Lista 6

advertisement
Lista nr 6: Sprawozdania finansowe w programie Rewizor
Zadanie 1. Sporządzanie i wydrukowanie bilansu zamknięcia
Na początku należy zdefiniować sprawozdanie finansowe – bilans. Salda Wn i Ma muszą
zostać przypisane do odpowiednich pozycji aktywów i pasywów bilansu. W tym celu
wybieramy na liście modułów Sprawozdania/ Bilans. Posługując się opcją Definiuj wchodzimy
w okienku, gdzie widzimy po lewej stronie układ bilansu zgodny z Ustawą o rachunkowości, a
po lewej stronie listę kont. Teraz trzeba będzie przypisać poszczególne konta do
odpowiednich pozycji w bilansie podając czy mamy do czynienia z saldem Wn (konta
aktywne) czy Ma (konta pasywne) poprzez funkcję Dodaj. Po zakończeniu operacji
dodawania kont do pozycji bilansu wybierz opcję Wylicz a następnie Drukuj/ Podgląd
wydruku.
Zadanie 2. Sporządzanie rachunku zysków i strat
Podobnie jak w przypadku bilansu czy deklaracji skarbowych, jeśli nie korzystamy z
automatycznego planu kont (utworzyliśmy własny albo dokonaliśmy modyfikacji
automatycznie wygenerowanego planu kont przez program Rewizor) to musimy najpierw
zdefiniować rachunek zysków i strat (RZS).
Są dwie możliwości sporządzania RZS. Możemy go sporządzić w wersji porównawczej
opierając się na kontach zespołu „4” lub kalkulacyjnej na kontach zespołu „5”. Dodatkowo
można wybrać sposób prezentacji: w jednej lub dwóch kolumnach. Łącznie mamy więc 4
możliwe warianty (w bilansie były tylko dwa: bilans uproszczony lub pełny).
Decyzja o wyborze rodzaju RZS zależy od tego, w jakim układzie jest prowadzona ewidencja
kosztów: np. aby sporządzić RZS w wersji kalkulacyjnej konieczne jest prowadzenie ewidencji
kosztów na kontach zespołu 5.
Zadanie 3: Księgowanie wyniku finansowego
Księgowanie wyniku finansowego proszę wykonać dla firmy utworzonej przez Państwa na
wcześniejszych zajęciach. Księgowanie wyniku finansowego będzie polegało na
wyksięgowaniu poszczególnych kategorii składających się na wynik finansowy i ich kont i na
zaksięgowaniu ich na koncie Wynik finansowy (konto 860). Dla państwa firmy wynik
finansowy powinien być ustalany dla kont zespołu „5” czyli w wariancie kalkulacyjnym.
Aby zaksięgować wynik finansowy należy wejść w Dekretacja i księgowanie, wybrać opcję
Dodaj (tak jak robiliśmy przy fakturach). Jako nazwę dokumentu proszę wpisać PK oraz nr np.
PK 1/05/2014 a w kategoriach wybrać Wynik finansowy (jeśli go nie, to należy taką kategorię
dodać). Zaznaczamy: bilansowanie całości dekretu. Nie ustalamy powiązań.
a) Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży towarów
Z konta 730 Przychody ze sprzedaży towarów po stronie Wn (bo operację
przeksięgowania zaznaczymy zawsze po przeciwnej stronie niż była ona pierwotnie
księgowana) wpisujemy kwotę, która odpowiada sumie przychodów na tym koncie.
Lista nr 6: Sprawozdania finansowe w programie Rewizor
W Treście operacji wpisujemy: Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży towarów
na wynik finansowy
W koncie 860 Wynik finansowy po stronie ma wpisujemy tą samą kwotę co w
punkcie powyższym i podajemy taką samą treść operacji.
b) Przeksięgowanie wartości sprzedanych towarów, kosztów handlowych i pozostałych
kosztów operacyjnych:
Jeśli w przypadku Państwa firmy testowej występowały konta 731, 503 i 761 to
należy:
 Z konta 731 Wartość sprzedanych towarów przeksięgować po stronie Ma i
zaksięgować na koncie 860 po stronie Wn.
 Z Konta 503 Koszty handlowe (koszty związane z amortyzacją i umorzeniem)
przeksięgować po stronie Ma i zaksięgować na koncie 860 po stronie Wn.
 Z konta 761 Pozostałe koszta operacyjne przeksięgować po stronie Ma (nie
umorzona część środków trwałych) i zaksięgować po stronie Wn na koncie
860.
Zadanie 4: Sporządzenie RZS
Aby zdefiniować RZS (w dowolnym układzie) należy wejść w Sprawozdania i wybrać opcję
Definiuj. Proszę przećwiczyć wyliczanie i drukowanie RZS w obu wersjach.
a) Dla utworzonej przez Państwa firmy można spróbować samodzielnie zdefiniować
RZS
Podobnie jak przy bilansie odpowiednim pozycjom RZS trzeba przypisać numery kont. Należy
pamiętać, że tutaj będziemy mieli do czynienia z obrotami Ma (w przypadku przychodów) i
obrotami Wn (w przypadku kosztów) a nie saldami, jak było przy bilansie. Konto z podatkiem
dochodowym, jeśli takie u Państwa występuje, również będzie opisane obrotem Wn.
b) Dla jednej z firm testowych:
Można też skorzystać z gotowych (już zdefiniowanych w programie) postaci RZS i po
wybraniu odpowiedniego roku obrotowego nacisnąć wylicz dla danych wygenerowanych
losowo przez program dla firmy testowej. Proszę przećwiczyć eksportowanie RZS do pliku
(funkcja Drukuj/Eksport).
Zadanie 5. Sporządzanie i wydrukowanie rachunku przepływów pieniężnych
Podobnie jak przy bilansie i rachunku zysków i strat, również rachunek przepływów
pieniężnych można wygenerować z listy modułów lub z pasku narzędzi po lewej stronie
ekranu w Sprawozdaniach. Rachunek przepływów pieniężnych jest dostępny w dwóch
wariantach: pośrednim i bezpośrednim.
Lista nr 6: Sprawozdania finansowe w programie Rewizor
Można go zdefiniować, lub przyjąć domyślne ustawienia. Definiowanie znowu polega na tym,
by poszczególne konta przypisać do odpowiednich pozycji rachunku przepływów
pieniężnych. Następnie ustawiamy dzień sprawozdania (uwaga na to, jaki rok obrotowy jest
aktualnie włączony w programie) i dajemy wylicz.
Tworzenie i drukowanie rachunku przepływów pieniężnych proszę przećwiczyć dla firmy
testowej (i/ lub państwa firmy).
Download