zakładowy plan kont obowiązujący dla projektu

advertisement
Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 32/2013
Burmistrza Tolkmicka
z dnia 28 sierpnia 2013 roku
ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY DLA PROJEKTU
Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko
(Jednostka Budżetowa – Rejestr 10) Projekt 09 – „Odbudowa Układu
Urbanistycznego Miasta Tolkmicka – Etap I Rynek – Odbudowa Ratusza
Miejskiego”
Numer Zespół
Nazwa
Wyszczególnienie
konta
kont
konta
Ewidencja analityczna
1
2
3
4
5
Majątek trwały
0
Środki trwałe
011
Uwagi
011-/9
Końcówka „9” przypisana
jest dla projektu
Odpowiednio:
- koszty niekwalifikowalne
(poza umową),
080-900-90095§6050-6
Środki trwałe w budowie
080-900-90095§6058-6
(inwestycje)
080-900-90095§6059-6
080
- koszty kwalifikowalne
(wkład unijny)
- koszty kwalifikowalne
wkład Gminy Tolkmicko
oraz koszty
niekwalifikowalne ujęte w
umowie.
1
Środki pieniężne i rachunki bankowe
Odpowiednio:
- wydatki
130
Rachunek bieżący
jednostki
130-900-90095§6050
niekwalifikowalne
130-900-90095§6058
„0”(poza umową),
130-900-90095§6059
- wydatki kwalifikowalne(
130-900-90095§4308
wkład unijny „8”)
130-900-90095§4309
- wydatki kwalifikowalne i
niekwalifikowalne ujęte w
umowie – wkład Gminy
Tolkmicko,
2
Rozrachunki i rozliczenia
Rozrachunki
201
z odbiorcami
i dostawcami
221
Należności z tytułu
dochodów
budżetowych
222
Rozliczenie
dochodów
budżetowych
Prowadzona jest według
poszczególnych kontrahentów
221-758-75814§0920-2
221-900-90095§6298-1
Rejestr 10
222-05
Konto 223-08/-1 dla
wydatków
poniesionych ze
Rozliczenie
wydatków
budżetowych
223
223-08/-1
środków unijnych,
223-08/-2
natomiast 223-08/-2
dla wydatków
poniesionych ze
środków własnych
Gminy
4
Koszty według rodzajów i ich rozliczenia
Odpowiednio:
Usługi obce
402
402-900-90001§4308-1
402-900-90001§4309-1
- wydatki kwalifikowalne
wkład unijny,
- wydatki kwalifikowalne
wkład własny Gminy
7
720
Przychody i koszty
Przychody z tytułu
dochodów
budżetowych
720-06
8
Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
Konto 800-1 ma
zastosowanie do
ewidencji księgowej
sprawozdań
budżetowych z
wykonanych wydatków
800-1
800-900-90095§6050-6
800
Fundusz jednostki
800-900-90095§6058-1
800-900-90095§6059-1
bądź dochodów w
ramach projektu. Konta
800 z podziałką
klasyfikacji budżetowej
stosuje się przy
księgowaniu
poniesionych
wydatków (pod
przelewami
bankowymi).
Konta 810 z podziałką
810
Dotacje budżetowe,
płatności z budżetu 810-900-90095§6050-6
810-900-90095§6058-1
środków
europejskich oraz
810-900-90095§6059-1
środki z budżetu na
inwestycje
klasyfikacji budżetowej
stosuje się przy
księgowaniu
poniesionych
wydatków (pod
przelewami
bankowymi).
