Zar zpolityka rach dla proj odnowa Głuchówek i Przesmyki

advertisement
ZARZĄDZENIE NR W.120.10.2015
WÓJTA GMINY PRZESMYKI
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie polityki rachunkowości dla projektu pn : „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w miejscowości Przesmyki oraz remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w
miejscowości Głuchówek”
Na podstawie przepisów art. 10 i art.13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.
U. 2013 r., poz. 330, zm. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4.) i art. 40 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) oraz
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (t .j. Dz. U z 2013 r., poz. 289),
zarządzam co następuje:
§ 1. Określa się politykę rachunkowości dla projektu pn : „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w miejscowości Przesmyki oraz remont i zagospodarowanie terenu świetlicy
wiejskiej w miejscowości Głuchówek” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1)Zm.poz.938 i 1646, z 2014r. poz.379,911,1146,1626,1877
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta
Gminy
Przesmyki
Nr W.120.10.2015
z dnia 29 maja 2015 r.
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
dla projektu pn : „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przesmyki oraz
remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchówek”
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie
potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich,
umożliwienie rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa
kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej
i inwestycyjnej obszarów wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Typowe zapisy operacji księgowych związane z ewidencją środków na realizację w/w projektu
wynikają z rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 289),
Ewidencja operacji gospodarczych środków funduszy pomocowych prowadzona będzie
zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w instrukcji zasad rachunkowości, zakładowego
planu kont, kontroli finansowej i obiegu dowodów finansowo-księgowych ustalonych dla
Gminy Przesmyki
wprowadzona
w
życie
zarządzenie
nr
W.120.17.2014
Wójta Gminy Przesmyki z dnia 18 grudnia 2014 r .w sprawie zmian w polityce rachunkowości
Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego
V Vendis lubelskiej firmy z wyjątkiem analityki do kont 011,013 którą prowadzi się ręcznie na
kartotekach środków trwałych i księgach inwentarzowych.
1. W ramach wyodrębnionej ewidencji ujmuje się koszty kwalifikowane
niekwalifikowalne ponoszone w ramach operacji.
2. W ramach bilansowych kont syntetycznych prowadzi się ewidencję w tym samym
zbiorze identyfikując poszczególne konta. Wyodrębnienie ewidencji polega na
księgowaniu po stronie dochodów, wydatków oraz kosztów na kontach analitycznych
zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz odpowiednią końcówką
paragrafu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w
sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 roku poz. 1053
z późn. zmianami) dodając opisane niżej oznakowania.
3. W zbiorze głównym ewidencji księgowej pozostawia się kserokopie faktur i innych
dowodów finansowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Oryginały
dokumentów księgowych przechowuje się w odrębnym segregatorze .
4. W sytuacji, gdyby nie zostały uznane koszty kwalifikowane w kwotach wykazanych
we wniosku o płatność - /opis na fakturach/ w zakresie kosztów kwalifikowanych
i niekwalifikowalnych pozostaje bez zmian, a na podstawie decyzji dysponenta
środków, że nie uznano części wydatków za kwalifikowane poleceniem księgowania
następuje przeksięgowanie w ewidencji księgowej między paragrafami klasyfikacji
budżetowej .
5. Przed złożeniem wniosku o płatność wymagane jest uzgodnienie wykazanych kwot
z wnioskiem i z ewidencją księgową .
Dla projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przesmyki oraz
remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchówek” operacje
księgowe są zapisywane na następujących kontach:
1.Konta bilansowe
133 /GP - Rachunek budżetu
140 /GP - Środki pieniężne w drodze
260/GP - Zobowiązania finansowe
901/GP - Dochody budżetu
902 - Wydatki budżetu
961 - Niedobór lub nadwyżka budżetu
2. Konta pozabilansowe
991 - Planowane dochody budżetu
992 - Planowane wydatki budżetu
Dla każdego konta syntetycznego musi istnieć ewidencja analityczna, która będzie
odzwierciedla ewidencję księgową dla w/w projektu,
Funkcjonowanie kont analitycznych dla w/w Projektu
Konto 133/GP –Rachunek budżetu na realizację w/w Projektu
Do ewidencji operacji finansowych dokonywanych na realizację w/w projektu służy konto 133
/bg 26 „Rachunek bieżący projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowości Przesmyki oraz remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w
miejscowości Głuchówek”. Gmina realizując projekt posiada wyodrębnione rachunki
bankowego w BG w Warszawie.
Są to rachunki:
1. Środków własnych,
2. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu
Na stronie Wn konta 133/ bg (określenie dla banku w ewidencji finansowo księgowej) 26
rachunek bieżący projektu ujmuje się wpływ środków z pożyczki przekazanej zgodnie z
dyspozycją MJWPU w korespondencji z kontem 260/GP, środków własnych przekazanych z
rachunku budżetu Gminy na bieżące koszty tj. prowadzenie kont, odsetki od pożyczki w
korespondencji z kontem 140/GP, otrzymanych dochodów z tytułu realizacji projektu w
korespondencji z kontem 901/GP.
Na stronie Ma subkonta 133/ bg 26 ujmuje się wypłatę środków za roboty o dostawy w ramach
projektu oraz koszty bieżące opłata za prowadzenie kont bankowych , odsetki od pożyczki.
Konto 140/GP - Środki pieniężne w drodze na tym koncie ewidencjonuje się przelew
środków finansowych przekazywanych z rachunku podstawowego budżetu na wyodrębniony
rachunek bankowe środków własnych otwarty w BGP dla potrzeb operacji finansowych w/w
projektu.
Konto 260/GP- Zobowiązania finansowe. Na stronie Wn konta 260/GP ujmuje się:
wartość spłaconych zobowiązań finansowych, w korespondencji z kontem 133/GP,
przeksięgowanie odsetek od zaciągniętych pożyczek, w momencie ich zapłaty,
w korespondencji z kontem 909.
Na stronie Ma konta 260/GP ujmuje się wpływ zaciągniętych pożyczek, w korespondencji z
kontem 133/GP, zarachowane odsetki od zaciągniętych pożyczek, w korespondencji z kontem
909.
Konto 901 - Dochody budżetu na realizację w/w Projektu wydzielono konto 901/GP,
Służy ono do ewidencji osiągniętych dochodów z tytułu pomocy finansowej ze z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie”.
Na stronie Wn konta 901/GP ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych
dochodów na konto 961, które służy do ewidencji łącznego wyniku wykonania budżetu, czyli
deficytu lub nadwyżki.
Na stronie Ma konta 901/GP ujmuje się dochody osiągnięte z tytułu pomocy finansowej
przyznanej na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych,
polegających na refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych przez Gminę, w
wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz innych przepisów
odrębnych.
Konto 902/GP - Wydatki budżetu na realizację w/w Projektu
Do ewidencji operacji finansowych dokonywanych na realizację w/w projektu służy konto
902/GP „Wydatki projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości
Przesmyki oraz remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości
Głuchówek”.
Gmina ewidencjonuje wydatki w/w projektu na podstawie wewnętrznie określonych dowodów
księgowych potwierdzających dokonanie wydatku (opłacenie zobowiązań projektu) za
pośrednictwem rachunków bankowych otwartych do tego celu w BGK.
Zapisy księgowe dokonywane są na w/g klasyfikacji budżetowej, objęte planem finansowym
urzędu.
Konta wyodrębnione dla realizacji w/w Projekt, mają powiązania z kontami
syntetycznymi prowadzonymi dla ogólnego budżetu, takimi jak:
Konto 961-Niedobór lub nadwyżka budżetu służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu,
czyli deficytu lub nadwyżki.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie
poniesionych w ciągu raku wydatków budżetu na w/w Projekcie, w korespondencji
z subkontem 902/GP.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie
zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu z realizowanego w/w Projektu,
w korespondencji z subkontem 901/GP.
2. Konta pozabilansowe
Konto 991 - Planowane dochody budżetu służy do ewidencji planu dochodów budżetowych
oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu.
Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu
zwiększające planowane dochody.
Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn
konta 991.
Konto 992 - Planowane wydatki budżetu służy do ewidencji planu wydatków budżetu oraz
jego zmian.
Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu
zwiększające planowane wydatki.
Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetu lub
wydatki zablokowane.
Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma
konta 992.
W ramach prowadzonej ewidencji księgowej dla potrzeb projektu: „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w miejscowości Przesmyki oraz remont i zagospodarowanie terenu
świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchówek”
w rejestrze „JEDNOSTKA” projekt posiada wyodrębnione konta na którym dokonywana jest
ewidencja operacji finansowych związanych z realizacją w/w projektu w/g klasyfikacji
budżetowej . Salda tych kont
Wykaz kont syntetycznych w jednostce uczestniczących w ewidencji operacji finansowych dla
Projektu współfinansowanego ze środków funduszy pomocowych:
1. Konta bilansowe
011/GP- Środki trwałe
013/GP- Pozostałe środki trwałe
080/GP – Środki trwałe w budowie (inwestycje)
130/WGP - Rachunek bieżący wydatki
130/DGP-Rachunek bieżący dochody
201/I- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
402/W –Usługi obce
720- Przychody z tytułów dochodów budżetowych
751- Koszty finansowe
761-Pozostałe koszty operacyjne
800 - Fundusz jednostki
860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy
2. Konta pozabilansowe
980 - Plan finansowy wydatków budżetowych
998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Funkcjonowanie kont analitycznych
Konto 011/GP Środki trwałe służy do ewidencji środków jakie powstają w tracie realizacji
projektu pn: : „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przesmyki oraz
remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchówek”. Na stronie
Wn ewidencjonuje się zwiększenie wartości środków trwałych natomiast na stronie Ma ich
zmniejszenie. Ewidencję środków trwałych prowadzi się ręcznie na kartach inwentarzowych.
