Wybór źródeł finansowania

advertisement
Analiza ekonomiczna - Rozdział 11 - Wybór źródeł finansowania
WYBÓR ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Kredyt, leasing, środki własne jako źródła finansowania
Środki służące do finansowania działalności bieżącej i rozwojowej przedsiębiorstwa mogą
pochodzić z różnych źródeł i dopływać w różnej formie. Z punktu widzenia źródła
pochodzenia kapitału wyróżnić można finansowanie zewnętrzne i wewnętrzne.
Są dwa podstawowe kierunki finansowania w przedsiębiorstwie:
finansowanie bieżącej działalności, polegające na zapewnieniu ciągłości podstawowych
procesów gospodarczych przez dopływ środków uzyskiwanych głównie z przychodów, tak
aby zachowana była płynność finansowa firmy.
Finansowanie działalności rozwojowej, polegające na gromadzeniu środków własnych i
obcych, wewnętrznych i zewnętrznych, mające na celu umożliwienie podejmowania
działalności inwestycyjnej.
Kredyt bankowy
Kredyt jest jednym z podstawowych źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Jest
rodzajem pożyczki udzielonej przez bank osobie prawnej lub fizycznej za oprocentowaniem,
na określony cel, wg zasad i warunków podanych w umowie kredytowej. Kredyty dzielą się
na krótko, średnio i długo terminowe.
Kredyty obrotowe mogą być udzielone na sfinansowanie zapasów, rozliczeń między
okresowych czynnych, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz płatności.
Kredyty inwestycyjne udzielane są na finansowanie przedsięwzięć zmierzających do
odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego kredytobiorcy. Przyznanie kredytu
uzależnione jest od efektywności oraz przewidywalnej opłacalności przedsięwzięcia, jak
również stopnia ryzyka wynikającego z oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy.
Kredytobiorca występuje o kredyt z wnioskiem. Wniosek powinien określać w szczególności:
kwotę i walutę kredytu, przeznaczenie kredytu,
proponowany termin spłaty kredytu, uzasadnienie potrzeb kredytowych,
okres wykorzystania kredytu, propozycje dotyczące prawnego zabezpieczenia kredytu.
Bank określa również dokumenty i informacje jakie powinny być dołączone do wniosku. W
szczególności są to:
uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej,
informacje dotyczące działalności gospodarczej,
roczny bilans oraz rachunek zysków i strat,
deklaracje podatkowe, zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie o niezaleganiu z
podatkami,
wykaz planowanych do zakupu dóbr lub usług inwestycyjnych,
www.wkuwanko.pl
1
Analiza ekonomiczna - Rozdział 11 - Wybór źródeł finansowania
studium opłacalności realizowanego przedsięwzięcia,
w przypadku inwestycji budowlanych założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji.
Wysokość stopy oprocentowania kredytu uzależniona jest od kształtowania się stóp
procentowych na rynku międzybankowym, rozmiarów ryzyka związanego z udzielonym
kredytem, wysokości kredytu, oraz długości okresu kredytowania, częstotliwości spłaty
odsetek od kredytu.
Leasing
Jest nowoczesną formą finansowania inwestycji. Leasing określany jest powszechnie jako
specyficzna forma odpłatnego korzystania z rzeczowych składników majątkowych na
podstawie umowy zawartej na czas określony, zgodnie z którą leasingodawca zobowiązuje
się oddać określoną rzecz do dyspozycji leasingobiorcy w zamian za płatności dokonywane w
ratach. Na gruncie polskiego prawa podatkowego wyróżnia się dwa podstawowe typy
transakcji leasingowych:
Leasing finansowy ma charakter długookresowy i polega na odpłatnym korzystaniu z rzeczy
w czasie zbliżonym do ekonomicznego okresu jej użytkowania. W tym czasie właściciel rzeczy
jest
leasingodawcą.
Leasingobiorca może stać się właścicielem przedmiotu leasingu po
zakończeniu trwania umowy. Opłata za użytkowanie składa się z raty stanowiącej część
wartości rzeczy oraz odsetek. Dla leasingobiorcy część odsetkowa jest kosztem uzyskania
przychodu, ma także prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dla
leasingodawcy
całość opłat stanowi przychód.
Leasing operacyjny. Umowy są tu zawierane na okres krótszy niż przewidywany okres
ekonomicznego zużycia rzeczy, stąd rzecz może być wypożyczana wielu kolejnym klientom.
Całość opłaty za użytkowanie leasingobiorca zalicza do kosztów uzyskania przychodów, nie
nalicza też amortyzacji. On również najczęściej przyjmuje na siebie obowiązek obsługi
przedmiotu
leasingu.
Dla
leasingodawcy
opłaty
stanowią
przychód
podlegający
opodatkowaniu, dokonuje on również odpisów amortyzacyjnych. W tej formie leasingobiorca
nie ma gwarancji nabycia przedmiotu umowy po jej wygaśnięciu.
Środki własne przedsiębiorstwa
Podstawowym źródłem wewnętrznego finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w
przedsiębiorstwie jest zysk netto pod warunkiem, że zostanie on wypracowany. Drugim
ważnym składnikiem wewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa jest amortyzacja.
Amortyzacja
jest
odpisem
części
wartości
zużywających
się
środków
trwałych,
przeznaczonych na odtworzenie tego zużycia. Poziom odpisu amortyzacyjnego uzależniony
jest od okresu eksploatacji oraz stawek odpisu. Typowe okresy eksploatacji poszczególnych
www.wkuwanko.pl
2
Analiza ekonomiczna - Rozdział 11 - Wybór źródeł finansowania
środków trwałych podawane są w wykazach stawek amortyzacyjnych, zgodnie z
odpowiednimi rozporządzeniami ministra finansów.
Metody wyboru efektywnych źródeł finansowania – rachunek ekonomiczny
Rachunek
ekonomiczny
jest
metodą
pozwalającą
na
wybór
najlepszego
wariantu
planowanego działania. Wykorzystywany jest w szerokim zakresie do rozwiązywania różnych
problemów decyzyjnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Jednym z ważniejszych
obszarów decyzji zarządczych jest finansowanie zakupów inwestycyjnych.
Są dwie metody pozwalające na dokonanie wyboru metody finansowania. W pierwszej
metodzie za kryterium wyboru przyjmuje się maksymalizację zdyskontowanej wartości
dochodu czystego, wyliczoną dla każdego z rozpatrywanych wariantów działania. Kryterium
wyboru w drugiej metodzie jest minimalizacja wydatków efektywnych, rozumianych jako
zdyskontowana
różnica między
wydatkami nominalnymi
a
zmniejszeniem
obciążeń
podatkiem dochodowym z tytułu zaliczenia w poczet kosztów takich wielkości jak:
amortyzacja, odsetki, czynsze.
www.wkuwanko.pl
3
Download