Zasady dokonywania zamian w projekcie

advertisement
Zmiany w projektach
6.2 PO KL
Zmiany w projektach
Realizacja Projektu powinna przebiegać
zgodnie postanowieniami
Umowy o dofinansowanie projektu,
a w szczególności z załącznikami
do umowy:
• z wnioskiem o dofinansowanie projektu
• z harmonogramem płatności
• z harmonogramem realizacji projektu
Zmiany w projektach
Zmiany w projektach
dokonywane są
na podstawie § 25 umowy
o dofinansowanie projektu
Zmiany w projektach
Zmiany w projekcie są możliwe
pod warunkiem, że:
• nie będą zagrożone cele realizacji
projektu
(określone we wniosku o
dofinansowanie)
• wartość kwoty dofinansowania nie
zostanie zwiększona
Zmiany w projektach
Zmiany w projekcie są możliwe pod
warunkiem, że:
• nie wpłyną na obniżenie racjonalności i
efektywności projektu
• nie będą próbą przywrócenia stanu
projektu sprzed podpisania umowy
(sprzed negocjacji)
Zmiany w projektach
Zmiany w projekcie dzielimy na:
• wymagające zgody IP2
(§ 25 ust 1 umowy)
• niewymagające zgody IP2
(§ 25 ust 2 umowy)
Zmiany w projektach
Zmiany niewymagające zgody IP 2:
dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć
w budżecie projektu określonym w
zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie
projektu do 10% wartości środków
alokowanych na zadanie
(limit 10% dotyczy zadania, z którego
przesuwane są środki oraz zadania,
na które przesuwane są środki),
Zmiany w projektach
Ograniczenia „zasady 10%”
wynikające z umowy:
Przesunięcia te nie mogą:
• zwiększać wysokości środków
dotyczących cross-financingu;
• zwiększać łącznej wartości zadania
odnoszącego się do zarządzania
Projektem
• zmieniać wysokości wydatków pomiędzy
latami realizacji projektu;
Zmiany w projektach
Ponadto:
zgodnie z § 25 ust 3 umowy zwiększenie
łącznej kwoty przeznaczonej na
wynagrodzenia personelu w ramach
zadania odnoszącego się do
zarządzania projektem wymaga zgody
Instytucji Wdrażającej
Zmiany w projektach
Wszelkie inne odstępstwa od
założeń określonych w
zatwierdzonym wniosku
o dofinansowanie stanowią
modyfikację projektu i wymagają
zgłoszenia oraz uzyskania
pisemnej zgody WUP
Zmiany w projektach
Zgłoszenie zmian do WUP
• w formie pisemnej (pismo z uzasadnieniem ,
formularz zmian, zmieniony wniosek o
dofinansowanie projektu)
• nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym
zakończeniem realizacji projektu
Akceptacja zmian przez WUP (IP2):
• analiza wniosku beneficjenta o wprowadzenie zmian
• zgoda w formie pisemnej w terminie 15 dni
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia (od daty
wpływu pisma do WUP)
Zmiany w projektach
Zmiany wymagające aneksowania umowy
o dofinansowanie projektu
Zmiany w umowie wprowadzane w formie aneksu
mogą dotyczyć:
• zmian prawno-organizacyjnych w statusie
beneficjenta
• nazwy beneficjenta
• adresu/siedziby beneficjenta
• zmiany kwoty dofinansowania
• zmiany kwoty wkładu własnego
• zmiana nr rachunku bankowego
• zmiana sposobu rozliczania kosztów pośrednich
Download