SIWZ - IPU

advertisement
CZEŚĆ II – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY KREDYTOWEJ
1.W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela Zamawiającemu kredytu
długoterminowego w kwocie 3.705.215,00zł (słownie: trzy miliony siedemset pięć tysięcy
dwieście piętnaście złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Chełmża;
2.Spłata kredytu nastąpi w ciągu 8 ( ośmiu) lat od momentu podpisania umowy z okresem
karencji w spłacie kapitału do dnia 30.03.2012r. ( dla potrzeb wyliczenia ceny oferty karencję
należy liczyć od dnia podpisania umowy do dnia 30.03.2012r., przyjmuje się datę podpisania
umowy i uruchomienia kredytu na dzień 09.12.2011r.);
3. Kredyt zostanie udzielony według zmiennej stopy procentowej;
4. Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym oparte o zmienną stopę procentową WIBOR
1M z pierwszego dnia każdego miesiąca powiększone o % marży, która będzie wartością
stałą w całym okresie kredytowania;
5. Wypłata całości kredytu nastąpi jednorazowo w dniu podpisania umowy;
6. Raty kapitałowe po okresie karencji płatne będą zgodnie z załączonym do SIWZ
harmonogramem spłat rat;
7. Forma zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową przekazany
Wykonawcy w dniu podpisania umowy ( Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się
egzekucji) ;
8. Odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane w okresach miesięcznych na koniec
każdego miesiąca płatne ostatniego dnia każdego miesiąca;
9. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty 365/366 dni;
10. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu :
a) rezygnacji z części kredytu,
b) zmiany spłaty rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów,
c) wcześniejszej spłaty kredytu,
d) prolongaty w spłacie kredytu;
11. Możliwość zmiany harmonogramu spłat w przypadku skrócenia okresu spłaty przez
Zamawiającego bez konsekwencji zachowania wartości odsetek za kredytowanie;
12. Jeżeli wystąpi jednorazowa prowizja bankowa, wówczas płatna ona będzie w ciągu 30 dni
od uruchomienia kredytu;
13. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
14. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, prawa bankowego oraz wekslowego i
czekowego.
15.Zmiany do umowy do swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony i mogą nastąpić w sytuacji:
a) rezygnacji z części kredytu,
b) zmiany spłaty rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów,
c) wcześniejszej spłaty kredytu,
d) prolongaty w spłacie kredytu;
e) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego.
Umowa nie może być sprzeczna z ustawą prawo zamówień publicznych, istotnymi
postanowieniami umowy zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
prawem bankowym.
Download