860
Wynik finansowy
Nie stosuje się analityki
Konta pozabilansowe
Treść
Ewidencja
998
Zaangażowanie wydatków
budżetowych roku
bieżącego
Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków
budżetowych, ujętych w planie finansowym
jednostki budżetowej danego roku
budżetowego. Ewidencja prowadzona wg
podziałek klasyfikacji budżetowej
999
Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków
Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat. Ewidencja
budżetowych przyszłych lat szczegółowa prowadzona wg podziałek
klasyfikacji budżetowej
Nr konta
Zasady funkcjonowania kont dla Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko
(część opisowa zakładowego planu kont) Projekt 09 Rejestr 10
W Urzędzie jako Jednostce Budżetowej do ewidencji operacji związanych z realizacją projektu
służyć będą następujące konta:
-
011 Środki trwałe. Konto 011 służy do ewidencji stanu zwiększeń (strona Wn) i
zmniejszeń (strona Ma) wartości początkowej środków trwałych. Dla potrzeb realizacji
projektu „Odbudowa Układu Urbanistycznego Miasta Tolkmicka – Etap I Rynek –
Odbudowa Ratusza Miejskiego”, wyodrębniona zostanie analityka 011-/9. Konto 011-/9
może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych powstałych w ramach
projektu.
-
080 Inwestycje (środki trwałe w budowie). Konto 080 służy do ewidencji kosztów
inwestycyjnych. Dla projektu wyodrębniona zostanie poniższa analityka dla konta 080:
 080-900-90095§6050-6 (w zakresie kosztów niekwalifikowalnych – poza
umową),
 080-900-90095 §6058-6 (w zakresie kosztów kwalifikowalnych, pochodzących ze
środków unijnych),
 080-900-90095§6059-6
(w
zakresie
kosztów
kwalifikowanych
i
niekwalifikowalnych ujętych w umowie, wkład własny Gminy).
Czwarta cyfra paragrafu ( 0, 8 i 9) stanowi określenie źródła finansowania, natomiast
ostatnia
cyfra
klasyfikacji
stanowi
wyróżnik dla
projektu
„Odbudowa
Układu
Urbanistycznego Miasta Tolkmicka – Etap I Rynek – Odbudowa Ratusza Miejskiego”
(przypisana jest tylko i wyłącznie do kosztów tego projektu).
Na stronie Wn powyższych kont ewidencjonowane będą wszystkie koszty poniesione na
inwestycję „Odbudowa Układu Urbanistycznego Miasta Tolkmicka – Etap I Rynek –
Odbudowa Ratusza Miejskiego” w okresie jej realizacji w korespondencji z kontem 201.
Na stronie Ma ujęta zostanie wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych w postaci
środków trwałych. Na dzień 31 grudnia konta analityczne 080 stworzone dla projektu mogą
wykazywać salda Wn, które oznaczają koszty inwestycji niezakończonej.
130 Rachunek bieżący jednostki. Służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz
obrotów na rachunku bankowym. Dla potrzeb projektu została utworzona analityka –
130-/10. Operacje bankowe na wyodrębnionym rachunku ewidencjonowane będą
kontach:130-/10, w ramach rejestru 10:
na
130-900-90095§6050
130-900-90095§6058
130-900-90095§6059
130-900-90095§4308
130-900-90095§4309
Na stronie Wn konta 130-/10 księgowane będą wpływy zaliczki, dotacji, refundacja
poniesionych wydatków oraz odsetki bankowe, w korespondencji z kontami: 223-08/-1;
223-08/-2 i 221-758-75814§0920-2 (odsetki) i 221-900-90095§6298-1(refundacja).
Na stronie Ma kont 130- dział 900 rozdział 90095 i odpowiedni § księgowane będą
poniesione wydatki, w korespondencji z kontami analitycznymi 201.
Natomiast przekazanie zrealizowanych dochodów w korespondencji z kontem 222-05
-
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami. Konto 201 służy do ewidencji
rozrachunków i rozliczeń z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na
poczet dostaw, robót i usług. Ewidencja analityczną do konta 201 będzie prowadzona
według poszczególnych kontrahentów. Po stronie Ma konta 201 księgowane będą
powstałe zobowiązania za zakupy towarów i usług w korespondencji z kontami: 011,
402 i 080 dziale 900 rozdziale 90095 i § zgodnym z planem budżetowym przyjętym dla
projektu. Po stronie Wn natomiast ewidencjonowane będą spłaty zobowiązań wobec
dostawców w korespondencji z kontami 130 w dziale 900 rozdziale 90095 i § zgodnym
z planem budżetowym dla projektu.
-
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych. Konto 221 służy do ewidencji
należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych. W ramach projektu dochody te
stanowić będą odsetki naliczane na koniec każdego kwartału od środków zgromadzonych
z zaliczek na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz refundacja poniesionych
wydatków. Ewidencja szczegółowa prowadzona będzie wg podziałek klasyfikacji
budżetowej: 221-758-75814§0920-1; 221-900-90095§6298-1
Na stronie Wn konta 221 ujmowany będzie przypis należności z tytułu odsetek oraz
refundacji w korespondencji z kontem 720-06, natomiast na stronie Ma – kapitalizacja
odsetek oraz wpływ refundacji poniesionych wydatków
w korespondencji z kontem
130-/10. Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z
tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma – stan zobowiązań Jednostki Budżetowej z
tytułu nadpłat w tych dochodach.
-
222 Rozliczenie dochodów budżetowych. Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń
zrealizowanych dochodów budżetowych. Dla projektu przewiduje się dochody z tytułu
kapitalizacji odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku oraz wpływ refundacji
poniesionych wydatków. Utworzona zostanie analityka 222-05.
Ewidencja będzie następująca:
 (Wn) 222-05 i (Ma) 130-/10 – przelew dochodów budżetowych na rachunek
bankowy Gminy (Organu),
 (Ma) 222-05 i (Wn) 800-1 – okresowe (kwartalne) przeksięgowania
zrealizowanych dochodów na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-27S.
-
223 Rozliczenie wydatków budżetowych. Konto służy do ewidencji rozliczenia
zrealizowanych przez Urząd wydatków budżetowych projektu poniesionych ze środków
własnych Gminy, oraz w ramach dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Dla
projektu utworzono analitykę do konta 223:
223-08/-1 – dla wydatków poniesionych ze środków unijnych;
223-08/-2 – dla wydatków poniesionych ze środków własnych Gminy.
Na stronie Wn kont, 223-08/-1 i 223-08/-2 ujmowane będą na podstawie miesięcznych
sprawozdań Rb-28S zrealizowane wydatki projektu w korespondencji z kontem 800-1.
Na stronie Ma kont 223-08/-1 i 223-08/-2
księgowane będą
przelewy dotacji w
korespondencji z kontem 130-/10,
- 402 Usługi obce służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywalnych
na rzecz działalności podstawowej jednostki. Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione
koszty usług obcych, a na stronie Ma zmniejszenie poniesionych kosztów. Na dzień
bilansowy przenosi się salda na konto 860. Analityka dla projektu kształtować będzie się
następująco:
-

402-900-90001§4308-1;

402-900-90001§4309-1.
720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych. Konto 720 służy do ewidencji
przychodów z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 720 ujmuje się
odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma – przychody z tytułu dochodów
budżetowych, w korespondencji z kontem 221.
Dla potrzeb projektu utworzona została analityka 720-06.
Na koniec roku budżetowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860 w związku
z czym konto 720 nie wykazuje salda.
-
800 Fundusz jednostki. Konto służy do ewidencji równowartości majątku trwałego
i obrotowego jednostki oraz jego zmian. W wyniku realizacji projektu wyodrębnione
zostaną poniższe konta analityczne:
 800-1,
 800-900-90095§6050-6
 800-900-90095§6058-1
 800-900-90095§6059-1
Na stronie Wn kont analitycznych wg podziałek klasyfikacji budżetowej przeksięgowanie
w końcu roku obrotowego dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na
inwestycje z kont analitycznych 810.
Na stronie Ma
konta 800-1 ujmowane będą przeksięgowania, pod datą sprawozdań
budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych z kont: 223-08/-1 i 223-08/-2.
Konto 800-1 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.
-
810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki
z
budżetu na inwestycje. Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z
budżetu środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje. Analityka dla
projektu kształtować będzie się następująco:
 810-900-90095§6050-6
 810-900-90095§6058-1
 810-900-90095§6059-1
Na stronie Wn powyższych kont ujmowana będzie równowartość wydatków dokonanych
przez Urząd na finansowanie inwestycji odpowiednio:
 ze środków własnych Gminy dla wydatków niekwalifikowalnych;
 ze środków europejskich;
 ze środków własnych Gminy dla wydatków kwalifikowalnych.
Konto 810 na koniec roku nie wykazuje salda w związku z czym, na dzień 31 grudnia salda
Wn kont 810 przeksięgowane zostaną na konta 800 wg podziałek klasyfikacji budżetowej.
-
860 Wynik finansowy. Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego Jednostki. Na
koniec roku obrotowego na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego
sumę uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7.
Natomiast na stronie Wn konta ujmuje się sumę poniesionych kosztów, w korespondencji
z kontami zespołu 4, oraz koszty operacji finansowych w korespondencji z kontem 751.
ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY DLA PROJEKTU
„Odbudowa Układu Urbanistycznego Miasta Tolkmicka – Etap
I Rynek – Odbudowa Ratusza Miejskiego”
Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla budżetu Gminy Tolkmicko
(Organ)
Numer
Zespół
Nazwa
Wyszczególnienie
konta
kont
konta
Ewidencja analityczna
1
2
3
4
1
2
222
223
5
Środki pieniężne i rachunki bankowe
Rachunek
budżetu
133
Uwagi
133
Rozrachunki i roszczenia
Rozliczenie
dochodów
budżetowych
Rozliczenie
wydatków
budżetowych
222-05-1
223-05-1
223-05-2
Konto 222-05-1
dotyczy odsetek od
środków
zgromadzonych na
rachunku
wydzielonym dla
projektu oraz
refundacji wydatków
stanowiących
dochód Gminy
Tolkmicko
Konto 223-05-1
stosuje się dla
środków z EFRR,
natomiast 223-05-2
dla środków
własnych Gminy
9
Dochody i wydatki, rozliczenia międzyokresowe
i wyniki budżetu
Odpowiednio:
901
Dochody budżetu
901-758-75814§0920
901-900-90095§6298
- odsetki narosłe na
rachunku
wydzielonym dla
projektu,
- środki z EFRR
Odpowiednio:
902-900-90095§6050
Wydatki budżetu
902
-wydatki
niekwalifikowalne –
902-900-90095§6058
poza umową,
902-900-90095§6059
- wydatki
902-900-90095§4308
kwalifikowalne (wkład
902-900-90095§4309
unijny „8”),
- wydatki
kwalifikowalne i
niekwalifikowalne
ujęte w umowie (wkład
własny Gminy „9”)
Wynik wykonania
budżetu
961
II. Zasady funkcjonowania kont dla budżetu Gminy Tolkmicko
(część opisowa zakładowego planu kont)
W budżecie gminy do ewidencji operacji służyły będą następujące konta:
-
133 Rachunek budżetu. Konto służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na
bankowych rachunkach budżetu. Na stronie (Wn) konta 133 w korespondencji z kontem
(Ma) 901-900-90095§6298 ujmuję się wpływ środków unijnych. W związku z koniecznością
utworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu oraz przekazywania zaliczki i
dokonywania wydatków bezpośrednio z tego rachunku, wszelkie wpływy transz zaliczek
będą dekretowane w księgach rachunkowych Organu na podstawie kserokopii wyciągu
bankowego oraz Poleceń Księgowania na ostatni dzień miesiąca, w którym wystąpiły obroty.
Natomiast wpływ zrealizowanych dochodów budżetowych w korespondencji z kontem (Ma)
222-05-1. Natomiast po stronie (Ma) konta 133 (przekazanie dotacji na realizację zadania) w
korespondencji z kontami 223-05-1( wkład unijny) i 223-05-2 (wkład własny).
