Algorytm obliczania wysokości pomocy udzielanej w formie

advertisement
Załącznik nr 8 do
Zasad udzielania przez ARiMR
gwarancji oraz poręczeń spłaty kredytów bankowych
Określanie wysokości pomocy udzielonej przez ARiMR w formie gwarancji lub
poręczeń spłaty kredytów bankowych
Wysokość pomocy udzielonej w formie gwarancji lub poręczenia kredytu bankowego
określana jest w formie ekwiwalentu dotacji brutto, zgodnie z przepisami o postępowaniu
w sprawach pomocy publicznej, i równa się różnicy między zdyskontowaną wartością „opłaty
rynkowej”1, a wartością prowizji za udzielenie przez ARiMR poręczenia lub gwarancji,
zgodnie ze wzorem:
(1a)
WG = OZ – Pr
gdzie:
WG wysokość pomocy udzielonej w formie gwarancji lub poręczenia,
OZ zdyskontowana wartość „opłaty rynkowej”,
Pr kwota prowizji za udzielenie przez ARiMR poręczenia lub gwarancji.
N
(1b)
OZ =
Oi
 (1  r)
i 1
ti
gdzie:
N - liczba okresów, dla których wyliczana jest „opłata rynkowa”,
Oi - nominalne wysokości „opłaty rynkowej” dla i-tego okresu,
r - obowiązująca w dniu zawarcia umowy kredytu stopa dyskontowa wyrażona w ułamku
dziesiętnym, wyznaczana zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie
zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z
19.1.2008 str. 6) poprzez dodanie stu punktów bazowych do stopy bazowej ogłaszanej
przez Komisję Europejską,
i - kolejny okres, dla którego wyliczana jest „opłata rynkowa”,
ti - liczba lat od daty zawarcia umowy kredytu wyrażona jako iloraz rzeczywistej liczby dni
upływających od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia płatności i - tej „opłaty
rynkowej” (włączając ten dzień) oraz liczby 365 (standardowa liczba dni w roku).
Warunki ograniczające wysokość pomocy z tytułu gwarancji lub poręczenia.
W przypadku, gdy pomoc w formie gwarancji lub poręczenia udzielana jest łącznie z pomocą
w formie dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego, ma miejsce kumulacja pomocy.
Łączna wysokość pomocy w przypadku kumulacji podlega ograniczeniom, o których mowa
w § 11 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121
ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem RM.
1
Informację o wysokości „opłaty rynkowej”, tj. opłaty właściwej dla programu niestanowiącego programu
pomocowego, przekazuje Bankom Agencja wskazując datę, od której należy ją stosować. „Opłatę rynkową”
oblicza się z góry za okresy roczne od kwoty poręczenia/ gwarancji pozostałej do spłaty raty kredytu aktualnej
na początek każdego kolejnego roku kredytowania, z wyjątkiem ostatniej "opłaty rynkowej", którą należy
obliczyć za okres uwzględniający określoną w umowie kredytu datę spłaty kredytu wydłużony o 30 dni (przy
założeniu 365 dni w roku).
1
Załącznik nr 8 do
Zasad udzielania przez ARiMR
gwarancji oraz poręczeń spłaty kredytów bankowych
1. Ograniczenie wysokości pomocy w przypadku kredytu inwestycyjnego udzielonego
z poręczeniem lub gwarancją Agencji.
Łączna wysokość pomocy odniesiona do wysokości kredytu nie może przekroczyć
wartości określonych w § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia RM z uwzględnieniem
specyfiki poszczególnych linii kredytowych wyszczególnionych w „Warunkach, zasadach
i trybie udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
do oprocentowania (…)”. Ograniczenie powyższe wyrażone jest wzorem:
WG + WD ≤
(2)
maxWkred
=
maxIp
 Kk
gdzie:
WG
WD
maxWkred
maxIp
Kk
wysokość pomocy udzielonej w formie gwarancji lub poręczenia,
wysokość pomocy w formie dopłat do oprocentowania,
maksymalna kwota pomocy dla kredytu,
maksymalna procentowa wysokość pomocy (procent kwoty kredytu –
40%, 50%, 60% lub 75% w zależności od spełnienia warunków
wymienionych w § 7 ust.1 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia RM ),
- kwota udzielonego kredytu.
-
2. Ograniczenie wysokości pomocy w przypadku kredytu klęskowego udzielonego
z poręczeniem lub gwarancją Agencji.
Łączna wysokość pomocy udzielanej w formie poręczenia lub gwarancji ARiMR
obliczona zgodnie ze wzorem (1) oraz dopłat do oprocentowania kredytu nie może
przekroczyć wartości określonych w § 12 ust. 3 rozporządzenia RM:
a. kredyty klęskowe inwestycyjne:
(3a)
WG + WD ≤
maxWkred
=
maxIk
 Wo – Ku
maxWkred
=
maxIk
 Do + Kp – Nk – Ku
b. kredyty klęskowe obrotowe:
(3b)
WG + WD ≤
gdzie:
WG - wysokość pomocy udzielonej w formie gwarancji lub poręczenia,
WD - wysokość pomocy w formie dopłat do oprocentowania,
maxIk - maksymalna wartość procentowa określona w § 12 ust. 3 rozporządzenia RM
(80% lub 90 %),
Wo - wartość odtworzeniowa środków trwałych, wskazana w opinii wojewody,
Ku
- kwota wypłaconego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia,
Do
- obniżenie dochodu wskazane w opinii wojewody,
Nk
- koszty nieponiesione z powodu klęski wskazane w opinii wojewody,
Kp
- koszty poniesione z powodu niezebrania plonów w wyniku klęski, wskazane w
opinii wojewody.
2
Download