Jakie projekty mogą być złożone w konkursie „Nowoczesny HR”?

advertisement
2011
Konkurs „Nowoczesny HR”
Warszawa, 28 marca 2011
O czym będziemy dziś rozmawiać?

Jakie projekty mogą być złożone w konkursie „Nowoczesny HR”?

Jakie są cele konkursu „Nowoczesny HR”?

Na jakich projektach nam zależy?

Harmonogram i budżet.

Kwestie do dyskusji.
Jakie projekty mogą być złożone w konkursie „Nowoczesny HR”?

Tworzenie warunków i rozwiązań organizacyjnych do przekazywania wiedzy
pomiędzy pracownikami w wieku 50+ a pozostałymi pracownikami
przedsiębiorstwa.

Poprawa komunikacji pomiędzy pokoleniami w firmie z uwzględnieniem osób 50+.

Dostosowanie warunków pracy do specyficznych potrzeb pracowników 50+.

Optymalizacja wykorzystania potencjału pracowników 50+ do potrzeb organizacji.

Tworzenie i wdrażanie narzędzi pomiaru wiedzy przedsiębiorstwa.

Kontrybucja pracowników w budowę wiedzy przedsiębiorstwa.

Motywowanie pracowników do budowania wiedzy przedsiębiorstwa.

Tworzenie i wdrażanie narzędzi służących przeprowadzeniu procesu zmiany w
przedsiębiorstwie.
Jakie projekty mogą być złożone w konkursie „Nowoczesny HR”?

Projekt musi zaproponować:
•
Dotarcie do nowych grup odbiorców lub rozwiązanie nowych problemów,
•
Nowe zastosowania znanych rozwiązań,
•
Modyfikację znanych rozwiązań.

2 etapy realizacji projektu.

2 grupy: użytkownicy i odbiorcy.

Promocja rozwiązania.
Jakie są cele konkursu „Nowoczesny HR”?

Wspieranie roli i misji HR w przedsiębiorstwach.

Stymulowanie powstania nowych narzędzi dopasowanych do potrzeb
firm w Polsce.

Stworzenie „bazy rozwiązań” które mogą służyć kolejnym firmom.
Na jakich projektach nam zależy?

Osadzenie w problemach przedsiębiorstwa
Projekt musi odpowiadać na realne potrzeby określonej organizacji i wynikać z
analizy jej sytuacji i potrzeb. Taki wniosek oparty jest o rzeczywiste potrzeby, a
także zakłada stworzenie narzędzi, które na nie odpowiadają

Nowe instrumenty i sposoby działania
Efektem projektu musi być nowe narzędzie lub sposób działania. Taki wniosek
będzie miał właściwy poziom innowacyjności i nie będzie kosmetyczną
modyfikacją.

Testowanie w warunkach rzeczywistej organizacji
Produkty projektu muszą być testowane na organizacji wnioskodawcy, czyli tam,
gdzie są problemy, które mają rozwiązać. W takim projekcie aktywny udział biorą
przedsiębiorcy, których problemy są podstawą projektu.
Na jakich projektach nam zależy?

Realność zastosowania w szerszej skali
Osadzenie projektu w potrzebach przedsiębiorstwa stwarza duże
prawdopodobieństwo, że będzie on nie tylko źródłem użytecznych rozwiązań
odpowiadających na konkretne problemy, ale również rozwiązaniem
przetestowanym. Produkt mysi być na tyle uniwersalny by mógł być wdrożony w
jak największej liczbie firm.

Dopasowanie do precyzyjnie określonych tematów
Projekty muszą odwoływać się do z góry określonych tematów. Takie projekty
będą skoncentrowane na problemach, których rozwiązywanie jest wyzwaniem dla
gospodarki oraz na problemach, które występują w dużej skali i w wypadku których
upowszechnianie rozwiązań jest szczególnie potrzebne.
Harmonogram i budżet

Publikacja
projektu
dokumentacji
konkursowej
–
przełom
kwietnia/maja 2011 r.

Konsultacje wytycznych, dopracowanie

Praca nad wytycznymi konkursowymi – marzec – wrzesień 2011 r.

Konkurs – IV kwartał 2011 r.
Kwestie do dyskusji

Jak rozumieją Państwo tematy konkursu?

Jakie projekty przychodzą Państwu do głowy po zapoznaniu się z
kryteriami wyboru projektów?

W jakie projekty w ramach tych kryteriów nie warto inwestować?

Jakich projektów zarządy nie chcą finansować a które zdaniem
Państwa mają największe przełożenie na rozwój organizacji?

Czy są projekty, realizowane za granicą, które chcieliby Państwo
zaadoptować w Polsce?
Download