Kredyt studencki

advertisement
Kredyt studencki jest jedną z wielu form pomocy materialnej udzielanej studentom
z budżetu paostwa. Ma on służyd wsparciu osób, które z przyczyn finansowych nie są
w stanie podjąd lub kontynuowad studiów. Od stypendiów i zapomóg udzielanych
w uczelniach oraz od stypendiów ministerialnych odróżnia go fakt, iż jest on formą pomocy
zwrotnej.
Dzięki jednak wsparciu z budżetu paostwa stanowi on korzystną i atrakcyjną dla studentów
alternatywą dla komercyjnej oferty kredytowej. Dzieje się tak ponieważ jego spłata
w znacznie mniejszym stopniu obciążą portfel kredytobiorcy, bowiem posiada najniższe
na rynku oprocentowanie, które wynosi połowę stopy redyskontowej NBP.
Obecnie (od 4 lipca 2013 r.) stopa ta wynosi 2,75%, co oznacza, że oprocentowanie kredytu
studenckiego wynosi jedynie 1,38%.
Dlaczego preferencyjny?
1) Kredytu są współfinansowane z budżetu paostwa przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. Oznacza to, że BGK pokrywa połowę oprocentowania kredytu.
2) Kredyt objęty jest najniższym na rynku oprocentowanie, które wynosi połowę stopy
redyskontowej Narodowego Banku Polskiego (obecnie 2,75%, )
3) Uzyskanie oraz przedłużenie wypłaty na kolejnych latach studiów nie wymaga wielu
formalności.
4) Rozpoczęcie spłaty dopiero po upływie 2 lat od ukooczenia studiów.
5) Miesięczna rata spłaty to zaledwie połowa miesięcznej transzy wypłacanego kredytu
powiększona o oprocentowanie.
6) Możliwośd umorzenia części kredytu dla osób, które znajdą się w gronie 5%
najlepszych absolwentów swojej uczelni lub znajdą sie w trudnej sytuacji życiowej.
Kto może otrzymywad kredyt?
Kredyt mogą otrzymad studenci lub doktoranci, którzy jednocześnie spełniają
następujące warunki:
1) rozpoczęli studia przed ukooczeniem 25 roku życia,
2) dochody (w przeliczeniu na osobę w rodzinie) w średniej miesięcznej
wysokości nie przekraczającej progu dochodu ustalanego co roku przez
ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (w r. akad. 2012/13: 2300 zł),
3) uzyskają od banku udzielającego kredytu pozytywną oceną zabezpieczenia
spłaty kredytu (zdolnośd kredytowa).
Wysokośd kredytu
W trakcie okresu pobierania kredytu przez 10 miesięcy w roku akademickim
student otrzymuje 600 zł co miesiąc.
Przez całe studia I i II st. lub jednolite magisterskie
otrzymad można
w sumie do 36 000 zł.
Na studiach doktoranckich sumaryczna wartośd kredytu może wynieśd
nawet 60 000 zł.
Jak otrzymad?
1.
Wybierasz bank w którym złożysz podanie o kredyt
2.
Zdobywasz zaświadczenie z uczelni, że jesteś studentem/doktorantem
3.
Kompletujesz zaświadczenia o dochodach na osobę w gospodarstwie domowym
(Urząd Skarbowy, Urząd Gminy)
4.
Wypełniasz i składasz wniosek w banku kredytującym
5.
Szukasz wiarygodnych w oczach banku poręczycieli lub/i prosisz o poręczenie BGK
lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6.
Czekasz na decyzję o przyznaniu kredytu
7.
Dwa razy w roku przedstawiasz bankowi ważną legitymację studencką
Które banki udzielają kredytu?
Poręczenia
Kredyt studencki tak jak wszystkie inne formy kredytowania musi byd udzielany z
odpowiednim zabezpieczeniem jego spłaty w przyszłości.
Bank dokładnie poinformuje wnioskodawcę kto, kiedy i w jakim przypadku może
udzielid poręczenia.
Ustawodawca, przewidział, że niektórzy studenci mogą mied problem
ze sprostaniem wymaganiom banków w zakresie zabezpieczenia jego spłaty.
Dlatego istnieje możliwośd otrzymania nawet 100% poręczenia przez Bank
Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Poręczenia - BGK
Od roku akademickiego 2010/2011 obowiązują nowe i przede wszystkim
korzystniejsze warunki poręczeo kredytów studenckich:
•
poręczenie w wysokości 100% – w przypadku studentów, którzy zostali
pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub
całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej,
placówce
opiekuoczo-wychowawczej
rodzinnej,
socjalizacyjnej
albo
resocjalizacyjnej;
•
poręczenie w wysokości 100% – w przypadku studentów, których dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł;
•
poręczenie w wysokości 70% – w przypadku studentów, których dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.
Poręczenia - ARMiR
Każdy student mieszkający na obszarze wiejskim, który nie ma możliwości
uzyskania wystarczających prawnych zabezpieczeo kredytowych może ubiegad
się o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
W zależności od tego ile wynosi dochód na osobę w rodzinie studenta Agencja
może poręczyd do 80 i do 100 % wykorzystanej kwoty kredytu.
Poręczenia ARiMR w wysokości 100% mogą otrzymad studenci, których
dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w
Rozporządzeniu, nie przekracza 600zł. Poręczenia udzielane są na okres
kredytowania wydłużony o jeden miesiąc.
ARiMR nie pobiera prowizji przy poręczaniu kredytów studenckich.
Zasady spłaty
Spłata kredytu rozpoczyna się dopiero po 2 latach od ukooczenia studiów.
Liczba rat spłaty jest 2 razy większa niż liczba rat wypłaty kredytu udzielonych przez bank.
Kredyt będziesz spłacad w miesięcznych ratach, których wysokośd będzie odpowiadała
połowie (300 zł) transzy wypłacanej Ci przez bank z uwzględnieniem odsetek.
Odsetki w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego (1,375%*)
będą doliczane do spłacanych przez Ciebie rat.
Zatem jeżeli zaczniecie pobierad kredyt od roku 2013 i będziecie go pobierad przez 3 lata
studiów to spłata rozpocznie się w 2018 r. i trwad będzie do roku 2025 .
Umorzenia dla najlepszych
Gdy w danym roku akademickim kredytobiorca znajdzie się w gronie 5 %
najlepszych absolwentów uczelni lub absolwentów studiów doktoranckich
może liczyd na umorzenie kredytu w wysokości 20% jego całości. W tym
przypadku umorzenia dokonuje bank w przeciągu 14 dni po dostarczeniu
przez
kredytobiorcę
odpowiedniego
zaświadczenia,
potwierdzonego przez władze wydziału bądź uczelni.
uprzednio
Umorzenia w trudniej sytuacji życiowej
Kredyt może byd też częściowo umorzony w przypadku trudnej sytuacji
życiowej kredytobiorcy – wypadki losowe, ciężkie choroby, kalectwo
uniemożliwiające podjęcie pracy zawodowej i inne zdarzenia, które utrudniają
spłatę kredytu, mogą byd powodem złożenia wniosku o częściowe
lub całkowite jego umorzenie
Umorzeo dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po
zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich
`
Download