak
w łącznej kwocie zadłużenia Gminy Kraków znajdują się również zobowiązania
niewymagalne (kredyty i pożyczki), przekroczenie przez wskaźnik ustawowego
progu 60% jest uzasadnione;
2) wskaźnik samodzielności finansowo-dochodowej:
WSFD =
DW
⋅ 100%,
DBO
gdzie:
WSFD – wskaźnik samodzielności finansowo-dochodowej,
DW – dochody własne JST na koniec danego roku budżetowego,
DBO – dochody budżetu ogółem JST w danym roku budżetowym.
Wskaźnik ten informuje o stopniu władztwa danej jednostki samorządu terytorialnego. Im wyższy jest wskaźnik, tym większe władztwo w zakresie możliwości kształtowania dochodów własnych, na które samorząd terytorialny ma
przynajmniej znaczący wpływ. Z kolei niska wartość wskaźnika oznacza duże
uzależnienie od zewnętrznych źródeł finansowania;
3) wskaźnik wielkości inwestycji na jednego mieszkańca w danym okresie
(n lat):
t =5
WINM 2007 − 2011 =
∑WM
t =1
,
LM
gdzie:
WINM2007–2011 – wielkość inwestycji na jednego mieszkańca w danym okresie
(n lat), dane za okres 2007–2011,
WM – suma wydatków majątkowych w danym roku t za okres 2007–2011,
LM – liczba mieszkańców danej JST.
Wysoka wartość wskaźnika świadczy o atrakcyjności danej jednostki samorządu terytorialnego, co może przyciągać zarówno mieszkańców, jak i inwe­
storów;
Barbara Kawa, Bogusław Kaczmarczyk
204
4) wskaźnik wielkości dochodów budżetowych na jednego mieszkańca JST
w danym okresie (n lat):
t =5
WDBNM2007 − 2011 =
∑DB
t =1
,
LM
gdzie:
WDBNM2007–2011 – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca
JST w danym okresie (n lat),
DB – suma dochodów budżetowych w danym roku budżetowym t za okres
2007–2011,
LM – liczba mieszkańców danej JST.
Wysoka wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca świadczy
o atrakcyjności jednostki samorządu terytorialnego i sygnalizuje kreowanie rozwoju. Może to zapobiegać odpływom ludności lokalnej oraz zachęcać do inwestowania;
5) wskaźnik zrealizowanych wydatków:
WZW =
WW
⋅ 100%,
WP
gdzie:
WZW – wskaźnik zrealizowanych wydatków,
WW – wydatki wykonane JST na koniec danego roku budżetowego,
WP – wydatki planowane JST w danym roku budżetowym.
Wskaźnik zrealizowanych wydatków pozwala na określenie stopnia wykonania wydatków w stosunku do zakładanej prognozy. Im wyższy jest wskaźnik,
w tym większym stopniu został zrealizowany plan;
6) wskaźnik zrealizowanych dochodów:
WZD =
DW
⋅ 100%,
DP
gdzie:
WZD – wskaźnik zrealizowanych dochodów,
DW – dochody wykonane JST na koniec danego roku budżetowego,
DP – dochody planowane JST w danym roku budżetowym.
Wskaźnik zrealizowanych dochodów określa stopień realizacji dochodów
w danym roku budżetowym w stosunku do zakładanego planu. Wysoki wskaźnik
oznacza realizację planu w dużym stopniu.
Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji...
205
3.3. Zestawienie wskaźników dla Gminy Kraków za 2011 rok
Poniższa tabela przedstawia zestawienie wartości omówionych wskaźników dla Gminy Kraków. Wskaźniki te zostały ustalone na podstawie danych za
2011 r.
Tabela 1. Nazwy i wartości wskaźników dla Gminy Kraków za 2011 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
Nazwa wskaźnika
WOZ
WSFD
WINM2007–2011
WDBNM2007–2011
WZW
WZD
Wielkość wskaźnika
64%
69%
4134 zł
20 738 zł
92%
93%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych Gminy Kraków za
lata 2007–2011, http://www.bip.krakow.rio.gov.pl/?c=410 (dostęp 24.06.2012).
W celu zaprezentowania alternatywy dla analizy wskaźnikowej poniżej zaprezentowano model stanowiący narzędzie do efektywnego zarządzania długiem
publicznym. Rozważmy na gruncie finansów JST układ własny. Układ własny
dotyczy sytuacji, kiedy brakuje porównania zewnętrznego dla analizowanych
danych stanowiących bazę wnioskowania co do zmiennej objaśnianej (zadłużenia
JST) na podstawie szeregu zmiennych objaśniających7.
Model w formule U × E = K zaprezentowano na przykładzie danych liczbowych Gminy Kraków według danych na koniec 2011 r.8
3.4. Modelowe ujęcie długu jednostki samorządu terytorialnego
w proponowanym standardzie U × E = K
Na gruncie postawionych w artykule hipotez: trzeciej, czwartej oraz definicji
układu własnego, zadłużenie Gminy Kraków można przedstawić w analitycznej
formule
U × E = K,
(1)
W przypadku JST nieporównywalność danych finansowo-księgowych i jakościowych
wynika w szczególności: z oryginalnej lokalizacji, dostępnej i posiadanej infrastruktury, czynników demograficznych, skali i wymiaru podatków lokalnych, czynników miastotwórczych, skali
dokonanych i planowanych inwestycji, skali redystrybucji podatków i innych środków budżetowych, środków unijnych itd.
8
Dane liczbowe zbadane i zweryfikowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kra­
kowie.
7
Barbara Kawa, Bogusław Kaczmarczyk
206
gdzie:
U – macierz atrybutów, zespół cech objaśniających zadłużenie JST9,
E – macierz poszukiwanych wag w układzie własnym analizy danej JST,
K – objaśniana wielkość zadłużenia danej JST.
W formule (1) ilość wag (estymatorów) e^i odpowiada dokładnie ilości atrybutów ui analizowanego układu własnego analizy danego budżetu JST. Jeżeli U jest
macierzą prostokątną i poziomą10, pełnego rzędu11, bez defektu12, to jednoznacznym rozwiązaniem dla równania i formuły (1) jest formuła (2) w postaci:
E^ = U+ × K,
(2)
gdzie:
E^ – poszukiwana macierz wag (e^1, e^2, …, e^23) dla zdefiniowanych analizowanego układu własnego atrybutów: od u1 do u23 włącznie,
U+ – macierz MP-odwrotna13 do macierzy U,
K – dane skumulowane zadłużenie Gminy Kraków za 2011 r., które wynosi
2134,46 mln zł.
Zestawienie danych dla analizowanego modelu zadłużenia Gminy Kraków:
U = [u1, u2 … u23] – zbiór atrybutów zawartych w sprawozdaniach branżowych typu „Rb – …”,
 e^1 
 e^ 
E^ =  2  – poszukiwana macierz dla branżowych wag modelu budżetu
 ... 


