Jak dobrze przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową

advertisement
Jak dobrze przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową dla celów kredytowych
z uwzględnieniem zjawiska kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych
Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA)
Termin: 20-21.06; 30-31.10; 11-12.12.2017 r.
Wykładowca:
Analityk z 27 letnim stażem, doświadczenie w bankowości i biznesie
W różnych strukturach biznesowych pełni funkcję: prezesa zarządu, głównego księgowego, dyrektora
finansowego. Specjalizuje się w doradztwie ekonomicznym, finansowym, prawnym i księgowym.
Adresaci:
pracownicy pionu kredytowego, analitycy pracownicy pionu kredytowego, analitycy.
Cele kursu i cele szczegółowe:
nabycie umiejętności interpretacji sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w zakresie bieżącej i
przyszłej oceny zdolności kredytowej na tle zmiennych warunków mikro- i makroekonomicznych, ze
szczególnym uwzględnieniem analizy typu cash flow. Omówienie problematyki
m.in. pułapek
bilansowych i zjawiska kreatywnej księgowości oraz praktycznych mechanizmów ograniczających, w
takich przypadkach, ryzyko kredytowe
Wymagania wstępne:
Szkolenie jest dostępne dla wszystkich, nie wymaga spełnienia warunków wstępnych
Metodyka:
Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:
wykładów – prezentacji multimedialnej
dyskusji grupy
case study - analizy przypadków
ćwiczeń – warsztatów indywidualnych lub w podgrupach.
Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo-
praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.
Program:
Rola informacji księgowej i finansowej w ocenie przedsiębiorstwa
o
zdarzenia gospodarcze i sprawozdania finansowe na gruncie znowelizowanej UoR
nowy system / systemy prawa bilansowego w Polsce (PSR, KSR. MSR/MSSF)
nowa filozofia UoR i nowe zasady rachunkowości
nowe zasady budowy i interpretacji sprawozdań finansowych
nowe znaczenie polityki rachunkowości przedsiębiorstwa – „instrukcji obsługi”
(interpretacji) sprawozdania finansowego
o
nowy, ekonomiczny a nie formalny, wizerunek przedsiębiorstwa
memoriałowy i cashowy wymiar działalności przedsiębiorstwa – wskazanie kilkudziesięciu
kluczowych rozbieżności
o
ustawowy i analityczny układ rachunku przepływów pieniężnych – ograniczenia i
możliwości
Zdolność kredytowa w Prawie bankowym – Art. 70.1
Określanie zdolności przedsiębiorstwa do generowania nadwyżek pieniężnych na podstawie jego
memoriałowych (niepieniężnych) sprawozdań finansowych
o
Analiza rachunku zysków i strat (RZS) i analiza bilansu metoda operacyjnego przepływu
pieniężnego
o
Szczegółowa interpretacja Rachunku przepływów pieniężnych (RPP)
Określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
o
Analiza rachunku zysków i strat (RZS)
podstawowe układy RZS – różnice merytoryczne i interpretacyjne
memoriałowy a gotówkowy wymiar danych finansowych zawartych w RZS
pojemność poszczególnych pozycji RZS, podstawowe schematy księgowań
zestawy technik analitycznych stosowane przy interpretacji RZS
obszary kreatywnej księgowości w RZS i metody ich eliminacji (w tym m.in.
