Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy

advertisement
Z A R Z Ą D Z E N I E NR III/120/2009
STAROSTY WADOWICKIEGO
Z DNIA 17.07.2009 r.
w sprawie: szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont.
Na podstawie art.34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), art. 10 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 , poz. 694
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
(Dz. U. Nr 142 poz. 1020 poźn. zm.) zarządzam co następuje:
§1
W szczególnych zasadach rachunkowości oraz planu kont wprowadzonych zarządzeniem
Nr III/69/2008 z dnia 14.08.2008 r. wprowadzam następujące zmiany:
1. W § 5 ust.2 dodaje się następujące programy:
- WYPOSAŻENIE- system ewidencji wyposażenia –
Licencja nr 30-2008-000000299
- ŚRODKI TRWAŁE- system gospodarki środkami trwałymi –
Licencja nr 30-2008-000000299
2. W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Rzeczowe składniki majątkowe o których mowa w § 6 ust.1 pkt.3 ujmuje się tylko
ilościowo na koncie pozabilansowym, odpisując w koszty w momencie ich zakupu.
3. W § 6 dodaje się ust.6 o brzmieniu:
Ewidencja majątku Skarbu Państwa o którym mowa w ust. 1 pkt.5 prowadzona jest
pozabilansowo.
4. W załączniku Nr 2 do zarządzenia dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1
do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik Nr 3 i 5 zastępuje się załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Gł. Księgowemu Starostwa Powiatowego.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2009r.
.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Starosty
Nr III/120/2009
z dnia 17.07.2009 r.
W załączniku do planu kont dla budżetu Starostwa Powiatowego dokonuje się
następujących zmian:
1. Z zespołu 7 wykazu kont wykreśla się konto 740.
2. Zmienia się opisy do kont 130, 135, 140, 228, 310, 490, 700, 750, 800, 855, 860
oraz zespołu 7.
Opisy do kont otrzymują następujące brzmienie:
Konto 130 - „ Rachunki bieżące jednostek budżetowych”
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku
bankowym jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów ( wpływów ) Starostwa
Powiatowego objętych planem finansowym.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków budżetowych,
- z tytułu zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe dochodów budżetowych,
(ewidencję szczegółową prowadzi się wg podziałek klasyfikacji dochodów
budżetowych) w korespondencji z kontem 101,221 lub innym właściwym kontem
Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:
1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki budżetowej
w tym również środki pobrane do kasy na realizację wydatków, (ewidencję szczegółową
prowadzi się wg podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych) w korespondencji
z właściwymi kontami zespołu 1, 2, 3, 4, 7 lub 8
2) okresowe przelewy zrealizowanych dochodów budżetowych,
3) okresowe przelewy dochodów budżetu Skarbu Państwa odprowadzane do budżetu
Wojewody w korespondencji z kontem 222 (w przypadku prefinansowania),
4) zwroty do powiatu środków na wydatki budżetowe
Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym
musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką, a bankiem.
Na koncie 130 w razie błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekty dokonuje się dodatkowo
techniczny zapis ujemny dla zachowania czystości obrotów.
Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zrealizowanych dochodów
budżetowych w Starostwie Powiatowym, a nie przekazanych do budżetu powiatu lub stan
środków otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do danego
dnia.
Konto 135 - „ Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”
Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia,
a w szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, funduszy celowych i innych
funduszy, którymi dysponuje jednostka.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe, a na stronie Ma
- wypłaty środków z rachunków bankowych.
Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego
funduszu.
Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na
rachunkach bankowych funduszy.
Konto 140 - „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki
pieniężne „
Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków
pieniężnych ( czeków, weksli obcych ) oraz środków pieniężnych w drodze.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów
wartościowych i innych środków pieniężnych, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu
krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.
Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umożliwić ustalenie:
1) poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych
środków pieniężnych;
2) wyrażonego w walucie polskiej i obcej stanu poszczególnych krótkoterminowych
papierów wartościowych i innych środków pieniężnych z podziałem na poszczególne
waluty obce;
3) wartości krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych
powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym.
Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów
wartościowych i innych środków pieniężnych.
Konto 228 – „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych „
Konto 228 służy do ewidencji rozliczenia wydatków przez jednostkę ze środków funduszy
pomocowych lub środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków,
z których dokonane wydatki podlegają refundacji ze środków funduszy pomocowych,
a w szczególności z budżetu Unii Europejskiej albo ze środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Na stronie Wn konta 228 ujmuje się okresowe lub roczne przeksięgowanie wydatków
dokonanych, w korespondencji z kontem 800.
