Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji

advertisement
Aplikowanie o środki w ramach
Działania 5.2 PO KL w 2009 roku
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL
Departament Administracji Publicznej
Plan prezentacji
Obowiązujące dokumenty
Plan Działania 2009 - Konkursy
Kryteria wyboru
Zasady przeprowadzania konkursów
i wyboru projektów
Obowiązujące dokumenty
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) ,
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 984), Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr
216, poz. 1370), Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 19, poz. 100)
Plan Działania dla Priorytetu V PO KL na rok 2009 r.
rekomendowany uchwałą KM PO KL z dnia 17 marca 2009 r,
zatwierdzony pismem IZ PO KL z dnia 19 marca 2009 r.
Dokumentacja konkursowa - z dnia ogłoszenia
Zasady dokonywania wyboru projektów – wersja z 1 kwietnia 2009 r.
Etap aplikowania
• Zasady dokonywania wyboru projektów PO KL
• Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach PO KL
• Instrukcja wypełniania wniosku
• Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO
KL
• Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – Poradnik
• Zasady finansowania PO KL
• Zakres realizacji projektów partnerskich
• Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania
dofinansowania) w ramach PO KL
• Formy zabezpieczania realizacji projektów w ramach PO KL
Etap realizacji projektu
• Zasady finansowania PO KL
• Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO
KL
• Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013
• Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013
• Zasady raportowania o nieprawidłowościach
• Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa
zamówień publicznych
• Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Plan Działania 2009 - Konkursy
Konkurs nr 1/5.2.3/PO KL
Wzmocnienie potencjału RIO i SKO
Konkurs nr 2/5.2.1/PO KL
Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej
Konkurs nr 2/5.2.1/PO KL
Tryb naboru – konkurs otwarty
Typy projektów (9)
Kryteria wyboru:
• ogólne,
• dostępu formalne (6),
• dostępu merytoryczne (5),
• strategiczne(3)
Termin ogłoszenia konkursu - II kwartał 2009 r.
Alokacja – 200 mln PLN
Typy projektów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych,
Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na poziomie całej organizacji, w tym
w zakresie zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju
urzędów, i w wybranych aspektach jej funkcjonowania,
Wzmacnianie działów kadrowo-szkoleniowych jako centrów zarządzania
zasobami ludzkimi w JST,
Promowanie i wdrażanie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających
przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr
administracji samorządowej,
Szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów
administracji samorządowej,
Promowanie zasad, mechanizmów, procedur wzmacniających przejrzystość w
jednostkach samorządu terytorialnego,
Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych,
Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i
lokalnym
Wzmocnienie komórek w urzędach odpowiedzialnych za monitorowanie i
ewaluację polityk i strategii o zasięgu regionalnym lub lokalnym.
Kryteria dostępu formalne
1. Uprawnieni projektodawcy:
• samodzielnie - JST, związki JST, stowarzyszenia JST,
• w partnerstwie z JST - organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki
naukowe, instyucje szkoleniowe (z wyłaczeniem osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą),
2. Projektodawca składa jeden wniosek na kokurs,
3. JST jest liderem (wnioskodawcą) lub partnerem tylko
w jednym projekcie,
4. Minimalna wartośc projektu – 50 000 PLN
5. Maksymalna wartośc projektu – 5 000 000 PLN
6. Wkład własny – minimum 10% kosztów projektu
ogółem (JST)
Kryteria dostępu merytoryczne
1. grupa docelowa projektu: JST, biura związków JST,
2. zarządzanie projektem stanowi nie więcej niż 25%
wartości kosztów bezpośrednich,
3. limity wartości szkoleń językowych, komputerowych,
studiów podyplomowych – 20% (projekty do 1 mln
PLN), 15% (1-2 mln PLN), 10% (powyżej 2 mln PLN),
4. Określenie w pkt 3.4 wniosku co najmniej 1 rezultatu w
każdym z trzech filarów dobrego rządzenia (państwo
prawa, skuteczność i efektywność, partycypacja i
przejrzystość) dla każdego urzędu objętego wsparciem
5. Określenie wskaźnikowe rezultatów oraz wskazanie
sposobu monitorowania
Kryteria strategiczne
1.
2.
3.
