DOC - Europa.eu

advertisement
KOMISJA EUROPEJSKA – KOMUNIKAT PRASOWY
Zwiększenie
liczby
przedsiębiorstw
może
gospodarczemu w Europie
odpowiedzialnych
sprzyjać
wzrostowi
Bruksela, dnia 25 października 2011 r. Odpowiedzialne podejście do prowadzenia
działalności gospodarczej to większy i bardziej zrównoważony wzrost gospodarczy.
W związku z tym Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków mających na
celu wspieranie przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej biznesu.
Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej pomoże odkryć niewykorzystany
potencjał tego wschodzącego sektora. Inicjatywę uzupełnia nowa, ambitna
strategia w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, której celem
jest zwiększenie zaufania i pewności konsumentów, jak również przyczynianie się
przedsiębiorstw do dobrobytu całego społeczeństwa. Obie inicjatywy stanowią
wyraz zaangażowania Komisji i sektora prywatnego w zakresie podejmowania
zagadnień społecznych i środowiskowych, które mają szczególne znaczenie
zwłaszcza w obliczu ograniczeń w budżecie publicznym.
Komisja proponuje również poprawę przejrzystości i wspieranie zrównoważonej
działalności gospodarczej korporacji wielonarodowych. Przedsiębiorstwa działające
w sektorach wydobywczym i leśnym będą musiały ujawniać więcej informacji
dotyczących podatków, opłat licencyjnych oraz premii płaconych przez nie na całym
świecie.
Komisja proponuje również uproszczenie zasad rachunkowości dla małych i
średnich przedsiębiorstw, co pozwoli im na oszczędności wynoszące nawet 1,7 mld
euro rocznie. W ramach wniosków zmniejszono również uciążliwe obowiązki w
zakresie sprawozdawczości dla spółek notowanych na giełdzie, w tym małych i
średnich przedsiębiorstw, przyczyniając się jeszcze bardziej do oszczędności
kosztów.
Wiceprzewodniczący
Komisji
Europejskiej
odpowiedzialny
za
sprawy
przedsiębiorstw i politykę przemysłową, Antonio Tajani, powiedział: „Przedmiotowy
pakiet środków leży w interesie przedsiębiorstw i w interesie całego społeczeństwa
europejskiego. Zmniejsza on obciążenia administracyjne małych i średnich
przedsiębiorstw oraz stwarza warunki dla rozwoju silnej i dynamicznej społecznej
gospodarki rynkowej w perspektywie średnio- i długoterminowej”.
IP/11/1238
„Przedsiębiorstwa społeczne to obszary niewykorzystanego potencjału w obrębie
jednolitego rynku” powiedział Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego.
„Przedsiębiorczość społeczna to dobry przykład odpowiedzialnego podejścia do
działalności gospodarczej, która jednocześnie przyczynia się do wzrostu
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Musimy jednak dopilnować, aby wszystkie
przedsiębiorstwa, nie tylko przedsiębiorstwa społeczne, brały pod uwagę swój
ogromny wpływ na całe społeczeństwo; dlatego chciałbym również, aby duże
korporacje wielonarodowe – w szczególności działające w sektorach leśnictwa i
górnictwa – ujawniały więcej informacji na temat opłat przekazywanych państwom
na całym świecie”.
László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia
społecznego, powiedział: „Prowadzenie działalności gospodarczej odpowiedzialnej
społecznie wynika ze świadomości, że dzisiejszy kryzys dotyczy nie tylko
gospodarki i finansów, ale również moralności. Uważam, że gospodarki naszych
krajów ucierpiały, ponieważ przedsiębiorstwa nie zawsze przestrzegają wartości
takich jak solidarność, zrównoważony rozwój, integracja społeczna i rzetelność.
Przedsiębiorczość społeczna i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw mogą
mieć decydujący wpływ w tym zakresie, a tym samym przyczynić się do osiągnięcia
celów strategii Europa 2020 dotyczących zwiększenia zatrudnienia i wzrostu
gospodarczego.”
Kluczowe elementy pakietu
Zachęcanie do odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej
Aby zwiększyć przejrzystość w odniesieniu do płatności dokonywanych przez
przemysł wydobywczy i przemysł pozyskiwania drewna na rzecz państw na całym
świecie, Komisja proponuje wprowadzenie systemu sprawozdawczości w
podziale na poszczególne państwa (CBCR).
Wspomniany system będzie miał zastosowanie do dużych przedsiębiorstw
będących prywatną własnością lub spółek notowanych na giełdach w UE,
działających w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, sektorze górniczym lub
sektorze pozyskiwania drewna. CBCR opiera się na innej zasadzie niż regularna
sprawozdawczość finansowa, ponieważ dostarcza informacji finansowych w
podziale na poszczególne państwa, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi
działalność gospodarczą, zamiast przedstawiać jeden zbiór danych na poziomie
światowym. Sprawozdawczość dotycząca podatków, opłat licencyjnych i premii,
jakie korporacja wielonarodowa przekazuje na rzecz państwa przyjmującego,
pozwoli unaocznić finansowy wpływ spółki w państwach przyjmujących.
Zwiększenie przejrzystości w tym zakresie powinno prowadzić do bardziej
zrównoważonej działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Aby system CBCR
dotyczył różnych rodzajów przedsiębiorstw działających we wspomnianych
gałęziach przemysłu, Komisja wnioskuje zarówno o zmianę dyrektywy w sprawie
przejrzystości (2004/109/WE) w celu objęcia systemem spółek notowanych na
giełdzie jak i dyrektyw o rachunkowości (78/660/EWG i 83/349/EWG) aby
system odnosił się również do dużych przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie.