e^ 23 
Krakowa za 2011 r.
Na gruncie finansów JST macierz U to macierz atrybutów finansowo-księgowych.
9
def
W przykładzie macierz U ma wymiar prostokątny i poziomy ←
→ kiedy ilość wierszy
n (przypadków) jest mniejsza od ilości kolumn u (atrybutów, cech opisowych). W analizowanym
przykładzie n = 1, u = 23, n < u, macierz U ma wymiar 1 × 23, U1,23.
11
Rzędem macierzy r(U) nazywamy najwyższy stopień jej minorów różnych od zera. Macierz
prostokątna i pozioma jest pełnego rzędu, jeżeli r(Un,u) = n.
12
Defektem macierzy Un,u nazywamy liczbę określoną w formule: defekt d = min(n,u) –
– r(Un,u). W przykładzie U ma defekt d zerowy (jest bez defektu), czyli d = 1–1 = 0.
13
Klasa macierzy MP-odwrotnych oznaczona jest symbolem U+. Znajomość U+ pozwala
na jednoznaczne i ścisłe rozwiązanie układów równań liniowych. Macierz U+ ma szczególne
znaczenie w analizie przypadków, dla których ilość równań jest mniejsza od ilości atrybutów.
Estymatory (wagi modelu) uzyskane za pomocą macierzy MP-odwrotnej są najlepsze w sensie teorii estymacji, spełniają warunek minimalizacji normy euklidesowej dla wyrażenia
2
U × E − K = V = V T V → min ..
10
Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji...
207
W analizowanym przykładzie liczbowym zadłużenia Gminy Kraków za
2011 r. U jest macierzą jednowierszową. W takim przypadku poszukiwana
macierz odwrotna do U, czyli U+, jest zawsze w postaci:
U+ =
UT
U
2
,
(3)
gdzie:
UT – transpoza elementów macierzy U,
||U|| – norma euklidesowa U, czyli długość wektora U:
2
2
U
2
= (u12 + u2 2 + K + u232 ) ,
||U|| 2 – kwadrat normy euklidesowej macierzy U:
2
U
2
2
= (u12 + u22 + K + u232 ) =
i = 23
∑ ui2 .
i =1
W związku z formułami (2) i (3) macierz U dla układu własnego analizy, dla
której macierz U jest jednowierszowa i wielokolumnowa (wieloatrybutowa), ma
postać:
+
 +
 u1