Projekt opracowany na podstawie diagnozy funkcjonowania i
zgodny z przyjętym przez każdą jednostką samorządu
terytorialnego - objętą wsparciem w ramach projektu programem usprawnienia pracy urzędu gminy (miasta),
starostwa powiatowego albo urzędu marszałkowskiego za
pomocą określonej metodologii (np. EFQM, CAF lub PRI)
– 3 pkt,
Grupę docelową w projekcie w co najmniej 20 % stanowią
osoby należące do grupy wiekowej 45+ (w przypadku działań
szkoleniowych) oraz wsparcie w ramach projektu zostało
dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej
– 4 pkt,
Projekt zakłada realizację co najmniej jednego zadania
służącego stałej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz
porównywaniu jakości wybranych usług publicznych pomiędzy
co najmniej 5 urzędami JST – 4 pkt.
Nowy Generator – więcej znaków!!!
Zmiany w zasadach wyboru – korzystniejsze!!!
Procedura wyboru
Ogłoszenie o konkursie
Ocena formalna wniosków
Ocena merytoryczna wniosków
(KOP)
Konkurs otwarty – składanie
wniosków do wyczerpania alokacji
14 dni roboczych
nie później niż 30 dni od daty
wpływu pierwszego wniosku
Lista rankingowa
Negocjacje
Podpisanie umów
5 dni roboczych od przekazania
pisma przez IW na podjęcie
negocjacji i 20 dni roboczych na
ich zakończenie
Minimum 5-6 miesięcy od
ogłoszenia konkursu
Ogłoszenie o konkursie
• dokumentacja konkursowa - kryteria wyboru (PD)
• ogłoszenie prasowe - w dzienniku ogólnopolskim,
w siedzibie IP2,
• ogłoszenie internetowe - www.mswia.gov.pl,
www.efs.gov.pl, portal NGO,
• informacje udzielane telefonicznie - osoba do kontaktów
wskazana w dokumentacji (najczęściej zadawane pytania,
pytania szczegółowe odnośnie kryteriów wyboru,
kwalifikowalności wydtków, itp.),
• informacje udzielane pisemnie – adres email:
[email protected]
Składanie wniosków
TAK - osobiście, kurierem, pocztą
NIE - faksem, e-mailem
• sposób przygotowania i złożenia wniosku
(załączników) określony w dokumentacji
konkursowej – lista sprawdzająca dla
projektodawcy,
• poświadczenie złożenia wniosku,
• możliwość wycofania wniosku,
Ocena formalna
• pracownicy IP2 w oparciu o kryteria wyboru – ogólne i
dostępu,
• karta oceny formalnej,
• odrzucenie – katalog uchybień formalnych w
dokumentacji konkursowej,
• pismo informujące:
wniosek poprawny i skierowany na KOP + numer KSI,
wniosek odrzucony (pouczenie o możliwości wniesienia protestu)
niezgodność z kryteriami zawartymi w dokumentacji
konkursowej (lista sprawdzająca poprawność wypełnienia
wniosku) skutkuje odrzuceniem wniosku !!!
Najczęściej popełniane błędy formalne
• źle obliczony / brak zadeklarowanego wkładu własnego
(przelicz budżet),
• wydruk próbny (podgląd wydruku),
• brak wersji .xml (tylko .pdf), inna wersja wniosku niż
wydrukowana,
• złożenie wniosku/ załączników w 1 egzemplarzu,
• wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się
o dofinansowanie
• niewłaściwa grupa odbiorców pomocy,
• brak załączników,
• niepoprawny sposób potwierdzania dokumentów „za zgodność
z oryginałem”,
• podpisanie wniosku przez osoby nieuprawnione do
podejmowania decyzji (jednodniowe zastępstwa),
Ocena merytoryczna
• asesorzy, pracownicy IP2 – w oparciu o kryteria
wyboru – dostępu, merytoryczne, horyzontalne,
strategiczne,
• eksperci – opinia obligatoryjna i fakultatywna,
• deklaracja poufności w stosunku do wszystkich
ocenianych na KOP,
• karta oceny merytorycznej (wagi punktowe),
• pismo informujące do wnioskodawców:
 przyjęcie projektu do realizacji + możliwość podjęcia negocjacji
 wyczerpanie limitu środków
 odrzucenie projektu (pouczenie o możliwości wniesienia protestu)
• odrzucenie wniosku – katalog uchybień formalnych w
dokumentacji konkursowej
Najczęściej popełniane błędy merytoryczne
• brak diagnozy problemu, przedstawienia sytuacji wyjściowej
• określanie celu projektu jako celu Działania 5.2, POKL,
• brak relacji pomiędzy celem / rezultatami / działaniami
podejmowanymi w projekcie,
• zaplanowanie wydatków innych niż opisane w treści projektu,
• zawyżone wydatki związane z zarządzaniem, promocją
projektu,
• planowanie wydatków na drobny sprzęt bez wpływu na
osiągnięcie celu projektu,
• brak opisu sposobu rekrutacji personelu i uczestników,
• rezultaty projektu nie są SMART – szczegółowe, mierzalne,
trafne, realistyczne, określone w czasie,
• brak metodologii obliczenia wkładu własnego,
• (nie)kwalifikowalność wydatków
Standard minimum – spełnić 2!
