Plik

advertisement
Łódź, dnia 11.08. 2009 r.
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie
Aqua Park Łódź Sp. z o. o. kredytu w wysokości
51.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego
kredytu inwestycyjnego oraz na realizację zadania
inwestycyjnego
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej
206 000 euro na udzielenie Aqua Park Łódź Sp. z o.o. kredytu w wysokości 51.500.000 zł na
spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu inwestycyjnego oraz na realizację zadania
inwestycyjnego.
Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez:
Dodanie ppkt 14 w pkt 11 w części II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia o treści:
„14. Prognoza wyników finansowych na okres kredytowania załącznik Nr 17 do
niniejszej SIWZ.”
Download