 +
 u2
+
U =


 ...
u23+



u1
i = 23


∑ ui 2 
i =1

u
= i = 232 
∑ ui 2  .
i =1

...
... 
u
= i = 2323 

∑ ui 2 
i =1

=
Ostatecznie dla formuły (1) otrzymujemy rozwiązanie:
(4)
Barbara Kawa, Bogusław Kaczmarczyk
208
 +
 u1


 e ^1  
 ^   u2 +
e 2 
+
=
E^ = U × K = 
 ...  
 ^  
e 23   ...
u23+



u1
i = 23


∑ ui 2 
i =1

u
= i = 232 
∑ ui 2  × K.
i =1

...
... 
a
= i = 23u 

∑ ui 2 
i =1

=
(5)
Ponadto dla wynikowej formuły (5) rozwiązania modelu U × E = K istnieją
parametry dokładnościowe: wariancja resztowa δ02, macierz wariancji i kowariancji Cov(E^) oraz VaR14 analizowanej problemowo kwestii.
Na gruncie finansów JST uproszczony rachunek wyników dla Gminy Kraków
za 2011 r. przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Uproszczony, zagregowany rachunek wyników Gminy Kraków za 2011 r.
Atrybut
Pozycja
Dochody bieżące
u1
Wydatki bieżące
u11
Wynik z działalności bieżącej
Dochody majątkowe
u2
Wydatki majątkowe
u12
Wynik z działalności majątkowej
Nadwyżka budżetowa
u 23
Kwota
(w mln zł)
3152,82
2822,08
330,74
183,67
497,22
–313,55
17,19
Zadłużenie K
(w mln zł)
2134,46
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
– dane z wykonania budżetu Gminy Kraków za 2011 r., http://www.bip.krakow.rio.gov.pl/?c=515
(dostęp 25.06.2012).
Z zagregowanego rachunku wyników dla Gminy Kraków sporządzonego na
podstawie danych z wykonania budżetu Gminy w sposób jasny wynika powstanie na koniec 2011 r. nadwyżki budżetowej stanowiącej różnicę pomiędzy wpływami i wypływami.
14
Parametry dokładnościowe: 1) wariancja resztowa δ02 = E^T × E; 2) macierz wariancji –
kowariancji wektora niewiadomych Cov(E^) = δ02 × [I – (U+ × U)]; 3) VaR zadłużenia JST =
T
= 1,64 × (U × Cov ( E ^ ) × U × zadłużenie JST.
Opis atrybutu zadłużenia
Wydatki inwestycyjne
Skutki obniżenia górnych stawek podatków
Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)
u14
u15
u16
Dochody pochodzące ze środków UE
u10
Wpłaty JST do budżetu państwa
Podstawowe dochody podatkowe bez PIT i bez CIT
u9
u13
Przychody
u8
Wydatki majątkowe
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
u7
Wydatki bieżące
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne
u6
u11
Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie budżetów
u5
u12
Dochody własne
Dotacje
u4
Dochody majątkowe
u2
u3
Dochody bieżące
u1
–0,91
–63,93
–482,72
–67,11
–497,22
–2 822,08
99,17
1 240,59
470,02
17,55
74,68
708,28
343,59
2 284,62
183,67
3 152,82
E^ = U+ × K
Dane w mln zł
UT
odpowiada
Zmienna
objaśniana Zadłużenie Gminy Miejskiej Kraków na 31.12.2011 r.
K
Lp.
Model zadłużenia Gminy Kraków za 2011 r., U × E = K
Tabela 3. Budżet Miasta Krakowa i model zadłużenia w formule U × E = K
0,83
4 086,61
233 017,08
4 503,09
247 226,17
7 964 147,04
9 834,13
1 539 069,36
220 916,23
307,96
5 577,65
501 663,46
118 055,01
5 219 476,36
33 735,28
u i+
–0,000000034741
–0,000002437074
–0,000018402684
–0,000002558247
–0,000018955468
–0,000107586287
0,000003780552
0,000047295125
0,000017918477
0,000000669013
0,000002847166
0,000027001850
0,000013098740
0,000087096510
0,000007002118
0,000120194982
2134,46 mln zł
9 940 268,13
ui 2
–0,00007
–0,00520
–0,03928
–0,00546
–0,04046
–0,22964
0,00807
0,10095
0,03825
0,00143
0,00608
0,05763
0,02796
0,18590
0,01495
0,25655
e^i
Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji...
209
–3,37
–17,13
Wydatki realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów
przeciwdziałania narkomanii
Rozchody
Obsługa długu publicznego
Wydatki pochodzące ze środków UE
Nadwyżka budżetowa
u18
u19
u20
u21
u22
u23
0,32741
