Modu* 2: Zarz*dzanie kontami u*ytkowników i komputerów

advertisement
Moduł 2: Zarządzanie kontami
użytkowników i komputerów
Piotr Pawlik
Koło Inżynierów Systemowych PJWSTK
Przegląd zagadnień
•
•
•
•
•
•
•
•
Tworzenie kont użytkowników
Tworzenie kont komputerów
Modyfikowanie właściwości kont
Tworzenie szablonu konta użytkownika
Włączanie, wyłączanie i odblokowywanie kont
Resetowanie kont użytkowników i komputerów
Wyszukiwanie kont w usłudze Active Directory
Zachowywanie kwerend
Tworzenie kont użytkowników
Administrator umożliwia użytkownikom dostęp do
różnych zasobów sieciowych.
Dlatego, w celu utożsamienia i uwierzytelnienia
użytkowników, aby mogli oni uzyskać dostęp do
sieci, administrator musi tworzyć konta
użytkowników.
Co to jest konto użytkownika?
- Obiekt reprezentujący użytkownika w
systemie
- Zawiera szereg atrybutów opisujących
użytkownika, na przykład:
- hasło;
- nazwa użytkownika;
- dane adresowe;
- przynależność do grup;
Wskazówki dotyczące konwencji
nazewniczej użytkowników
Konwencja nazewnicza dla kont
użytkowników powinna uwzględniać:
Pracowników o takich samych
imionach i nazwiskach
Różne typy pracowników, na
przykład pracowników tymczasowych
bądź kontraktowych
Umiejscowienie konta użytkownika w
hierarchii
Opcje dotyczące hasła użytkownika
Kiedy żądać lub zabronić zmiany haseł?
W jaki sposób tworzy się konta
użytkowników?
Tworzenie domenowego
konta użytkownika
Tworzenie lokalnego
konta użytkownika
Porady dotyczące tworzenia kont
użytkowników
Tworzenie kont komputerów
• Co to jest konto komputera?
• W jakim celu tworzy się konto komputera?
• Gdzie w domenie tworzone są konta
komputerów?
• Opcje konta komputera
• W jaki sposób tworzy się konto komputera?
Co to jest konto komputera?
• Identyfikuje komputer w domenie
• Umożliwia uwierzytelnianie oraz inspekcję
dostępu komputera do sieci i zasobów
• Wymagane jest dla każdego komputera
pracującego w systemie: W2k3, XP Pro, W2k,
Win NT
W jakim celu tworzy się konta
komputerów?
Gdzie w domenie tworzone są konta
komputerów?
Opcje konta komputera
W jaki sposób tworzymy konta
komputerów?
Konsola AD Users and
Computers
Korzystamy z narzędzia
dsadd
Modyfikowanie właściwości kont
użytkowników i komputerów
Kiedy należy modyfikować?
Właściwości kont użytkowników
Właściwości kont komputerów
W jaki sposób modyfikujemy?
Kiedy należy modyfikować właściwości
Właściwości kont użytkowników
Okno dialogowe
Properties
(Właściwości)
Właściwości kont komputerów
Okno dialogowe
Properties
(Właściwości)
W jaki sposób modyfikuje się właściwości
konta użytkownika i koputera?
• AD Users and Computers (wyszukujemy
interesujący nas obiekt w danym
kontenerze i uruchamiamy okno
właściwości)
• Dsmod (uruchamiane z opcją User bądź
Computer – zobacz help)
Tworzenie szablonów konta
użytkownika
Co to jest szablon konta użytkownika?
Jakie właściwości znajdują się w szablonie?
Porady dotyczące tworzenia szablonów konta
użytkownika
W jaki sposób tworzy się szablon?
Co to jest szablon konta użytkownika?
Jakie właściwości znajdują się w
szablonie?
Porady dotyczące tworzenia szablonów
konta użytkownika
Dla każdego działu należy utworzyć osobną klasyfikację
Dla pracowników sezonowych i tymczasowych należy
utworzyć osobną grupę
Dla pracowników sezonowych i tymczasowych należy
skonfigurować datę wygaśnięcia konta
Konto szablonu powinno być wyłączone
Konta szablonów powinny być łatwo identyfikowane
W jaki sposób tworzyć szablon konta
użytkownika?
• Tworzymy tak naprawdę konto użytkownika
• Konto trzeba wyłączyć
• Następnie kopiujemy szablon tworząc nowe
konta
Włączanie, wyłączanie i
odblokowywanie kont
Dlaczego należy włączać lub wyłączać konta?
W jaki sposób włącza się i wyłącza konta?
Co to znaczy, że konto użytkownika jest
zablokowane?
W jaki sposób odblokowuje się konto użytkownika?
Dlaczego należy włączać, wyłączać?
W jaki sposób włącza, wyłącza się konta?
AD Users and Computer lub dsmod z wiersza polecenia
Co to znaczy, że konto użytkownika jest
zablokowane?
W jaki sposób odblokować konto?
Poprzez właściwości konta - odznaczenie
odpowiedniego checkboxa w zakładce
Account lub przez menu kontekstowe dla
danego usera.
Resetowanie kont użytkowników i
komputerów
Kiedy należy resetować hasła użytkowników?
W jaki sposób zresetować hasło użytkownika?
Kiedy należy resetować konta komputerów
W jaki sposób zresetować konto komputera
Kiedy należy resetować hasła
użytkowników?
W jaki sposób zresetować hasło?
Kiedy należy resetować konta
komputerów?
Jak zresetować konto komputera?
Wyszukiwanie kont w usłudze AD
• Demo
• Rodzaje wyszukiwania
• W jaki sposób wyszukuje się obiekty w usłudze
Active Directory?
• W jaki sposób wyszukuje się obiekty za
pomocą zwykłych kwerend (common queries)
• Korzystanie z wyszukiwania niestandardowego
Rodzaje wyszukiwania
W jaki sposób wyszukuje się obiekty w
usłudze Active Directory?
• Narzędzie FIND
• Common queries
Zachowywanie kwerend
• Co to jest zapisana kwerenda?
• W jaki sposób tworzy się zapisaną
kwerendę?
Co to jest zapisana kwerenda?
W jaki sposób tworzy się kwerendę
zapisaną?
Download