amortyzacja economic life / usefull life, kontrakty długoterminowe i przychody
bezfakturowe, wbudowane instrumenty pochodne, podatki księgowe)
o
Analiza bilansu
majątek przedsiębiorstwa (aktywa) i źródła jego finansowania (pasywa)
interpretacja poszczególnych pozycji bilansu, w tym w relacji do RZS i rachunku
przepływów pieniężnych
koncepcja kapitału obrotowego – analiza należności, zapasów, zobowiązań ocena sprawności zarządzania zasobami
analiza zadłużenia i zdolności do regulacji zobowiązań – modele analityczne
pułapki bilansowe i kreatywna księgowość (bilansowa ewidencja leasingu, wyceny,
rodzaje wartości godziwej, aktywa / rezerwy z tytułu podatków odroczonych,
trwała utrata wartości, nadużycia w obszarze RMK)
o
Rachunek przepływów pieniężnych (RPP) a cash flow
zysk a gotówka w przedsiębiorstwie – zdolność do regulowania zobowiązań
pojemność ustawowego RPP
szczegółowa interpretacja ustawowego RPP
Podstawowe techniki analityczne stosowane przy analizie przedsiębiorstw dla celów kredytowych
o
Łączna analiza RZS i bilansu na tle przepływów pieniężnych
kluczowe znaczenie przepływów pieniężnych dla ceny zdolności kredytowej
przedsiębiorstwa – spinająca rola RPP w relacji do RZS i bilansu w procesie
budowy modeli analitycznych
analityczne układy rachunku cash flow (oparte na przychodach ze sprzedaży,
EBITDA, EBIT, EBT, EAT, zysku zatrzymanym)
analiza zdolności kredytowej na bazie rozbudowanych modeli analitycznych –
założenia operacyjne, wyznaczanie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne
(kredyt/kredyty), harmonogram obsługi/spłaty kredytów i innych zobowiązań oraz
ich koszt
definiowanie zagrożeń (analiza wrażliwości) z uwzględnieniem wpływu
podstawowych rodzajów ryzyk na ocenę bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej
(ryzyko operacyjne, walutowe i stopy% plus transakcje hedgingowe w tym
zakresie)
o
Analiza wskaźnikowa vs analiza typu cash flow pod kątem oceny zdolności
przedsiębiorstwa do obsługi zobowiązań
istota i rola analizy wskaźnikowej (możliwości i ograniczenia)
analiza wskaźnikowa a faktyczne przepływy gotówkowe
rozbudowane metody analizy wskaźnikowej
-
Piramida Du’ Ponta, w tym m.in. EBIT, EBITDA, dźwignia operacyjna i
finansowa
-
metody wskaźnikowe wykorzystujące elementy przepływów pieniężnych, w
tym wskaźniki antykreatywne
Syntetyzowanie analizy przedsiębiorstwa dla celów kredytowych – analiza typu SWOT
Inne techniki diagnozowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa
o
Teoria systemów scoringowych - kwantyfikacja wyników analizy wskaźnikowej
o
Metody statystyczne w połączeniu z analizą wskaźnikową – model Altmana
Hybrydowe modele oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej (analiza wskaźnikowa + przepływy
pieniężne) i pozafinansowej przedsiębiorstwa wraz z modułem oceny rentowności transakcji
ważonej ryzykiem
Z uwagi na :
bardzo szerokie możliwości sterowania wynikami finansowymi przez
przedsiębiorstwa (kreatywna księgowość) oraz wynikające z nowej
filozofii UoR pułapki bilansowe
liczne bezpośrednie i pośrednie oraz obligatoryjne i fakultatywne
odwołania do MSR
istotne skutki podatkowe w zakresie (CIT, PIT, VAT, AKC)
wszystkie wskazane w powyższym programie zagadnienia związane z ryzykiem kredytowym
omawiane są w tych właśnie kontekstach.
Najważniejsze omawiane tematy wspierane są licznymi przykładami i ćwiczeniami
przeprowadzanymi z udziałem uczestników.
Szkolenie można dostosować do poziomu uczestników – może być ono przeprowadzone w
wersji dla początkujących analityków jak i bardzo zaawansowanych.
W programie szkolenia przyjęto schemat omawiania zagadnień wynikający z układu
sprawozdań finansowych i kolejności zawartych w nich pozycji czyli rozpoczynając od
rachunek zysków
i strat poprzez bilans i rachunek przepływów pieniężnych. Oczywiście
wszystkie omawiane tematy a w szczególności schematy księgowe, wyceny oraz odniesienia
do cash flow są omawiane w odniesieniu do wszystkich sprawozdań, których dotyczą.
Szkolenie jest prowadzone dość intensywnie.
Forma :
zajęcia prowadzone są przy pomocy rzutnika multimedialnego (z wykorzystaniem MS
Excel i MS PowerPoint), przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia na konkretnych
przykładach. Podsumowaniem szkolenia może być test oraz duże zadanie analityczne
sprawdzające umiejętność :
□ przeprowadzania samodzielnej analizy,
□ dokonywania właściwej gradacji zjawisk zachodzących w firmie z punktu widzenia
bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej
□ syntetycznego artykułowania wniosków analitycznych
□ właściwej argumentacji artykułowanych wniosków
Szkolenie objęte jest wsparciem konsultingowych w okresie ok. 2 tygodni.
Rekomendowana przez wykładowcę metoda ewaluacji szkolenia:
ankieta oceny szkolenia, ćwiczenia praktyczne
Czas trwania 2 dni (16 j.d.):
Cena: 1490,00 zł brutto od osoby (szkolenia zwolnione z VAT)
Powyższa cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach
(kawa, herbata, ciastka), obiad, zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz opiekę organizatora.
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z noclegów:
Hotel COLIBRA, ul. Wolska 191, Warszawa
280,00 zł pokój jednoosobowy z kolacją i śniadaniem
180,00 zł pokój dwuosobowy z kolacją i śniadaniem
Download