Źródło: opracowanie własne na podstawie konsultacji branżowej i materiałów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – dane z wykonania budżetu, http://www.bip.krakow.rio.gov.pl/?c=515 (dostęp 25.06.2012).
295,51
0,00140
17,19
0,000000655345
–0,00695
–0,03337
–0,00139
–0,00027
–0,00042
e^i
Kwadrat normy euklidesowej
26 230 871,13
Suma
Norma euklidesowa
5 121,61
–
Model zadłużenia w standardzie U × E = K
K = 2134,46 mln zł = Dochody bieżące × 0,25655 + … – Wydatki bieżące × 0,22964 – … + Nadwyżka budżetowa × 0,0014
–0,000003256526
–0,000015635450
–0,000000652954
–0,000000128348
–0,000000194905
u i+
–0,00923
12 855,76
7 296,83
168 207,82
293,35
11,33
26,14
ui 2
–0,000004322512
–113,38
–85,42
–410,13
–5,11
Skutki rozłożenia na raty, odroczenia
terminu płatności
Dane w mln zł
UT
Skutki umorzenia zaległości podatkowych
Opis atrybutu zadłużenia
u17
Lp.
cd. tabeli 3
210
Barbara Kawa, Bogusław Kaczmarczyk
Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji...
211
W tabeli 3, na podstawie konsultacji środowiskowej, przedstawiono 23 siły,
które wpływają na wielkość zadłużenia Gminy Kraków (zmienne objaśniające). Siły te stanowią atrybuty modelu i objaśniają wielkość długu publicznego
(zmienną objaśnianą). Dzięki takiemu zestawieniu powstaje model w postaci:
U × E = K z rozwiązaniem: E^ = U+ × K,
gdzie:
U+ – macierz MP-odwrotna do macierzy U stanowiącej zbiór zmiennych objaśniających, atrybutów, 23 sił (u1 – u23),
E^ – szukana macierz, określająca wagi poszczególnych atrybutów – ich
wpływ łączny na zmienną objaśnianą K,
K – zadłużenie Gminy Kraków na koniec 2011 r.
Model U × E = K poprzez znalezienie macierzy E^ jest rozwiązaniem równania:
u1 × e^1 + … + u23 × e^23 = K,
co zostało przedstawione w tabeli 3.
Na podstawie dokonanych obliczeń uzyskano następujące równanie opisujące
poziom zadłużenia:
K = 2134,46 mln zł = Dochody bieżące × 0,25655 + … –
– Wydatki bieżące × 0,22964 – … + Nadwyżka budżetowa × 0,0014.
Znajomość wpływu poszczególnych atrybutów na wielkość zadłużenia Gminy
Kraków pozwala na określenie zmian wielkości zadłużenia Gminy przy zmianie
parametrów strukturalnych (u1 – u23) tworzących model. Na gruncie metod zarządzania finansami publicznymi znajomość modelu zadłużenia może mieć zastosowanie w krótkoterminowej prognozie wielkości długu publicznego w kolejnym
roku na podstawie roku bazowego.
4. Zakończenie
W artykule przedstawiono wskaźnikowy (tradycyjny) i modelowy sposób
oceny finansów publicznych jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Kraków. Zaprezentowany wskaźnikowy sposób oceny finansów
publicznych potwierdza postawioną we wstępie hipotezę pierwszą, pokazując, że
zastosowanie grupy wskaźników stanowi problem w zarządzaniu budżetem JST
z uwagi na dowolność w doborze wykorzystywanych wskaźników. Fakt dowolności w doborze wskaźników potwierdza również, że analiza wskaźnikowa jest
rozwiązaniem niełącznym i niewieloatrybutowym, co z kolei potwierdza hipotezę
trzecią. Przedstawiona analiza wskaźnikowa pokazała również słabość i niską
212
Barbara Kawa, Bogusław Kaczmarczyk
wartość poznawczą pojedynczych wskaźników budżetowych, które zbudowane
są z maksymalnie czterech atrybutów. Potwierdza to hipotezę drugą. Z kolei
zaprezentowana autorska formuła U × E = K potwierdziła postawioną hipotezę
czwartą, dając odpowiedź na pytanie, jaki jest łączny wpływ 23 sił oddziałujących na zadłużenie Gminy Kraków według danych za 2011 r.
Przedstawiony model ekonometryczny stanowi narzędzie, które może służyć
do monitoringu stanu budżetu oraz długu jednostek samorządu terytorialnego.
