Analiza finansowa dla celów leasingowych

advertisement
Analiza finansowa dla celów transakcji leasingowych (pełna
rachunkowość i PKPiR) z uwzględnieniem zjawiska kreatywnej
księgowości i pułapek bilansowych
Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA)
Termin: 3-4.07; 21-22.09; 7-8.12.2017 r.
Wykładowca:
Analityk z 27 letnim stażem, doświadczenie w bankowości i biznesie
W różnych strukturach biznesowych pełni funkcję: prezesa zarządu, głównego księgowego, dyrektora
finansowego. Specjalizuje się w doradztwie ekonomicznym, finansowym, prawnym i księgowym.
Adresaci:
pracownicy pionu sprzedażowego / doradczego / analitycznego oceniający sprawozdania finansowe na
pełnej rachunkowości i uproszczonej sprawozdawczości dla celów transakcji leasingowych
Cele kursu i cele szczegółowe:
poszerzenie praktycznej umiejętności oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej
podmiotów gospodarczych na pełnej księgowości i uproszczonej sprawozdawczości
Wskazanie metod oceny zdolności leasingowej / kredytowej ich ograniczeń i możliwości, ze
szczególnym uwzględnieniem metodologii przepływów pieniężnych
Nabycie umiejętności parametryzowania transakcji kredytowej w oparciu o wyznaczanie zdolności
leasingowej / kredytowej i model ryzyka transakcji
Nabycie umiejętności precyzyjnego przewidywania kompleksowej zdolności do obsługi zobowiązań
(finansowych i operacyjnych)
Wskazanie tzw. pułapek bilansowych i zasygnalizowanie zjawiska kreatywnej księgowości – oraz
mechanizmów ich neutralizacji na bazie metodologii przepływów pieniężnych
Wymagania wstępne:
Szkolenie jest dostępne dla wszystkich, nie wymaga spełnienia warunków wstępnych
Korzyści:
Metodyka:
zajęcia prowadzone są przy pomocy rzutnika multimedialnego (z wykorzystaniem MS
Excel i MS PowerPoint), przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia na konkretnych
przykładach.
Fragmenty dotyczące teorii też angażują uczestników, gdyż prowadzone są w formie
swego rodzaju dialogu.
Podsumowaniem szkolenia jest test oraz duże zadanie analityczne sprawdzające
umiejętność :
□ przeprowadzania samodzielnej analizy – zgodnie z wypracowana na szkoleniu
metodologią
□ dokonywania właściwej gradacji zjawisk zachodzących w firmie z punktu widzenia
bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej
□ syntetycznego artykułowania wniosków analitycznych w aspekcie sprzedaży i
ryzyka transakcji
Program:
DZIEŃ I (Pełna rachunkowość)
Rola informacji księgowej, statystycznej i podatkowej w ocenie przedsiębiorstwa – nowa jakość
sprawozdań finansowych po nowelizacji UOR
Zakres informacji dostępnych przy uproszczonej sprawozdawczości oraz ich wykorzystanie w
praktyce (PKPiR, RE, KP)
Zaufanie do sprawozdań finansowych - implementacja MSR/MSSF, zjawisko kreatywnej
księgowości, pułapki bilansowe
Określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
o
Analiza rachunku zysków i strat (RZS)
podstawowe układy RZS – różnice merytoryczne i interpretacyjne (wskazanie
najczęstszych błędów analitycznych)
memoriałowy a gotówkowy wymiar danych finansowych zawartych w RZS
techniki analityczne stosowane przy ocenie RZS
wirtualne przychody i koszty w przedsiębiorstwie – wpływ pułapek bilansowych na
nieprawidłową interpretację zdarzeń gospodarczych
o
mechanizmy eliminacji zagrożeń związanych z kreatywna księgowością
Analiza bilansu
aktywa przedsiębiorstwa (aktywa) i źródła jego finansowania (pasywa)
interpretacja poszczególnych pozycji bilansu, w tym w relacji do RZS i rachunku
przepływów pieniężnych
istotne znaczenie analizy kapitału obrotowego, szczególnie w obszarze
przepływów pieniężnych
analiza zadłużenia i zdolności do regulacji zobowiązań – modele analityczne
podstawowe metody wyceny pozycji bilansowych (w tym wartość godziwa)
ekonomiczny wymiar bilansu (odpisy aktualizujące i rezerwy)
leasing w bilansie przedsiębiorstwa – mechanizmy kreowania wyników
finansowych poprzez ewidencję transakcji leasingowych (leasing jako narzędzie
kreatywnej księgowości)
o
Rachunek przepływów pieniężnych a cash flow
kluczowe znaczenie przepływów pieniężnych dla ceny kondycji finansowej
przedsiębiorstwa i zdolności do obsługi zobowiązań z tytułu leasingu – spinająca
rola w relacji do RZS i bilansu
zysk a gotówka w przedsiębiorstwie – zdolność do regulowania zobowiązań
techniki wykorzystania cash flow do oceny obecnej i przyszłej sytuacji
przedsiębiorstwa
techniki zwalczania kreatywnej księgowości i unikania pułapek bilansowych
Podstawowe techniki analityczne stosowane przy analizie sytuacji przedsiębiorstw
o
Łączna analiza RZS i bilansu na tle przepływów pieniężnych
ocena sytuacji bieżącej
ocena sytuacji przyszłej – definiowanie zagrożeń, podstawowe rodzaje ryzyka
operacyjnego (rozbudowane modele analityczne)
o
Analiza wskaźnikowa pod kątem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
istota i rola analizy wskaźnikowej (możliwości i ograniczenia)
-
analiza wskaźnikowa a faktyczne przepływy gotówkowe
-
rozbudowane metody analizy wskaźnikowej (EBIT)
-
„wskaźnikowe” przepływy pieniężne – idea EBITDA
Wskazanie podstawowych ryzyk finansowych transakcji leasingowych (ryzyko walutowe i ryzyko
stopy %) i techniki ich eliminacji i ich wpływ na cash flow i wyniki finansowe przedsiębiorstwa
DZIEŃ II (Uproszczona sprawozdawczość)
Prawne (podatkowe) ramy działalności gospodarczej prowadzonej w formie :
o
podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)
o
ryczałtu ewidencjonowanego (RE)
o
karty podatkowej (KP)
Charakter uprzywilejowania podatkowego małych firm i jego skutki w zakresie dostępności
dokumentacji dla celów analiz kredytowych
Rozdźwięk pomiędzy ewidencjami prowadzonymi dla celów podatkowych a realnym cash flow
Schematy biznesowe i dokumentowe działalności małych firm
o
specyfika ewidencji działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej
o
księgowanie kosztów podatkowych i niepodatkowych
o
potencjał majątkowy przedsiębiorstwa – środki trwałe i amortyzacja (w tym
jednorazowa) w małych firmach i jej wpływ na cash flow, problem środków
zamortyzowane podatkowo i nadal generujących korzyści ekonomiczne
o
hipotetyczne wyniki netto małych firm – sposób wyznaczenia i interpretacja
o
transfery pieniężne : od właścicieli do firmy i z firmy do właścicieli
o
kapitał obrotowy w małej firmie
o
zapasy – sposób ujęcia, wyceny, rozliczania sprzedaży
o
remanent w małej firmie – wpływ na „hipotetyczny” wynik finansowy, cash flow,
obciążenia podatkowe
Problem kapitału własnego w małej firmie (teoretyczny charakter kapitału małej firmy i jego
zmienność w czasie, transfery zmniejszające i zwiększające kapitał)
Praktyczne aspekty wyznaczania zdolności leasingowej małych firm w warunkach braku pełnej
księgowości :
o
budowa zamkniętych modeli analitycznych na bazie PKPiR (w tym również bilansu,
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w układzie funds flow)
o
inne narzędzia informatyczne pozwalające dopasować produkt leasingowy do potrzeb
firmy osoby fizycznej
Skutki transakcji leasingowych dla przedsiębiorstwa – wpływ na wyniki finansowe, przepływy
pieniężne, rozliczenia podatkowe (CIT, PIT i VAT) – najważniejsze interpretacje US
NADPROGRAMOWO
Wybór optymalnej metody finansowania nakładów inwestycyjnych : leasing vs kredyt dla małej
firmy (w podziale na firmy osób fizycznych i pełną rachunkowość)
o
faktyczne koszty leasingu :
wyższe nominalnie koszty leasingu vs efekt tarczy podatkowej (z uwzględnieniem
przypadku dodatniej i ujemnej podstawy opodatkowania)
wprowadzenie pojęcia zintegrowanej (rzeczywistej) stopy zwrotu z transakcji
leasingowych - leasing vs kredyt na tle przepływów pieniężnych
porównywanie parametrów finansowych ofert konkurencyjnych – wskazanie
technik oraz rzeczywistych przykładów m.in. z obszaru konkurencyjnych ofert
leasingu – wykorzystanie zaawansowanych narzędzi informatycznych
Nowości - współpraca w obszarze leasingu ze spółkami komandytowymi i komandytowoakcyjnymi
Z uwagi na :
bardzo szerokie możliwości sterowania wynikami finansowymi przez
przedsiębiorstwa (kreatywna księgowość) oraz wynikające z nowej
filozofii UoR pułapki bilansowe)
liczne
bezpośrednie
i
pośrednie
oraz
obligatoryjne
odwołania do MSR
istotne skutki podatkowe w zakresie (CIT, PIT, VAT, AKC)
i
fakultatywne
wszystkie wskazane w powyższym programie zagadnienia, dla pełnej rachunkowości,
związane z ryzykiem transakcji leasingowych omawiane są w tych właśnie kontekstach.
Najważniejsze
omawiane
tematy
wspierane
są
licznymi
przykładami
i
ćwiczeniami
przeprowadzanymi z udziałem uczestników.
W programie szkolenia przyjęto schemat omawiania zagadnień wynikający z układu
sprawozdań finansowych i kolejności zawartych w nich pozycji czyli rozpoczynając od
rachunek zysków
i strat poprzez bilans i rachunek przepływów pieniężnych. Oczywiście
wszystkie omawiane tematy a w szczególności schematy księgowe, wyceny oraz odniesienia
do cash flow są omawiane w odniesieniu do wszystkich sprawozdań, których dotyczą.
Szkolenie jest prowadzone dość intensywnie.
Rekomendowana przez wykładowcę metoda ewaluacji szkolenia:
ankieta oceny szkolenia, ćwiczenia praktyczne
Czas trwania: 2 dni- 16 j.d.
Cena: 1490,00 zł brutto od osoby (szkolenia zwolnione z VAT)
Powyższa cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach
(kawa, herbata, ciastka), obiad, zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz opiekę organizatora.
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z noclegów:
Hotel COLIBRA, ul. Wolska 191, Warszawa
280,00 zł pokój jednoosobowy z kolacją i śniadaniem
180,00 zł pokój dwuosobowy z kolacją i śniadaniem
Download