w sprawie udzielenia poręczenia kredytu

advertisement
projekt
Uchwała Nr ………….
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia ………..r.
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z
art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz.U.nr 157, poz
1240)
§1
1. Wyraża się zgodę na udzielenie poręczenia na spłatę kredytu, który zostanie
zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przez Żyrardowskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Żyrardowie, z przeznaczeniem
na realizację zadania „Budowa trzech budynków mieszkalnych w Żyrardowie przy ul
Żeromskiego”.
2. Poręczenie zostaje udzielone do kwoty nie przekraczającej 4.300.000,00 zł.
3.Odpowiedzialność Miasta Żyrardów jako poręczyciela ograniczona jest corocznie do
kwoty stanowiącej sumę rat kapitałowych i odsetkowych w poszczególnych latach
spłaty kredytu.
4. Poręczenie zostaje udzielone na okres od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia
spłaty całego zadłużenia tj. 31.grudnia 2042r.
§2
Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielenia poręczenia, o którym mowa w § 1, w
formie stosownej umowy poręczenia zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
§3
Jeżeli Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Żyrardowie
nie wywiąże się z zawartej z Bankiem umowy, spłata kwot wynikających z umowy
poręczenia nastąpi z dochodów miasta stanowiących wpływy z udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§5
Traci moc uchwała Nr XXXIX/325/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października
2009r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. realizuje budowę
trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego.
Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wykonawcą prac została firma P.H.U
„ABC” Agnieszka Tyszka z Ostrołęki .
Prace finansowane są ze środków własnych Spółki, na które składają się partycypacje
mieszkańców, dopłaty do kapitału zakładowego wnoszone przez Wspólnika (Gmina - Miasto
Żyrardów) oraz kredytu w wysokości 4.300.000,00 zł., który został potwierdzony przez Bank
Gospodarstwa Krajowego promesą udzielenia kredytu z dnia 25.06.2008r. Jednym z
warunków prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu jest poręczenie Miasta Żyrardowa 100%
wartości udzielonego kredytu tj. kwoty 4.300.000,00 zł.. Przyjęta w uchwale forma dotyczy
poręczenia corocznie w kwotach odpowiadających sumie rat kapitałowych i odsetkowych
wyznaczonych umowa kredytową na dany rok. Oznacza to, iż do długu miasta będzie
przyjmowana tylko kwota obciążenia rocznego, a nie cała kwota zaciągniętego kredytu.
Podjęcie powyższej uchwały umożliwi uruchomienie kredytu niezbędnego do sfinansowania
prowadzonej inwestycji, która jest w ostatniej fazie prac budowlanych.
Download