Model dostarcza danych, które pozwalają nie tylko na ocenę sytuacji finansowej JST, ale także poprzez podstawienie prognozowanych wartości atrybutów, na
dokonanie prognozy wielkości długu publicznego – niezbędnej do efektywnego
zarządzania finansami publicznymi.
Literatura
Dudycz T., Wrzosek S. [2000], Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu,
Wrocław.
Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodan M. [2011], Analiza finansowa
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
Filipiak B. [2011], Finanse samorządowe – Nowe wyzwania – bieżące i perspektywiczne,
Difin, Warszawa.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz.
483).
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu [2011], red. S. Owsiak,
PWE, Warszawa.
Piotrowska-Marczak K. [1997], Finanse lokalne w Polsce, PWN, Warszawa.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów JST, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza RP, Dz.U.
2010, nr 128, poz. 861.
Sprawozdania finansowe Gminy Kraków za lata 2007–2011, Materiały Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie, http://www.bip.krakow.rio.gov.pl/?c=515.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
An Assessment of the Financial Standing of the Gmina of Krakow at the End
of 2011 with the Use of the Ratio and Model-based Analysis
The objective of the paper is to stress the necessity of effective public finance management
and the resulting need for an appropriate quantitative description of territorial government entities’
Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji...
213
indebtedness. The author presents the tools applied by territorial government entities for assessing
their financial condition including the commonly used ratio analysis. Also, the paper presents the
authors’ model for analysing and managing public debt, expressed as a matrix equation U × E = K,
in which the subsequent three matrices correspond to the Polish acronym of Cracow University
of Economics (UEK). The traditional ratio analysis and the authors’ public debt management
method are presented in the context of the public debt of the gmina of Krakow at the end of 2011.
The presented econometric model describes an overall impact of all factors (attributes) on the
indebtedness of the gmina of Krakow. The proposed solution may serve as an alternative to the
currently applied ratio analysis which makes use of ratios related to two or three attributes, while
an assessment of the territorial government’s financial standing is determined by the composition
(decomposition) of attributes. The model U × E = K facilitates assessing the entity’s financial
condition on the basis of an overall impact of all the attributes on the level of indebtedness in
a given budget year as well as provides the possibility of developing short-term public debt
forecasts.
Barbara Kawa – magister, doktorantka na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zainteresowania naukowo-badawcze: rachunkowość, teoria estymacji, wycena wartości niematerialnych i prawnych, sprawozdawczość finansowa.
e-mail: [email protected]
Bogusław Kaczmarczyk – magister, doktorant na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zainteresowania naukowo-badawcze: wielowymiarowe ujęcie estymacji wartości rynkowej przedsiębiorstw, wartość rynkowa i model VaR, finanse przedsiębiorstw, analizy ekonomiczne w warunkach
niepełnej informacji i braku informacji, teoria estymacji, wycena wartości niematerialnych i prawnych, nowe rozwiązania na gruncie badania sprawozdań finansowych.
e-mail: [email protected]
Download