Linia nr 6 - zasady udzielania kredytu

advertisement
załącznik nr 6 do umowy z dnia 02.02.2015 roku
Linia Nr 6
ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW NA INWESTYCJE
DOTYCZĄCE UPRAWY ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI BIOMASY ORAZ INWESTYCJE
ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ BIOMASY
ze środków Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną) prowadzących inwestycje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Przedmiot kredytowania :
- zakup sadzonek roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy,
- zakup i montaż urządzeń do zbioru i przetwarzania biomasy w paliwo energetyczne.
Kwota kredytu na zadanie :
- nie wyższa niż 100.000 zł. (nie może przekroczyć 90% kosztu całkowitego realizowanej inwestycji).
Okres kredytowania :
- do 60 miesięcy.
Okres realizacji zadania :
- do 18 miesięcy - liczony od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.
Spłata kredytu :
- odsetki płatne miesięcznie,
- karencja w spłacie rat kapitałowych do 24 miesięcy – liczona od daty zakończenia inwestycji.
Oprocentowanie :
- oprocentowanie, płacone przez Kredytobiorcę jest stałe przez cały okres kredytowania i wynosi 1,5 % w
stosunku rocznym.
Koszt prowizji dla kredytobiorcy :
- zgodnie z warunkami określonymi w Taryfie opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A., w tym dla Klientów
będących osobami fizycznymi 1,5% przyznanego kredytu, nie mniej niż 100 zł.
Warunki uzyskania kredytu :
- udokumentowanie zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji (kosztorys lub faktura proforma lub
harmonogram rzeczowo-finansowy w przypadku realizacji inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego i
podmioty gospodarcze),
- udokumentowanie wymiernego efektu ekologicznego - rzeczowego,
- potwierdzone źródła finansowania inwestycji,
- zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu,
- prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
- udokumentowanie prawa do dysponowania nieruchomością na której realizowana jest inwestycja,
- uregulowanie spraw formalnoprawnych związanych z realizacją inwestycji,
- kredytowana inwestycja powinna mieć pozytywną opinię ODR (dla inwestycji nasadzeniowych – dot. możliwości
uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy).
Sposób wykorzystania kredytu :
- bezgotówkowy, na podstawie faktur na rzecz wykonawcy lub dostawcy wystawionych najwcześniej do 30 dni
przed dniem złożenia wniosku kredytowego,
- gotówkowy, na podstawie uzasadnionego wniosku kredytobiorcy (kwota rozliczana następnie fakturami na rzecz
wykonawcy lub dostawcy),
- okres wykorzystania kredytu do 6 miesięcy - liczony od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy.
Sposób szacowania efektu ekologicznego :
- efekt ekologiczny tożsamy z efektem rzeczowym (ilość sadzonek, powierzchnia uprawy, rodzaj, typ i zdolności
produkcyjne urządzeń).
Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego :
- protokół odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycji - dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
- oświadczenie o zakończeniu i przyjęciu inwestycji do eksploatacji - dla osób fizycznych.
1
Download