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn –
Poradnik,
Respektowanie zasady w punktach wniosku:
• 3.1 - analiza sytuacji (dane ilościowe, zasięg i
obszar),
• 3.3 - działania odpowiadają na nierówności,
• 3.4 - rezultaty w podziale na płeć i wynikają z
analizy,
• 3.5 – równościowy sposób zarządzania
projektem
Lista rankingowa
• wnioski ocenione przez KOP (rekomendowane –
spełniające kryteria i odrzucone),
• listę zatwierdza Minister właściwy ds.
administracji publicznej,
• publikacja listy niezwłocznie po podpisaniu
(www, siedziba IP2)
Procedura odwoławcza
Etap przedsądowy
IP2 (protest) / IZ (odwołanie)
Etap sądowy
(tylko ocena negatywna)
Protest do IP2
• na etapie oceny formalnej i merytorycznej,
• 14 dni od daty otrzymania pisma o odrzuceniu wniosku
(potwierdzenie wpływu do IP2)
• forma pisemna ze wskazaniem zarzutów (formularz),
• faksem – NIE!!!,
• ponowne sprawdzenie zgodności wniosku
z kryteriami wyboru określonymi w dokumentacji konkursowej,
• załączyć dokumentację sprawy,
• rozstrzygniecie w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
wpływu do IP2 (uwzględniony / odrzucony),
• bez rozpatrzenia – katalog przypadków w Zasadach wyboru….
• można wycofać protest przed upływem terminu rozpatrzenia
(brak możliwości wniesienia skargi do sądu)
Odwołanie do IZ PO KL
•
•
•
•
po negatywnym rozpatrzeniu protestu przez IP2,
7 dni od daty otrzymania informacji,
bez rozpatrzenia – katalog przypadków w Zasadach wyboru….
rozstrzygniecie w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania
przez IZ PO KL,
• można wycofać odwołanie przed upływem terminu rozpatrzenia
(brak możliwości wniesienia skargi do sądu)
• uwzględnione - powtórna ocena formalna lub merytoryczna +
opinia eksperta
• nieuwzględnione - uzasadnienie (pouczenie o możliwości
wniesienia skargi do sądu administracyjnego),
Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla PO
Wykorzystanie rezerwy finansowej
• projekty ocenione pozytywnie w procedurze
odwoławczej,
• kolejne projekty z listy rankingowej,
• nowy konkurs,
przy zachowaniu zasady równego traktowania
beneficjentów w ramach konkursu
Negocjacje
• wszystkie projekty rekomendowane do dofinansowania,
• dotyczą zakresu merytorycznego i budżetu, metodologii
liczenia kosztów pośrednich,
• rozpoczęcie procedury negocjacji w terminie 5 dni od
daty otrzymania pisma informującego i zakończenie
w ciągu 20 dni,
• jedna możliwość poprawienia wniosku,
• możliwe zwiększenie wartości projektu - do 5%
• w przypadku rezygnacji z podpisania umowy – bez
prawa do protestu / odwołania / skargi do sądu
Załączniki do umowy
• niedostarczenie kompletu (2 egzemplarze) w terminie
oznacza rezygnację z ubiegania się o
dofinansowanie!!!
• lista wymaganych załączników – dokumentacja
• ocena treści załączników przez IP2 (brak
podpisów/pieczęci osób uprawnionych, niewłaściwe
upoważnienia do reprezentacji i podpisywania
dokumentów, …. , nieprawidłowe poświadczenia za
zgodność z oryginałem, błędy rachunkowe w
harmonogramie płatności, itp.)
Podpisywanie umów
• zatwierdzony wniosek po negocjacjach,
• poprawne, w komplecie i w terminie złożone
załączniki,
• standardowy wzór umowy,
• w siedzibie IP2 / korespondencyjnie,
• złożenie zabezpieczeń realizacji umowy,
• lista umów podpisanych sukcesywnie
zamieszczana na stronie internetowej oraz
siedzibie IP2 (nie rzadziej niż raz na miesiąc)
Dziękuję za uwagę
IP2 PO KL w MSWiA
e-mail: [email protected]
PYTANIA
Download