Na stronie Ma konta 228 ujmuje się środki otrzymane na pokrycie wydatków dokonywanych
przez jednostkę na realizację programu.
Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu
rozliczeń środków poszczególnych funduszy pomocowych.
Konto 228 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych środków z funduszy
pomocowych tytułem prefinansowania lub innych na wyodrębnione rachunki jednostki, lecz
jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków.
Konto 310 - „ Materiały „
Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów.
Na stronie Wn konta 310 prowadzi się ewidencję zapasów i towarów znajdujących się
w magazynach własnych w poszczególnych wydziałach ewidencjonowanych tylko na koniec
roku w cenach zakupu jeżeli koszty związane bezpośrednio z zakupem odnoszone są w
koszty w okresie ich poniesienia.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 310 powinna zapewnić możliwość ustalenia
stanu zapasów według miejsc ich znajdowania się i osób, którym powierzono pieczę nad
nimi, a w odniesieniu zapasów, materiałów i towarów objętych ewidencja ilościowowartościową – także ich poszczególnych rodzajów i grup.
Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów.
Zespół 7 – „ Przychody i koszty ich uzyskania ”
Konta zespołu 7 - „ Przychody i koszty ich uzyskania ” służą do ewidencji :
1) przychodów i kosztów ich uzyskania z tytułu sprzedaży produktów, towarów,
przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych;
2) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji
przekazanych.
Konto 700 - „ Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia ”
Konto 700 służy do ewidencji sprzedaży produktów ( usług, wyrobów gotowych
i półfabrykatów oraz robót i usług ) własnej działalności na rzecz obcych jednostek oraz
działalności finansowo wyodrębnionej własnej jednostki oraz kosztu ich wytworzenia.
Na stronie Wn konta 700 księguje się zmniejszenia przychodów z tytułu korekt wystawionych
faktur w Starostwie Powiatowym.
Na stronie Ma konta 700 ujmuje się przychody ze sprzedaży na podstawie wystawionych
faktur w korespondencji z zespołem 1 lub 2 w szczególności dochody z tyt. opłat
komunikacyjnych, koordynacji, kart wędkarskich i parkingowych.
Ewidencja szczegółowa do konta 700 powinna zapewnić podział sprzedaży dostosowany do
zasad wymiaru podatków oraz należnych dotacji oraz według przedmiotów i kierunków
sprzedaży.
W końcu roku obrotowego przenosi się przychody ze sprzedaży na stronę ma konta 860;
Na koniec roku konto 700 nie wykazuje salda.
Konto 750 – „ Przychody i koszty finansowe ”
Konto 750 służy do ewidencji przychodów i kosztów operacji finansowych oraz przychodów
z tytułu finansowych dochodów jednostek budżetowych, w tym przede wszystkim z tytułu
darowizn i opłat, a w urzędach jednostek samorządu terytorialnego także, do ewidencji
przychodów z tytułu tych dochodów samorządu terytorialnego, które nie są ujęte w planach
finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych i wpływają bezpośrednio na
rachunek budżetu (konto 133).
Na stronie Wn konta 750 księguje się m.in.:
- wartość sprzedanych aktywów finansowych, z uwzględnieniem odpisów
aktualizujących ich wartość,
- odsetki od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz
z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań, z wyjątkiem obciążających
inwestycje w okresie realizacji i fundusze pozabudżetowe,
- odpisy należności z tytułu podatków i opłat oraz operacji finansowych,
- należne podatnikowi oprocentowanie za nieterminowy zwrot nadpłaty,
- odpisy aktualizujące należności dotyczące przychodów finansowych,
- równowartość należności z tytułu naliczonych, ale niezapłaconych do dnia
bilansowego odsetek za zwłokę (w korespondencji z kontem 290).
Na stronie Ma konta 750 księguje się w szczególności:
- przypisane podatki i opłaty oraz cła i niepodatkowe należności budżetowe
jednostek budżetowych,
- przychody ze sprzedaży aktywów finansowych,
- odsetki od udzielonych pożyczek,
- oprocentowanie naliczone przez banki od środków na bieżących rachunkach
bankowych i od lokat terminowych oraz na innych rachunkach, jeśli wynika to
z przepisów,
- naliczone odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się
przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych ( zgodnie z ustaleniami §7 ust.1
pkt.8 „rozporządzenia”),
- przychody z tytułu tych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, które
nie są ujmowane w planach finansowych innych samorządowych jednostek
budżetowych ( §7 ust.1 „rozporządzenia”) i są wpłacone bezpośrednio na
rachunek budżetu (konto 133).
