na realizację na terenie województwa Wielkopolskiego

advertisement
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
Informacja kredytowa
tel. (061) 841-08-01, 841-08-80 (81, 82), 841-08-71 (72, 73, 76)
Bank Ochrony Środowiska uprzejmie informuje, Ŝe została zawarta umowa z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie udzielania przez BOŚ SA
kredytów z dopłatami WFOŚiGW na zadania związane z ochroną środowiska.
Na podstawie w/w umowy, Bank udziela kredytów:
na realizację na terenie województwa Wielkopolskiego
przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej
Kredytobiorca:
• Wszyscy ubiegający się z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego
Przedmiot kredytowania:
• budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej rozumianego jako odcinek przewodu
kanalizacyjnego pomiędzy kanałem głównym, a podłączanym budynkiem
Nie dopuszcza się w ramach linii:
o
o
budowy przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej
podłączania wód opadowych i roztopowych do realizowanego przyłącza do sieci
kanalizacji sanitarnej. Stwierdzenie przez podmiot eksploatujący sieć kanalizacji
sanitarnej podłączenia wód opadowych i roztopowych do przyłącza do sieci
kanalizacji sanitarnej będzie traktowane jako niedotrzymanie warunków umowy
i spowoduje przekwalifikowanie kredytu na komercyjny, licząc od dnia zawarcia
umowy
Okres realizacji zadania:
• do 3 miesięcy - liczony
Kredytobiorcy
od daty
postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji
Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków kredytu:
• zakup niezbędnych materiałów i urządzeń, w tym m.in. rur, kształtek, studzienek,
przepompowni i innego niezbędnego osprzętu i materiałów towarzyszących
• roboty ziemne, budowlane i montaŜowe (o ile koszty ich wykonania będą
udokumentowane fakturami)
• opracowania dokumentacji projektowej
• uzgodnień i decyzji administracyjnych i z zarządcą sieci
• obsługi geodezyjnej i mapy geodezyjne
• nadzorów budowlanych
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
Informacja kredytowa
tel. (061) 841-08-01, 841-08-80 (81, 82), 841-08-71 (72, 73, 76)
Kwota kredytu:
• nie wyŜsza niŜ:
o 25.000 zł dla osób fizycznych,
o 100.000 zł dla pozostałych kredytobiorców
• oraz nie wyŜsza niŜ 80% kosztów realizowanej inwestycji (sumy „Kosztów
kwalifikowanych do finansowania ze środków kredytu” oraz „Kosztów nie podlegających
finansowaniu, ze środków kredytu lecz mogących stanowić udział własny
kredytobiorcy”) lecz nie wyŜsza niŜ wysokość „Kosztów kwalifikowanych do
finansowania ze środków kredytu”
Oprocentowanie:
• oprocentowanie dla Kredytobiorcy wynosi 0,70 stopy redyskonta weksli NBP,
tj. na dzień 27.02.2009r. – 2,975%
(po uwzględnieniu dopłaty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 0,70 stopy redyskonta weksli NBP)
Koszt prowizji przygotowawczej:
• do 2% kwoty przyznanego kredytu, jednak nie mniej niŜ 200 zł
Spłata kredytu:
• odsetki i raty kapitałowe płatne w okresach miesięcznych,
Okres kredytowania:
• do 5 lat, w tym dopuszczalna karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy od dnia
zawarcia umowy kredytowej
Warunki uzyskania kredytu:
• określenie planowanego zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji na podstawie:
o kosztorysu, faktury proforma, umowy, oferty lub innego dokumentu
akceptowanego przez Bank umoŜliwiającego określenie zakresu rzeczowego
i kosztów inwestycji,
o mapki sytuacyjnej z zaznaczeniem planowanego przyłącza oraz uzgodnienie
z podmiotem eksploatującym sieć kanalizacji sanitarnej
• określenie planowanego wymiernego efektu ekologicznego
• potwierdzone źródła finansowania inwestycji
• zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu
• prawne zabezpieczenie spłaty kredytu
• udokumentowanie prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, na
której realizowana jest inwestycja:
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
Informacja kredytowa
tel. (061) 841-08-01, 841-08-80 (81, 82), 841-08-71 (72, 73, 76)
aktualny wypis z księgi wieczystej lub umowa dzierŜawy/najmu na okres dłuŜszy
niŜ okres kredytowania wraz ze zgodą właściciela nieruchomości lub inny
dokument akceptowany przez Bank umoŜliwiający potwierdzenie prawa do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane), lub
o uzgodnienie realizacji inwestycji z władającym nieruchomością (w tym równieŜ
zarządcą drogi, jeŜeli inwestycja jest realizowana w pasie drogowym)
uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji, np.:
o pozwolenie na budowę, lub
o zgłoszenie zamiaru wykonania inwestycji,
w przypadku występowania takiego obowiązku, stosownie do obowiązujących przepisów
i zakresu realizowanego zadania
o
•
Sposób wykorzystania kredytu:
• kredyt nie moŜe być udzielony na zadanie zakończone przed dniem zawarcia umowy
kredytowej,
• kredyt nie moŜe być przeznaczony na refundację nakładów poniesionych przed datą
podpisania umowy kredytowej,
• realizacja kredytu następuje w bezgotówkowo poprzez pokrywanie zleceń płatniczych
Kredytobiorcy na podstawie faktur odpowiadających celom na sfinansowanie których
kredyt został udzielony, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
• dopuszcza się moŜliwość dokonywania ze środków kredytu płatności zaliczkowych na
rzecz dostawców / wykonawców, na podstawie faktury zaliczkowej
Sposób określenia efektu rzeczowego i ekologicznego:
• liczba wybudowanych przyłączy
• długość przewodów kanalizacyjnych,
• wydajność przepompowni (dm3/s lub dm3/h)
• szacowana ilość ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej (dm3/dobę) obliczona
na podstawie liczby mieszkańców/uŜytkowników posesji podłączanej do sieci, przy
przyjęciu danych wg wskazań wodomierza lub wskaźnika zuŜycia wody wynoszącego
max. 100 dm3/dobę,
Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego:
Potwierdzeniem uzyskania planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego będzie:
• dostarczenie
- w przypadku osób fizycznych:
oświadczenia o zakończeniu zadania
- w przypadku pozostałych kredytobiorców:
protokołu odbioru i przekazania inwestycji do uŜytkowania;
• kopia umowy o odprowadzanie ścieków zawartej z przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
Informacja kredytowa
tel. (061) 841-08-01, 841-08-80 (81, 82), 841-08-71 (72, 73, 76)
•
notatka/protokół z kontroli inwestycji przeprowadzonej przez pracownika Banku
Uwaga:
Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych osobom fizycznym stanowią przychody tych
osób, podlegające opodatkowaniu.
Download