Porównanie Jeremie z oferta standartową

advertisement
PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.
Poręczenia dla MMŚP
(przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 250 pracowników, przychód netto nie przekracza 50 mln euro lub/i suma aktywów bilansu roku
poprzedniego kształtuje się poniżej 43 mln euro.)
Udzielane w ramach standardowej działalności Funduszu
Kredyty inwestycyjne
Kredyty obrotowe
Okres trwania poręczenia - nieograniczony
Brak dodatkowych warunków.
Kwota poręczenia od 15.000,00 zł do
500.000,00 zł.
Wartość do 70% kwoty kredytu lub
80% przy współporęczeniu z inną
instytucją.
Możliwe poręczanie kredytów
przeznaczonych na refinansowanie
wydatków.
-
Brak dodatkowych warunków.
Kwota poręczenia od 15.000,00 zł
do 500.000,00 zł.
Wartość do 70% kwoty kredytu lub
80% przy współporęczeniu z inną
instytucją.
Możliwe poręczanie kredytów
przeznaczonych na VAT lub
stanowiących wkład dotacji unijnej.
-
Udzielane w ramach Inicjatywy JEREMIE
Kredyty inwestycyjne
Kredyty obrotowe
Okres trwania poręczenia równy okresowi trwania kredytu wydłużony o 6
miesięcy lecz nie dłużej niż 66 miesięcy łącznie
Kredyty te muszą istotnie wpływać na
rozwój przedsiębiorstwa:
 Przyczynić się do zwiększenia
Finansowanie inwestycji polegających
zatrudnienia,
m.in. na:
 Zapewnić rozwój kwalifikacji
 Zakupie, budowie lub modernizacji
pracowników,
obiektów produkcyjnych,
 Pozwolić na poprawę jakości
usługowych lub handlowych,
produktów/usług lub wprowadzenie
 Tworzeniu nowych miejsc pracy,
nowego,
 Przyczynić się do rozpoczęcia lub
 Wdrażaniu nowych rozwiązań
kontynuowania prac badawczotechnicznych lub technologicznych,
rozwojowych służących opracowaniu
 Zakupie wyposażenia w maszyny,
i wdrożeniu nowych rozwiązań
urządzenia w tym także zakup
technicznych/technologicznych,
środków transportu,
 Pomóc w uzyskaniu certyfikatów i
 Inne cele gospodarcze
norm jakości,
przyczyniające się do rozwoju MŚP.
 Zaowocować wzrostem przychodów,
polepszeniem wyników, nawiązaniem
nowych kontaktów/współpracy.
Niemożliwe jest poręczanie: kredytów
przeznaczonych na VAT, kredytów,
które stanowią wkład własny dotacji
unijnej lub przeznaczone są na spłatę
Niemożliwe jest poręczanie kredytu
kredytu w innym banku, kredytów
przeznaczonego na refinansowanie
obrotowych, które udzielone zostały
wydatków.
na pokrywanie bieżących kosztów
prowadzenia działalności
gospodarczej lub cele konsumpcyjne,
kredyty, które nie przyczyniają się do
rozwoju MŚP.
Download