Ewidencję analityczną do konta 750 należy prowadzić według podziałek klasyfikacji
budżetowej (odpowiednio dla dochodów oraz dla wydatków- w odniesieniu do kosztów).
Ewidencja szczegółowa powinna też zapewnić gromadzenie informacji w przekrojach
koniecznych do sporządzenia planów oraz sprawozdań budżetowych i finansowych, a także
do analizy wykonania tych planów.
W końcu roku obrotowego przenosi się:
1) przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz przychody finansowe na stronę Ma
konta 860 ( Wn konto 750 );
2) koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 ( Ma konto 750 ).
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
Konto 800 - „ Fundusz jednostki ”
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich
zmian. Na stronie konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – jego
zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki..
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowania, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty
bilansowej roku ubiegłego z konta 860,
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów
budżetowych z konta 222,
3) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych
wykorzystanych na inwestycje z konta 810,
4) pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych,
5) różnice z aktualizacji środków trwałych,
6) wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych
i inwestycji,
7) pasywa przejęte od zlikwidowanych ( połączonych ) jednostek,
8) wartość środków obrotowych przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku
bilansowego roku ubiegłego z konta 860,
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego , zrealizowanych wydatków
budżetowych z konta 223,
3) wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,
4) różnice aktualizacji środków trwałych,
5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji,
6) aktywa przejęte od zlikwidowanych ( połączonych ) jednostek,
7) wartość środków obrotowych otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia
przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. Konto 800 może wykazywać saldo Ma,
które oznacza stan funduszu jednostki.
Konto 855 - „ Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”
Konto 855 służy do ewidencji równowartości mienia zlikwidowanych jednostek
organizacyjnych powiatu.
Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenie funduszu z tytułu sprzedaży mienia lub jego
likwidacji, a na stronie Ma- stan funduszu i jego zwiększenie o równowartość mienia
zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych, ustaloną na
podstawie bilansów tych jednostek, w korespondencji z kontem 015.
Saldo Ma konta 855 wyraża stan funduszu mienia zlikwidowanych jednostek
organizacyjnych, przejętego przez organ założycielski, a nieprzekazanego innym jednostkom
organizacyjnym lub nieprzejętego na własne potrzeby, lub wartość mienia sprzedanego, ale
jeszcze niespłaconego.
Konto 860 - „ Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy ”
Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki oraz bieżącej ewidencji strat
i zysków nadzwyczajnych.
W ciągu roku obrotowego w Starostwie Powiatowym ujmuje się na stronie Wn konta 860
straty nadzwyczajne, a na stronie Ma – zyski nadzwyczajne.
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:
1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400 oraz 401,
2) wartość sprzedanych materiałów, w korespondencji z kontem 760,
3) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 750, oraz pozostałych kosztów
operacyjnych, w korespondencji z kontem 760.
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:
1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
2) pokrycie kosztów amortyzacji, w korespondencji z kontem 761.
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki: saldo Wn stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą
przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Starosty
Nr III/120/2009
z dnia 17.07.2009 r.
Opis funkcji i parametrów systemów komputerowych dla budżetu Powiatu
i Starostwa Powiatowego w Wadowicach
1. Komputerowy system finansowo – księgowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych organu
finansowego „System FK” rejestruje operacje gospodarcze organu finansowego,
syntetycznie i analitycznie, w powiązaniu z planem kont określonym w załączniku nr 1.
System zapewnia realizację następujących zadań :
- wprowadzenie planu kont,
- zakładanie bilansu otwarcia i jego korektę,
- wprowadzanie danych dotyczących czterech kolejnych okresów obliczeniowych bez
potrzeby zamykania poprzedniego miesiąca,
- kontrolę i weryfikację wprowadzonych zapisów księgowych,
- aktualizowanie zawartości kont księgowych poprzez księgowanie pojedynczo
wprowadzanych dowodów księgowych,
- prowadzenie ewidencji zdarzeń księgowych na kontach pozabilansowych,
- uzyskiwanie aktualnych zestawień na monitorze lub na drukarce, zwłaszcza rejestru
obrotów w rozbiciu na konta księgowe lub układzie księgowanych dokumentów,
- emisję dzienników cząstkowych w układzie chronologicznym, odpowiadającym
przepisom ustawy o rachunkowości,
- blokadę zapisów wprowadzonych do dzienników,
- prowadzenie aktualnych rozliczeń z kontrahentami,
- dostępność danych z poprzednich okresów obliczeniowych bezpośrednio z programu, bez
potrzeby korzystania z kopii archiwalnych.
2. Komputerowy system budżetowy do prowadzenia ewidencji planu i wykonania budżetu
„System budżet” przeznaczony jest do bieżącej i prognostycznej analizy dochodów
i wydatków budżetowych. System zapewnia realizację następujących zadań :
- ewidencję planu i zmian dochodów i wydatków budżetowych,
- zestawienia planów dochodów i wydatków budżetowych,
- ewidencję danych w dwóch równoległych układach : wg klasyfikacji budżetowej i
sposobu finansowania
- sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu stosownie do Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
- przesyłanie danych ( sprawozdań ) do „Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek
Samorządu Terytorialnego „Bestia”
- przeglądanie danych na dowolnych poziomach klasyfikacji budżetowej (dział – rozdział –
paragraf – pozycja)
- przeglądanie danych według dowolnego sposobu prezentacji,
- przedstawienia danych wg stanu na dowolny dzień roku.
3. Komputerowy system sprawozdawczości budżetowej „System Zarządzania Budżetami
Jednostek Samorządu Terytorialnego Bestia” przeznaczony jest do sporządzania
sprawozdań z wykonania budżetu stosownie do Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu
terytorialnego.
System zapewnia realizację następujących zadań :
- wprowadzanie, weryfikację, wymianę danych drogą elektroniczną i wydruk sprawozdań,
- zgodność sprawozdań drukowanych ze sprawozdaniami w postaci elektronicznej,
- zapis plików z danymi na dysk lub wysyłkę pocztą elektroniczną na wskazany adres ,
- zapis danych sprawozdawczych w formie elektronicznej w celu archiwizacji.
4. Komputerowy system finansowo- księgowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Starostwa Powiatowego w Wadowicach „System FK” rejestruje operacje gospodarcze
Starostwa Powiatowego w Wadowicach, syntetycznie i analitycznie w powiązaniu
z planem kont określonym w załączniku Nr 2.
System zapewnia realizację następujących zadań :
- wprowadzenie planu kont,
- zakładanie bilansu otwarcia i jego korektę w razie potrzeb,
- wprowadzenie danych dotyczących czterech kolejnych okresów obliczeniowych bez
potrzeby zamykania poprzedniego miesiąca,
- kontrolę i weryfikację wprowadzonych zapisów księgowych,
- aktualizowanie zawartości kont księgowych poprzez księgowanie pojedynczo
wprowadzonych dowodów księgowych,
- prowadzenie ewidencji zdarzeń księgowych na kontach pozabilansowych ,
- uzyskiwanie aktualnych zestawień na monitorze lub drukarce, zwłaszcza rejestru obrotów
w rozbiciu na konta księgowe lub w układzie księgowanych dokumentów,
- emisje dzienników cząstkowych w układzie chronologicznym,
- blokadę zapisów wprowadzanych do dzienników,
- prowadzenie aktualnych rozliczeń z kontrahentami,
- tworzenie korespondencji z kontrahentami,
- dostępność danych z poprzednich okresów obliczeniowych bezpośrednio z programu, bez
potrzeby korzystania z kopii archiwalnych.
5. Komputerowy system obsługi wypłat wynagrodzeń „Płace’’ przeznaczony jest do obsługi
wypłat wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Wadowicach. System zapewnia
realizację następujących zadań :
- zakładanie i prowadzenie kartotek płacowych pracowników,
- emitowanie wszystkich potrzebnych zestawień i wydruków m.in. odcinków płac, list płac
netto ze specyfikacją banknotów, zestawień wypłat na rachunki rozliczeniowe
pracowników i przelewów do banków, rozdzielnika kosztów, bilansu czasu pracy,
podstawowych danych ewidencyjnych pracownika, zestawień dla sprawozdawczości
GUS, wielkości podatku dochodowego od wynagrodzeń i wysokości składki ZUS,
- dokonywanie wypłat sporadycznych (poza miesięczną listą płac), składniki tych wypłat
doliczane są do kartoteki zarobkowej pracownika,
- wielokrotne przeliczanie wypłaty w celu wyeliminowania pomyłek,
- wprowadzanie składników płacowych definiowanych przez użytkownika,
- współpraca z systemem „Podatek” w zakresie obliczania podatku dochodowego,
- współpraca z systemem „Kadry” na zasadzie automatycznej wymiany danych pomiędzy
oboma systemami.