Konto 013/GP Pozostałe środki trwałe służy do ewidencji pozostałych środków trwałych
powstałych w wyniku wykonania projektu : „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowości Przesmyki oraz remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w
miejscowości Głuchówek”. Na stronie Wn ewidencjonuje się zwiększenie wartości środków
trwałych natomiast na stronie Ma ich zmniejszenie. Ewidencje środków prowadzi się ręcznie
w księgach inwentarzowych.
Konto 080/GP Środki trwałe w budowie (inwestycje) służy do ewidencji kosztów inwestycji
dla projektu : „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przesmyki oraz
remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchówek”. Koszty
inwestycji zostały określone kodem in 103 w programie finansowo księgowym stosowanym
do ewidencji finansowej w Gminie Przesmyki. Na stronie Ma konta 080/GP ujmuje się koszty
inwestycyjne projektu kod in.103m, natomiast na stronie ma ujmuje się przeksięgowanie
kosztów inwestycyjnych stanowiących powstałe środki trwałe w korespondencji z kontem
011/GP, 013/GP, bądź przeksięgowanie kosztów inwestycyjnych nie stanowiących środków
trwałych np. promocji projektu w korespondencji z kontem 800 (zmniejszenie funduszu.)
Konto 130/WGP -Rachunek bieżący wydatki służy do ewidencji wydatków zrealizowanych
dla tego projektu.
Na stronie Ma konta ujmuje się:
- zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym wydatków dla projektu,
(ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w
korespondencji z właściwymi kontami zespołu 0, 1, 2, 3, 4, 7 lub 8,
- zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym , (ewidencja szczegółowa
według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), na realizację tego projektu zarówno
ze środków z PROW jak i środków własnych gminy, w korespondencji z właściwymi kontami
zespołu 0, 1, 2, 3, 4, 7 lub 8,
Zapisy na koncie 130/WGP są dokonywane na podstawie na podstawie wyciągów
bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między wydatkami
projektu a bankiem.
Na koncie 130/WGP obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do
błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis
ujemny. Saldo konta w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu
przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800,
Wn 130/WGP.
Konto 130/DGP - Rachunek bieżący dochody służy do ewidencji dochodów – dotacji
otrzymane z PROW.
Do konta 130/DGP prowadzona jest analityczna ewidencja. Saldo konta w zakresie
zrealizowanych dochodów podlega okresowemu przeksięgowaniu na stronę Wn konta 800
( Ma 130/DGP).
Konto 201/I Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami służy do ewidencji rozrachunków i
roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, dla projektu wg
kontrahentów realizujących projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości
Przesmyki oraz remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości
Głuchówek”.
Konto 201/I Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, obciąża się za powstałe należności i
roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz
spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201/I powinna zapewnić możliwość ustalenia
należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.
Konto 201/I może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma
oznacza stan zobowiązań.
Konto 402/W-Usługi obce służy do ewidencji kosztów prostych według rodzaju.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma - ich zmniejszenia.
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz w przekrojach
dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości.
Konto 402/W może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość
poniesionych kosztów. Saldo konta przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
Konta wyodrębnione dla realizacji w/w Projekt, mają powiązania z kontami
syntetycznymi prowadzonymi dla ogólnego budżetu, takimi jak:
Konto 720 Przychody z tytułów dochodów budżetowych. Na tym koncie na stronie Ma
ewidencjonuje się przychody z tytułu otrzymanej dotacji w wyniku realizacji projektu
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przesmyki oraz remont i
zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchówek” w korespondencji z
kontem 130/DGP. Saldo konta przenosi się na koniec roku obrotowego na stronę Ma konta
860 (Wn konto 720),
Konto 751 Koszty finansowe Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.
Na stronie Wn konta 751 ujmuje się :
1) odsetki od pożyczki, w korespondencji z kontem 130/WGP,
Konto 800 Fundusz jednostki służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i
obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu,
a na stronie Ma - jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę
finansową jednostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów
budżetowych z konta 130/DGP;
2) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych
wykorzystanych na inwestycje z konta 810;
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków
budżetowych z konta 130/WGP;
2) wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie projektu;
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia
przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. W przypadku prowadzenia
scentralizowanej księgowości obejmującej różne jednostki, dla których ustala się odrębnie
wynik finansowy i według odmiennych zasad dokonuje się jego podziału, ewidencję
szczegółową prowadzi się również według poszczególnych jednostek.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.
Konto 860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy służy do ewidencji strat i
zysków oraz do ustalania wyniku finansowego jednostki. No to konto przeksięgowuje się
wszystkie przychody i koszty bieżące jakie powstały w trakcie realizacji projektu.
3. Konta pozabilansowe
Konto 980 Plan finansowy wydatków budżetowych służy do ewidencji planu finansowego
wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych. Na stronie Wn ujmuje się plan
finansowy oraz jego korekty.
Na stronie Ma ujmuje się :
- równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych,
- wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.
Ewidencja szczegółowa jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków
budżetowych. Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.
Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"
Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych
w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie
finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku
budżetowym.
Na stronie Wn konta 998 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków projektu w
danym roku budżetowym,
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji
i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków
budżetowych w roku bieżącym.
Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych dla
projektu. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.
Download