Wniosek o zmianę danych osobowych

advertisement
Wrocław, dnia…………………
………………………………………………
Imię i nazwisko studenta
Wydział Malarstwa i Rzeźby
……………………………………………..
Rok studiów
……………………………………………..
Nr albumu
WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH
Zawiadamiam o zmianie moich danych osobowych:
adresu zameldowania, adresu korespondencji, nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail*
Moje aktualne dane osobowe:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Z poważaniem
……………………………………
Podpis studenta
Załączniki:
1.Akt zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku zmiany nazwiska)
2.Kserokopia dowodu osobistego (w przypadku zmiany nazwiska)
*niepotrzebne skreślić
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards