zadanie

advertisement
Ewidencja całokształtu działalności przedsiębiorstwa –
Sporządź bilans otwarcia, otwórz konta saldami
początkowymi kont
i zaksięguj podane operacje gospodarcze:
Salda kont:
Materiały 20 000
Wyroby gotowe 40 000
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami dt 30 000
ct 20 000
Srodki trwałe 50 000
Rachunek bieżący 100 000
Kapitały własne
Kasa 5000
225 000
1. Fa i Pz za zakupione materiały
wartość materiałów 10000.
VAT 23%
……
2. Rw wydanie materiałów do produkcji 5000.
3. Lista płac pracowników za bieżący miesiąc 10000.
4. Potrącenia w liście płac:
a. na składki ZUS 1371
b. na podatek dochodowy 863 (1531,64 - 668,75 )
c. na składkę zdrowotną : 776,61
668,75
107,86
5. Pk miesięcznej stawki umorzenia i amortyzacji
środków trwałych 2000
6. Pk nakaz płatniczy podatku od nieruchomości 1000.
7. Kw zapłacono gotówką pracownikowi za używanie
prywatnego samochodu do celów służbowych 3000.
8. Fa VAT za usługi transportowe 1000 zł + VAT 23%.
9. Pk naliczono składki ZUS płacone przez
pracodawcę
emerytalną 976
rentową
450
wypadkową 67
FP
245
FGŚP
10
1748
10. Wb spłacono zobowiązania wobec dostawców 10000.
11. PK przeksięgowanie kosztów wydziałowych …..
12. Pw przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji
do magazynu…….
……
13. Fa za sprzedane wyroby gotowe
wartość sprzedanych wyrobów 10000
VAT 23%
14. Wz wydanie sprzedanych wyrobów gotowych 500 sz t.x …
15. Pk przeksięgowanie kosztu własnego sprzedaży na
rozliczenie kosztów pod koniec okresu sprawozdawczego
16. Pk przeksięgowano koszty zarządu pod koniec okresu
sprawozdawczego
17. Pk przeksięgowano kosztów sprzedaży pod koniec okresu
sprawozdawczego
16. Pk przeksięgowano przychody ze sprzedaży.
17. Pk kosztów układu rodzajowego pod koniec
okresu sprawozdawczego ... .
18. Pk przeksięgowanie różnicy stanu produktów na koniec
okresu sprawozdawczego ……
19. Pk naliczono podatek dochodowy od osób
prawnych 100.
20. Wb przelew podatku dochodowego do urzędu
skarbowego…..
21. Wb przelew składek ZUS ….
22. Pk przeksięgowano VAT należny pod koniec miesiąca …
23. Pk przeksięgowano VAT naliczonego pod koniec miesiąca …
24. WB przelew VAT do US …
Download