2
Ponadto wnioskowana zmiana dyrektywy w sprawie przejrzystości zapobiegnie
niejawnemu przejmowaniu pakietu kontrolnego przez inwestorów w spółkach
notowanych na giełdzie („ukryte udziały”). Takie praktyki mogą prowadzić do
potencjalnych nadużyć na rynku, niskiego poziomu zaufania inwestorów i
rozbieżności w ich zamiarach. Zgodnie z propozycją Komisji, na inwestorach ciążył
będzie obowiązek powiadamiania o wszystkich instrumentach finansowych
mających taki sam skutek gospodarczy jak pakiety akcji.
Komunikat Komisji w sprawie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw
(CSR) zawiera uaktualnioną definicję wspomnianego pojęcia, zgodną z normami i
wytycznymi uznanymi na forum międzynarodowym. Jest to strategia, która pozwoli
przedsiębiorstwom na bardziej skuteczne wykorzystanie swojego potencjału. Ma
ona na celu zwiększenie zaufania do przedsiębiorstw – między innymi za pomocą
nagrody w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, przyznawanej
od 2013 r. – oraz stworzenie platform odpowiedzialności społecznej
przedsiębiorstw dla zainteresowanych podmiotów w szeregu istotnych sektorów
przemysłowych.
Ułatwienia dla przedsiębiorczości społecznej
Społeczne przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które mają pozytywny wpływ na
społeczeństwo i których cel korporacyjny nie obejmuje wyłącznie maksymalizacji
zysku, lecz również cele społeczne. Gospodarka społeczna stanowi 10 % ogółu
przedsiębiorstw europejskich oraz zapewnia zatrudnienie ponad 11 milionom
pracowników. Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej obejmuje szereg
działań, które będą wspierać jej dalszy rozwój. W jej ramach proponuje się
ułatwienie społecznym przedsiębiorstwom dostępu do finansowania (w tym ze
środków UE za pośrednictwem funduszy strukturalnych jak również planowane
utworzenie instrumentu finansowego w celu dostarczenia społecznych funduszy
inwestycyjnych oraz ustanowienie instytucji pośrednictwa finansowego
z
instrumentami kapitałowymi, instrumentami dłużnymi oraz instrumentami opartymi
na podziale ryzyka), środki skierowane na poprawę widoczności społecznych
przedsiębiorstw oraz stworzenie uproszczonego otoczenia regulacyjnego (w tym
przyszły wniosek dotyczący statutu Europejskiej Fundacji, zbliżająca się zmiana
przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz środków pomocy państwa
przeznaczonych na usługi lokalne oraz społeczne).
Zmniejszenie obciążeń administracyjnych MŚP
Za pomocą swojego wniosku w sprawie zmiany dyrektyw o rachunkowości
(78/660/EWG i 83/349/EWG), Komisja zmierza do zmniejszenia obciążeń
administracyjnych małych przedsiębiorstw. Uproszczenie procesu sporządzania
sprawozdań finansowych sprawi, że będą one bardziej porównywalne, czytelne i
łatwiejsze do zrozumienia. Pozwoli to również użytkownikom sprawozdań
finansowych, takim jak udziałowcy, banki i dostawcy na lepsze zrozumienie
notowań przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej. Możliwe oszczędności MŚP
szacuje się na 1,7 mld euro każdego roku.
Ponadto w ramach proponowanej zmiany dyrektywy w sprawie przejrzystości
(2004/109/WE), spółki notowane na giełdzie – w tym mali i średni emitenci – nie
będą już zobowiązane do publikowania kwartalnych informacji finansowych. Takie
rozwiązanie umożliwi dalsze oszczędności kosztów oraz zniechęci do
podejmowania krótkoterminowych inwestycji na rynkach finansowych.
3
Dalsze działania:
Pakiet wniosków dotyczących bardziej odpowiedzialnego prowadzenia działalności
gospodarczej stanowi nawiązanie do Aktu o jednolitym rynku (patrz IP/11/469), w
którym Komisja określiła dwanaście dźwigni służących do ożywienia do roku 2012
jednolitego rynku w celu zrównoważonego, inteligentnego i sprzyjającego
włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. Dwie ze wspomnianych
kluczowych inicjatyw obejmowały tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i małych
przedsiębiorstw za pomocą wdrożenia odpowiednich przepisów i zmniejszenia
obciążeń administracyjnych, jak również stworzenie systemu umożliwiającego
rozwój przedsiębiorczości społecznej .
Wnioski dotyczące zmiany dyrektyw o rachunkowości oraz dyrektywy w sprawie
przejrzystości zostaną obecnie przesłane do Parlamentu Europejskiego oraz Rady
Ministrów UE w celu ich przyjęcia. Komunikat w sprawie przedsiębiorczości
społecznej stanowi punkt wyjścia dla szeregu inicjatyw ustawodawczych i innych
niż ustawodawcze, które będą rozwijane w ciągu najbliższych dwóch lat. Pierwsza
możliwość
przedyskutowania
wspomnianych
inicjatyw
ze
stronami
zainteresowanymi pojawi się na konferencji w sprawie gospodarki społecznej oraz
przedsiębiorczości społecznej, zorganizowanej przez Komisję w dniu 18 listopada
2011 r. w Brukseli.
Dodatkowe informacje:
Zob. MEMO/11/730, MEMO/11/732, MEMO/11/734, MEMO/11/735
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm
Kontakt :
Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)
Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)
Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)
Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)
Maria Javorova (+32 2 299 89 03)
4
Download