-
222 Rozliczenie dochodów budżetowych. Konto 222 służy do rozliczeń dochodów
budżetowych w ramach projektu. Utworzona analityka 222-05-1 służyć będzie do
ewidencjonowania
zrealizowanych
dochodów
budżetowych.
Na
stronie
Wn
ewidencjonowane będą zrealizowane dochody budżetowe na podstawie sprawozdań Rb27S w korespondencji z kontem 901-758-75814§0920; 901-900-90095§6298, natomiast
na stronie Ma - okresowe przelewy na rachunek budżetu dochodów zrealizowanych przez
Urząd Miasta i Gminy w ramach wydzielonego rachunku bankowego w korespondencji z
kontem 133.
-
223 Rozliczenie wydatków budżetowych. Konto służy do rozliczeń wydatków
w ramach projektu, realizowanych z wyodrębnionego przy Urzędzie Miasta i Gminy
rachunku bankowego. Stworzona analityka oznacza:
223-05-1 – wkład unijny
223-05-2 – wkład własny Gminy Tolkmicko.
Na stronie Ma konta 223-05-1 i 223-05-2 księguje się wydatki poniesione przez UMiG na
podstawie sprawozdań Rb-28S, w korespondencji z kontami:
902-900-90095§6050
902-900-90095§6058
902-900-90095§6059
902-900-90095§4308
902-900-90095§4309
Na stronie Wn konta 223-05-1 ujmować się będzie otrzymane zaliczki w korespondencji
z kontem 133-1 (księgowanie operacji na podstawie kserokopii wyciągu bankowego oraz
PK, jak wyżej, zapis równoległy do otrzymanej dotacji).
-
901 Dochody budżetu. Konto służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu
jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji projektu. Na stronie Wn konta
901-900-90095§6298 i 901-758-75814§0920 ujmuje się przeniesienie na koniec roku
zrealizowanych w związku z projektem dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego na konto 961. Na stronie Ma konta 901-900-90095§6298 ewidencjonuje
się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w korespondencji z kontem 133,
natomiast na koncie 901-758-75814§0920 przekazane odsetki od środków na rachunku
bankowym wydzielonym dla zaliczek w korespondencji z kontem 222-05-1.
-
902 Wydatki budżetu. Służy do ewidencji wydatków zrealizowanych przez Urząd
Miasta i Gminy na podstawie sprawozdań Rb-28S z wydzielonego dla projektu rachunku
bankowego po stronie Wn:
902-900-90095§6050
902-900-90095§6058
902-900-90095§6059
902-900-90095§4308
902-900-90095§4309
Po stronie Ma (Ma) 223-05-1 i 223-05-2 (na podstawie miesięcznych sprawozdań
Rb-28S z wydzielonego rejestru 10),
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.
-
961 Wynik wykonania budżetu. Służy ono do ustalenia wyniku wykonania budżetu,
czyli deficytu lub nadwyżki. Pod datą 31 grudnia danego roku budżetowego na stronie
Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu
w korespondencji z kontami: 902-900-90095 odpowiedni paragraf, który został przyjęty
w planie budżetu dla projektu.
Natomiast na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie otrzymanych w danym roku
środków pomocowych,
w korespondencji z kontami 901-900-90095§6298 oraz
zrealizowanych dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w korespondencji z
kontem 901-758-75814-0920. Jeżeli zamknięcie ksiąg rachunkowych projektu, w
związku z jego zakończeniem, ma miejsce w trakcie roku budżetowego, to przeniesienie
sald ww. kont 901 i 902 następuje pod datą zamknięcia ksiąg rachunkowych. Na koniec
roku budżetowego konto 961 może wykazywać saldo Wn - oznaczające stan deficytu
budżetu, lub saldo Ma – oznaczające stan nadwyżki budżetu za dany rok.
Download