FUNKCJONOWANIE KONT WYNIKOWYCH

advertisement
FUNKCJONOWANIE KONT WYNIKOWYCH
RÓŻNE KONTA
/1/
KOSZTY RODZAJOWE
/1/
II
WYNIK FINANSOWY
II
I
STRATY NADZWYCZAJNE
/3/
/3/
IV
PRZYCHODY
I
/5/
V
IV
III
III
V
Treść operacji:
1 - poniesione koszty (np.. Zużycie środków trwałych, materiałów, wynagrodzenia, usługi obce itp.)
2 - osiągnięte przychody (na podstawie faktur wystawionych od odbiorców)
3 - straty nadzwyczajne
4 - zyski nadzwyczajne
5 - naliczony podatek dochodowy
Księgowanie na koniec okresu
I - przeksięgowanie przychodów
II - przeksięgowanie kosztów
III - przeksięgowanie zysków nadzwyczajnych
IV - przeksięgowanie strat nadzwyczajnych
V - przeksięgowanie podatku dochodowego
/2/
ZYSKI NADZWYCZAJNE
PODATEK DOCHODOWY
/5/
/2/
RÓŻNE KONTA
/4/
/4/
Download