umowa - Urząd Miasta Siemiatycze

advertisement
Załącznik Nr 4
UMOWA
KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NR ………
Zawarta w dniu ………………… w Siemiatyczach pomiędzy …………….
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………
……………………………………………………………,
zwanym dalej Kredytodawcą,
a Miastem Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach (kod 17-300), ul. Pałacowa 2,
zwanym dalej Kredytobiorcą, w imieniu, którego działa:
Burmistrz Miasta Siemiatycze – Zbigniew Radomski
przy kontrasygnacie Skarbnika – Danuty Jaszczołt
o następującej treści:
§ 1.
1. Umowa jest zawierana w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w
miesiącach lipiec – sierpień 2009 r.
2. Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy kredyt w walucie polskiej w
wysokości 3.000.000,00 zł (słownie trzy miliony złotych) na sfinansowanie deficytu
budżetu Miasta Siemiatycze w 2009 roku.
§2
1. Kredytodawca udzieli kredytu, o którym mowa w § 1 ust.2 umowy, na okres 4 lat, tj.
do dnia 30 grudnia 2013 roku.
2. Kredytodawca postawi do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt po podpisaniu umowy w
terminie wskazanym przez Kredytobiorcę w następujących transzach:
a) I transza do dnia 31.08.2009 r. – kwota 1.000.000 PLN
b) II transza do dnia 30.09.2009 r. – kwota 800.000 PLN
c) III transza do dnia 31.10.2009 r. – kwota 600.000 PLN
d) IV transza do dnia 30.11.2009 r. – kwota 600.000 PLN
3. Kredyt będzie spłacany w ratach kwartalnych na rachunek nr ……………………. w
terminach i kwotach podanych niżej:
a)w dniu 31 marca 2010 r - kwotę 100.000 zł
b) w dniu 30 czerwca 2010 r - kwotę 100.000 zł
c) w dniu 30 września 2010 r - kwotę 200.000 zł
d) w dniu 31 grudnia 2010 r - kwotę 200.000 zł
e) w dniu 31 marca 2011 r - kwotę 200.000 zł
f) w dniu 30 czerwca 2011 r - kwotę 200.000 zł
g) w dniu 30 września 2011 r - kwotę 200.000 zł
h) w dniu 31 grudnia 2011 r - kwotę 200.000 zł
i) w dniu 31 marca 2012 r - kwotę 200.000 zł
j) w dniu 30 czerwca 2012 r - kwotę 200.000 zł
k) w dniu 30 września 2012 r - kwotę 200.000 zł
l) w dniu 31 grudnia 2012 r - kwotę 200.000 zł
ł) w dniu 31 marca 2013 r - kwotę 200.000 zł
m) w dniu 30 czerwca 2013 r - kwotę 200.000 zł
n) w dniu 30 września 2013 r - kwotę 200.000 zł
o) w dniu 31 grudnia 2013 r - kwotę 200.000 zł
4. Oprocentowanie wykorzystanego kredytu naliczane jest według zmiennej stawki
WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę banku wynikającą ze złożonej oferty. Stawka
WIBOR 3M ustalana jest kwartalnie jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 3M z
notowań w okresie pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem poprzedniego kwartału.
5. Odsetki od kredytu będą spłacane w kalendarzowych okresach kwartalnych tj. do dnia
31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku na rachunek nr ……….,
Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się kalendarz rzeczywisty.
6. Kredyt jest zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu
egzekucyjnego do kwoty ……………….. zł.
7. Dopuszcza się wcześniejszą spłatę kredytu bez konsekwencji finansowych
Kredytobiorcy, przy czym wcześniejsze wpłaty będą zarachowane na poczet
pierwszych nieopłaconych rat kredytowych wynikających z harmonogramu
spłat
kredytu.
8. Kredytodawca nie będzie naliczał i pobierał opłat i prowizji bankowych od salda
niewykorzystanej części kredytu oraz przedterminowej spłaty kapitału.
9. Kredytodawca nie będzie pobierał innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu,
oprócz odsetek wg zasad określonych w umowie.
10. Rozliczenia pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą będą dokonywane w złotych
polskich (PLN).
11. Kredytodawca i Kredytobiorca zgodnie ustalają następujące dodatkowe warunki
korzystania z kredytu:
- uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty
kredytu, o którym mowa w ust. 7,
- uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy, na
rachunek bankowy Kredytobiorcy nr ……..........… prowadzony w Banku.
§ 3.
1. W okresie obowiązywania umowy o kredyt Kredytobiorca jest zobowiązany do
przedkładania informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji
ekonomiczno-finansowej, tj.
a) Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie w okresach rocznych,
b) Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń w okresach rocznych,
c) Rb-N – sprawozdanie o stanie należności w okresach rocznych z wykonania
budżetu za rok obrotowy.
§ 4.
Na postawie art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w
razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Kredytobiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W tym przypadku, Kredytodawca może żądać wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 5.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość zmiany treści postanowień niniejszej umowy w
stosunku do oferty na podstawie, której wykonano wyboru Kredytodawcy, gdy jest to
korzystne dla Kredytobiorcy lub wynika z okoliczności, których strony nie mogły
przewidzieć w dniu zawarcia umowy przy zachowaniu należytej staranności.
§ 6.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa bankowego.
2. Ewentualne spory pomiędzy stronami będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę Kredytobiorcy.
3. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden dla Kredytodawcy, dwa dla Kredytobiorcy.
…………………………………….
(podpis i pieczęć Kredytobiorcy)
…………………………………………….
(podpis i pieczęć działających w imieniu Kredytobiorcy)_
Stwierdzam własnoręczność podpisów Kredytobiorcy złożonych w mojej obecności.
Tożsamość Kredytobiorcy została ustalona na podstawie dowodów osobistych.
1)
2)
…………………………………………
Imię i nazwisko oraz podpis pracownika ……..
Download