konta-wynikowe

advertisement
3
KONTA WYNIKOWE
Konta wynikowe służą do przedstawiania procesów gospodarczych jedn. gosp. i określenia
wyników finansowych tej jednostki. Informacje te, są potrzebne do sprawozdania finansowego pod
nazwą "rachunek wyników" Zasady funkcjonowania kont wynikowych:
służą do ujęcia procesów gospodarczych i ustalenia wyniku finansowego, powstają z pionowego
podziału konta "wynik finansowy", są to szczególnego rodzaju konta korygujące powodujące
zmiany dodatnie i ujemne kapitałów własnych (zysk powiększa a strata pomniejsza kapitały
własne), konta wynikowe nie otwiera się stanami początkowymi, powstają w ciągu roku
obrotowego z chwilą ich wystąpienia i nie wykazują salda końcowego, obroty kont wynikowych
kumulujemy za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesięczne), aż do końca roku obrotowego.
Na koniec roku obrotowego przenosimy je na "wynik finansowy", Konta wynikowe nie wykazują
salda, służą do ustalenia wyniku finansowego. Otwiera się je z chwilą ich wystąpienia a zamyka na
koniec roku obrotowego. Konta wynikowe służą do ewidencji operacji wynikowych związanych
kategoriami takich jak:
Koszty / straty nadzwyczajne
Przychody / zyski nadzwyczajne
Wynik finansowy
KONTO PRZYCHODÓW / ZYSKÓW NADZWYCZAJNYCH
Na koncie przychodów wszelkie przychody są księgowane po stronie Credit, a ich ewentualne
zmniejszenia po stronie Debet. Na koncie zysków nadzwyczajnych księgowanie odbywa się tak
samo. Winien Ma . Na kocie dochodów księguje się po stronie Ma przychody np. ze sprzedaży lub
należności jakie mamy otrzymać za towary lub usługi które produkujemy. Powstaje wtedy
powiększenie aktywów przedsiębiorstwa. (aktywa w bilansie zapis po Wn a na koncie dochodów po
Ma zgodnie z zasadą podwójnego zapisu)
KONTO KOSZTÓW / STRAT NADZWYCZAJNYCH
Konta kosztów i strat nadzwyczajnych rejestrują wszelkie poniesione koszty lub straty po stronie
Debet. Ich ewentualne zmniejszenia są rejestrowane na kontach kosztowych po stronie Wn
Wn Ma
Koszty to np.: zużycie składników majątku, wynagrodzenia dla pracowników.
KONTO WYNIKU FINASOWEGO
Konto to służy do konfrontacji poniesionych kosztów i strat nadzwyczajnych w stosunku do
przychodów i zysków nadzwyczajnych
Jest to konto bilansowo - wynikowe ponieważ: bilansowe - gdyż przekazuje swoje saldo do bilansu
jako zysk lub stratę, wynikowe - gdyż służy do ustalenia zysku lub straty. DT
WYNIK FINANSOWY
CT
Koszty (działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej, i finansowe),
Konta wynikowe i zasada ich funkcjonowania
Operacje wynikowe i ich ujęcie w systemie rachunkowości
Funkcjonowanie kont wynikowych - Przychody operacyjne
Operacje gospodarcze
Konta wynikowe i wynik finansowy
Konta bilansowe
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download