umowa o kredyt gotówkowy

advertisement
UMOWA O KREDYT GOTÓWKOWY
Zawarta w dniu...................................... , w ....................................................................... , pomiędzy
Panem/Panią ............................................... nazwisko rodowe ................................................ imiona
rodziców ........................................... , zamieszkałym/zamieszkałą .....................................................,
......................................................................................... legitymującym (-ą) się dowodem osobistym
............................................ wydanym przez ....................................., numer PESEL .........................,
posiadającym NIP ...................................., zwanym dalej Kredytobiorcą,
a Bankiem ....................................................................................z siedzibą w ................................... ,
reprezentowanym przez ............................................................................., zwanym dalej Bankiem.
§1.
Na wniosek Kredytobiorcy z dnia ............................................. Bank udziela kredytu gotówkowego,
na okres od ..............................do ................................, na warunkach określonych niniejszą umową,
w kwocie złotych ..................................................................................................................................
(słownie złotych ................................................................................................................................)
z przeznaczeniem na ....................................................................................................................
§ 2.
Bank pobiera od kredytobiorcy prowizję w wysokości ......................od kwoty przyznanego kredytu,
określonej w § 1.
§ 3.
Wypłata kredytu nastąpi w dniu .......................... gotówką w siedzibie Banku ....................................
........................................................................../ przelewem na rachunek bankowy prowadzony
w ...................................................................o numerze ...................................................
§ 4.
1. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, która w dniu zawarcia umowy
wynosi ........................... % w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w wyniku zaistnienia następujących okoliczności:
- ...............................................
- ...............................................
- ...............................................
3. O każdej zmianie stopy oprocentowania kredytu Kredytobiorca i poręczyciele zostaną
powiadomieni na piśmie.
4. W przypadku zmiany oprocentowania zostanie sporządzony i przedstawiony na piśmie
Kredytobiorcy nowy plan spłat.
§ 5.
1. Kredyt i odsetki zostaną spłacone w ...................ratach miesięcznych płatnych .......................dnia
każdego miesiąca, zgodnie z planem spłat, począwszy od dnia .........................
2. Za datę spłaty należności uważa się datę stempla placówki przyjmującej wpłatę.
§6.
1. Jeżeli kredytobiorca nie uiści ..................... kolejnych rat kredytu, cała należność z tytułu kredytu,
odsetek oraz należnych opłat staje się natychmiast wymagalna.
2. Postawienie należności w stan natychmiastowej wymagalności powoduję obowiązek jej
natychmiastowej spłaty, a w przypadku braku spłaty -wykorzystanie przez Bank zabezpieczenia
kredytu przewidzianego umową.
3. Oprocentowanie kredytów przeterminowanych i kredytów postawionych w stan natychmiastowej
wymagalności wynosi ..........................% w stosunku rocznym.
§ 7.
1.Bank może wypowiedzieć umowę kredytową w całości lub w części w razie niedotrzymania
przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu.
2. Okres wypowiedzenia o którym mowa w ust.1. wynosi .....................dni.
§ 8.
Bank ustala bez względu na dyspozycję Kredytobiorcy następującą kolejność zarachowania
wpływających spłat:
a) odsetki,
b) raty kredytu.
§ 9.
Kredytobiorca jest obowiązany przedstawić na żądanie banku informacje i dokumenty niezbędne do
oceny jego sytuacji finansowej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.
§10.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi:
- .......................................................
- .......................................................
- .......................................................
§ 11.
Umowa może być zmieniona tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia
"Regulaminu..........................................", przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo bankowe.
§ 13.
Wszelkie spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy należą do właściwości Sądu
.........................................................
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kredytobiorcy i
Banku. Wszystkie strony umowy zostały parafowane przez Kredytobiorcę i Bank.
Kredytobiorca
.......................................
Zgoda współmałżonka i jego podpis
.......................................
Bank
.......................................
Download