pismo_pg - Profuturis.eu

advertisement
NAZWISKA PRACOWNIKOW I ZARZADU MUSZA BYĆ PRAWDZIWE ! Z UMOWY !
Słowa podkreślone muszą zostać, nie można ich zmieniać lub są bardzo istotne.
Niech każdy wyśle swoje, ważne, żeby były zgłoszenia z całego kraju!
WZÓR ZGŁOSZENIA:
Do Pana Prokuratora Generalnego
Prokuratura Generalna
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa
tel. (22) 12 51 875, (22) 12 51 866, (22) 12 51 876
fax (22) 12 51 867, (22) 12 51 871
mail: [email protected]
[miejscowość, data]
ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU MOZLIWOSCI POPEŁNIENIA PRZESTEPSTWA
WRAZ Z WNIOSKIEM O SCIGANIE.
Szanowny Panie Prokuratorze!
Od dawna już jestem oszukiwany przez bank, który udzielił mi tzw. "kredytu denominowanego we
frankach szwajcarskich".
Doradca /pracownik banku działał z zamiarem skłonienia mnie do kredytu walutowego CHF (zamiast
PLN), i podstępnie wprowadził mnie w błąd pomijając informacje o szczególnie wysokim ryzyku
pomimo, że Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegła banki w dokumencie pt. Raport z działalności
banków za rok 2007 roku (str. 61), że jest to produkt ryzykowny, a wartość naszej waluty może się
szybko i znacząco zmienić.
Wskazała na znaczne ryzyko, jakie ten produkt niesie również dla banków. Ponadto mój doradca
(imię i nazwisko) podstępnie wprowadził mnie w błąd nie informując, że będzie naliczał coraz wyższy
Spread. Że ubezpieczenie niskiego wkładu stanowi tak naprawdę dodatkowy zysk banku, a dla mnie
stratę.
Było to działanie celowe i zmierzające do osiągnięcia dodatkowego zysku w porównaniu z
analogicznym produktem w złotych.
[tu można dowolnie rozwinąć dodając inne elementy, przez które nastąpiła
strata i dodać podpiąć dokumenty, linki do analiz prawnych, etc]
Okoliczności zaciągnięcia tego kredytu były następujące:
[tu należy opisać w jaki sposób byli Państwo namawiani na ten produkt z podaniem miejsca, nazwiska
doradcy, nazwy banku, podać jakie Państwo macie dokumenty, symulacje, maile, etc...]
Uwazam, że ( podać imiona i nazwiska osób z umowy zarząd i pracownik/pracownicy podpisujący
umowę) działali podstępnie z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, który doprowadził mnie do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości, wskazać kwotę!!!. Podejrzenie to po lekturze
artykułu z Gazety Wyborczej z dnia 24 stycznia 2015 roku, autorstwa pana red. Grzegorza
Sroczyńskiego, pt. Wiedzieliście (załączam kopię/
http://wyborcza.pl/magazyn/1,143016,17302190,Wiedzieliscie.html) zamieniło się niemal w
pewność.
Dane banku, w którym podpisałem umowę kredytową: ........
Wnoszę o podjęcie czynności sprawdzających i śledztwa w tej sprawie, ściganie i ukaranie
sprawców tego przestępstwa.
Jako winnego wskazuję Zarząd Banku [podać nazwę] w osobach ......
Pracownik/akwizytor imie i nazwisko bo mnie namawiał, osoby w Zarządzie którzy tym kierowali.
Ponieważ poszkodowanych jest prawdopodobnie wielu, bardzo proszę Pana Prokuratora o objęcie
tego postępowania szczególnym nadzorem. Ponieważ sprawa jest bardzo pilna, pozwolę sobie przyjść
z zapytaniem o postępy procedury w najbliższy piątek, dnia 26 stycznia 2015 roku o godzinie 12:00.
Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania mnie.
[imię nazwisko, adres i podpis]
Należy dołączyć kopię umowy !!!
Download