6. Komputerowy system finansowo- księgowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszy
celowych (Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
„ System FK” rejestruje operacje gospodarcze na tych funduszach. System zapewnia
realizację następujących zadań:
- wprowadzenie planu kont,
- zakładanie bilansu otwarcia i jego korektę,
- wprowadzanie danych ich korektę i przeglądanie,
- księgowanie pojedynczo wprowadzanych dowodów księgowych,
- uzyskiwanie aktualnych zestawień na monitorze lub drukarce, zwłaszcza obrotów i sald,
przegląd kont syntetycznych, rejestr obrotów, kartoteka stanów finansowych,
- rozliczanie kontrahentów, w tym należnych odsetek,
- zamknięcia okresu obliczeniowego.
7. Komputerowy system finansowo – księgowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych
dochodów budżetu państwa „System FK” rejestruje operacje gospodarcze w zakresie
budżetu państwa. System zapewnia realizacje następujących zadań :
- wprowadzanie planu kont,
- zakładanie bilansu otwarcia i jego korektę,
- księgowanie wprowadzonych dowodów księgowych,
- uzyskiwanie aktualnych zestawień na monitorze lub drukarce, zwłaszcza obrotów i sald,
przegląd kont analitycznych i syntetycznych,
- rozliczanie kontrahentów w tym odsetek,
- zamknięcia okresu obliczeniowego.
8. Komputerowy system rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych „KASA” przeznaczony jest
do obsługi kasy w Starostwie Powiatowym w Wadowicach. System zapewnia realizację
następujących zadań:
-ewidencję wpłat gotówkowych,
-ewidencję wypłat gotówkowych,
- sporządzanie raportów kasowych,
-sporządzanie zestawień kasowych.
9. Komputerowy system ŚRODKI TRWAŁE umożliwia prowadzenie ewidencji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dostarcza koniecznych informacji
o stanie majątkowym Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Pozwala on rejestrować
wszystkie operacje gospodarcze w jednostce dotyczące środków trwałych.
System zapewnia realizację następujących zadań:
-założenie (wprowadzenie BO) i aktualizację Kartoteki Środków Trwałych,
-bieżącą ewidencję zdefiniowanych dowolnie przez użytkownika dokumentów
przychodowo- rozchodowych oraz ich pełną kontrolę formalną,
-prowadzenie księgi inwentarzowej,
-przetwarzanie obrotów miesięcznych co ułatwia korektę błędnie wprowadzonych danych,
-uzyskanie szeregu zestawień.
10.System WYPOSAŻENIE umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych
niskocennych zarówno w układzie ilościowym, jak i ilościowo- wartościowym. Dostarcza
koniecznych informacji o stanie majątkowym Starostwa Powiatowego. Podstawowe
funkcje tego systemu komputerowego to:
- bieżąca ewidencja zdefiniowanych dowolnie przez użytkownika dokumentów:
przychodowych, rozchodowych, zmian lokalizacji,
- możliwość grupowania składników według: typów wyposażenia ( budowany przez
użytkownika odpowiednik klasyfikacji rodzajowej ST), wydziałów, pomieszczeń, osób
odpowiedzialnych,
- funkcja wspomagająca inwentaryzację,
- możliwość szybkiego uzyskiwania dowolnych zestawień przez wybór kolumn i
filtrowanie.
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Starosty
Nr III/120/2009
z dnia 17.07.2009 r.
Dokumentacja systemowa przetwarzanych danych
1. Wykaz programów komputerowych stosowanych w księgowości Starostwa
Powiatowego w Wadowicach oraz uprawnionych pracowników do pracy
w poszczególnych programach
Nazwa programu
Finanse – system finansowo- księgowy
Jednostka
Osoby uprawnione
Małgorzata Giełdoń
Małgorzata Kolasa – Wołkow
Lucyna Momot- Książek
Irena Żurek
Magdalena Kasperek
Agata Bednarz
Agnieszka Porzycka
System FK – finansowo – księgowy organ
Teresa Sołtysiewicz
System budżet
Teresa Sołtysiewicz
Małgorzata Ogiegło
Kinga Jamróz
System płace
Zofia Kwaśna
Magdalena Kasperek
Agnieszka Porzycka
System KASA
Halina Mydlarz
Janina Targosz
Ewa Paśnik
ŚRODKI TRWAŁE- system gospodarki
środkami trwałymi
Agnieszka Porzycka
Magdalena Kasperek
WYPOSAŻENIE- system ewidencji
wyposażenia
Grzegorz Polak
Mateusz Lempart
Alina Wolas
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards