Praktyczna analiza finansowa przedsiębiorstwa służąca ocenie

advertisement
Praktyczna analiza finansowa przedsiębiorstwa służąca ocenie
ryzyka kredytowego
Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA)
Termin: 29- 30. 06.2017; 14-15.09; 6-7.11.2017 r.
Wykładowca:
Analityk z 27 letnim stażem, doświadczenie w bankowości i biznesie
W różnych strukturach biznesowych pełni funkcję: prezesa zarządu, głównego księgowego, dyrektora
finansowego. Specjalizuje się w doradztwie ekonomicznym, finansowym, prawnym i księgowym.
Adresaci:
bezpośrednio kontaktujący się z klientami i oceniający ich sprawozdania finansowe pracownicy pionu
sprzedażowego / doradczego
Cel kursu i cele szczegółowe:
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej
przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach makro- i mikroekonomicznych.
Z uwagi na coraz bardziej powszechne zjawisko kreatywnej księgowości oraz występowanie licznych
tzw. pułapek bilansowych, mogących skutecznie deformować rzeczywisty wizerunek przedsiębiorstwa
- jedną z najważniejszych płaszczyzn oceny firm będą analizy ich operacyjnych i pozaoperacyjnych
przepływów pieniężnych.
Szkolenie oferuje m.in. nabycie umiejętności „czytania” przepływów pieniężnych firmy bezpośrednio z
jej sprawozdań finansowych (bez względu na dostępność rachunku przepływów pieniężnych).
Szkolenie zawiera bardzo dużo praktycznych ćwiczeń z udziałem uczestników – nabyte umiejętności
mogą być praktycznie natychmiast zastosowane w praktyce.
Wymagania wstępne:
Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.
Metodyka:
 Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:
wykładów – prezentacji multimedialnej
dyskusji grupy
case study - analizy przypadków
ćwiczeń – warsztatów indywidualnych lub w podgrupach.
 Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowopraktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.
Program:

Rola i dostępność informacji księgowej, finansowej i pozafinansowej niezbędnej przy ocenie
sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa
o
zdarzenia gospodarcze na gruncie znowelizowanej Ustawy o rachunkowości oraz innych
przepisów prawa, w tym podatkowych i ich wpływ na sprawozdania finansowe i ich
interpretację
o
dostępność dokumentów finansowych - ustawowy i analityczny układ rachunku zysków i
strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych (ograniczenia i możliwości)
o
dokumenty statystyczne,
podatkowe, ubezpieczeniowe – istotne źródło informacji
finansowych (wskazanie istotnych wad informacyjnych zaświadczeń o niezaleganiu wobec
US i ZUS)

Memoriałowy i cashowy wymiar działalności przedsiębiorstwa – wypracowanie w oparciu o
przykłady i ćwiczenia metodologii oceny przedsiębiorstwa na bazie przepływów pieniężnych

Określanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
o
Analiza rachunku zysków i strat (RZS)

podstawowe układy RZS – różnice merytoryczne i interpretacyjne

memoriałowy a gotówkowy wymiar danych finansowych zawartych w RZS

pojemność poszczególnych pozycji RZS, podstawowe schematy księgowe i
analityczne

zmiany otoczenia makroekonomicznego (w szczególności ryzyko kursowe) i ich
wpływ na bieżącą i przyszłą zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań
kredytowych / handlowych. Transakcje hedgingowe i wbudowane instrumenty
pochodne.

zestawy technik analitycznych stosowane przy interpretacji RZS bazujące na
przepływach pieniężnych
o
Analiza bilansu

majątek przedsiębiorstwa (aktywa) i źródła jego finansowania (pasywa)

interpretacja poszczególnych pozycji bilansu, w tym w relacji do RZS i rachunku
przepływów pieniężnych

koncepcja kapitału obrotowego – analiza należności, zapasów, zobowiązań ocena sprawności zarządzania zasobami i ich powiązanie z operacyjnymi
przepływami pieniężnymi

ocena zadłużenia kredytowego firmy pod kątem możliwości bezpiecznego
refinansowania transakcji zawartych z innymi bankami
o

wycena aktywów i pasywów – jak je skutecznie interpretować

analiza zadłużenia i zdolności do regulacji zobowiązań – modele analityczne
Rachunek przepływów pieniężnych (RPP) a cash flow

zysk a gotówka w przedsiębiorstwie – zdolność do regulowania zobowiązań

pojemność ustawowego RPP

szczegółowa interpretacja ustawowego RPP i porównanie jej skuteczności z
wypracowaną na szkoleniu metodologia oceny cashowego wymiaru działalności
przedsiębiorstwa

Podstawowe techniki analityczne stosowane przy analizie przedsiębiorstw dla celów
sprzedażowych, w tym kredytowych
o
Łączna analiza RZS i bilansu na tle przepływów pieniężnych

kluczowe znaczenie przepływów pieniężnych dla ceny zdolności kredytowej
przedsiębiorstwa – spinająca rola RPP w relacji do RZS i bilansu w procesie
budowy modeli analitycznych

analityczne układy rachunku cash flow – nabycie umiejętności „czytania”
przepływów pieniężnych firmy bezpośrednio z jej sprawozdań finansowych

analiza zdolności kredytowej na bazie prostych modeli analitycznych – założenia
operacyjne, wyznaczanie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne
(kredyt/kredyty), harmonogram obsługi/spłaty kredytów i innych zobowiązań oraz
ich koszt

definiowanie zagrożeń (analiza wrażliwości) z uwzględnieniem wpływu
podstawowych rodzajów ryzyk na ocenę bieżącej i przyszłej zdolności do obsługi
zobowiązań (ryzyko operacyjne, walutowe i stopy% plus transakcje hedgingowe w
tym zakresie)
o

Analiza wskaźnikowa pod kątem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

istota i rola analizy wskaźnikowej (możliwości i przede wszystkim ograniczenia)

analiza wskaźnikowa a faktyczne przepływy gotówkowe
Uzasadnienie decyzji - syntetyzowanie wniosków z analizy przedsiębiorstwa dla celów
sprzedażowych, w tym kredytowych

Inne techniki diagnozowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa – krótki zarys (np. teoria
systemów scoringowych)
Z uwagi na :

bardzo
szerokie
możliwości
sterowania
wynikami
finansowymi
przez
przedsiębiorstwa (kreatywna księgowość) oraz wynikające z nowej filozofii UoR
pułapki bilansowe)

liczne bezpośrednie i pośrednie oraz obligatoryjne i fakultatywne odwołania do MSR

istotne skutki podatkowe w zakresie (CIT, PIT, VAT, AKC)
wszystkie wskazane w powyższym programie zagadnienia związane z ryzykiem kredytowym omawiane
są w tych właśnie kontekstach.
Najważniejsze omawiane tematy wspierane są licznymi przykładami i ćwiczeniami przeprowadzanymi z
udziałem uczestników.
W programie szkolenia przyjęto schemat omawiania zagadnień wynikający z układu sprawozdań
finansowych i kolejności zawartych w nich pozycji czyli rozpoczynając od rachunek zysków i strat poprzez
bilans i rachunek przepływów pieniężnych. Oczywiście wszystkie omawiane tematy a w szczególności
schematy księgowe, wyceny oraz odniesienia do cash flow są omawiane w odniesieniu do wszystkich
sprawozdań, których dotyczą.
Szkolenie jest prowadzone dość intensywnie.
Rekomendowana przez wykładowcę metoda ewaluacji szkolenia:
ankieta oceny szkolenia, ćwiczenia praktyczne
Czas trwania zajęć: 2 dni, 16 j.d.
Cena: 1490,00 zł brutto od osoby (szkolenia zwolnione z VAT)
Powyższa cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach
(kawa, herbata, ciastka), obiad, zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz opiekę organizatora.
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z noclegów:
Hotel COLIBRA, ul. Wolska 191, Warszawa
280,00 zł pokój jednoosobowy z kolacją i śniadaniem
180,00 zł pokój dwuosobowy z kolacją i śniadaniem
Download